(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Sociálna poisťovňa - dôležitá súčasť podnikania

28. Jún 2021

Každý podnikateľ sa skôr či neskôr dostane do kontaktu so Sociálnou poisťovňou. K čomu slúži táto inštitúcia? Prečo je dôležitá pre podnikateľa? Čo v nej vybaví?

Sociálna poisťovňa a jej postavenie

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia, ktorá sídli v Bratislave. Jej pobočky nájdete v každom okresnom meste. Do pôsobnosti Sociálnej poisťovne patrí:

 • nemocenské poistenie - z neho vypláca materské a nemocenské dávky
 • dôchodkové poistenie (starobné aj invalidné) - z neho vypláca starobné a invalidné dôchodky
 • úrazové poistenie
 • garančné poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti

Podnikateľ a Sociálna poisťovňa

Podnikateľ príde do kontaktu so Sociálnou poisťovňou v dvoch prípadoch, a to:

 1. ako zamestnávateľ - keď podnikateľ zamestnáva zamestnancov,
 2. ako SZČO - platí sociálne poistenie alebo prijíma dávky, napr. nemocenské alebo materské

Podnikateľ ako zamestnávateľ

Ak podnikateľ zamestnáva zamestnancov, vyplývajú mu zo statusu zamestnávateľa povinnosti voči Sociálnej poisťovni:

 • musí sa prihlásiť do Registra zamestnávateľov
 • každého zamestnanca musí pred nástupom do zamestnania prihlásiť do Sociálnej poisťovne
 • musí za zamestnanca odvádzať odvody
 • po vyplatení mesačnej mzdy musí odosielať mesačné výkazy
 • musí oznamovať rôzne skutočnosti týkajúce sa zamestnancov: pracovné voľno bez náhrady mzdy, dočasnú práceneschopnosť trvajúcu viac ako 10 dní, nástup na materskú dovolenku
 • musí odhlásiť zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru
 • musí zaslať Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia

Podnikateľ ako SZČO

Podnikateľ bez zamestnancov má voči Sociálnej poisťovni iba jedinú povinnosť - platenie odvodov na sociálne poistenie. Platenie odvodov sa však netýka každej SZČO. Či vzniká alebo nevzniká povinnosť odvodov závisí od výšky hrubých príjmov za predchádzajúci rok. Výška odvodov vzniká od 1. júla alebo pri predĺženom termíne pre podanie daňového priznania od 1. októbra. Tiež je dôležitá hranica rozhodujúcich príjmov pre určenie povinnosť platby záloh.

SZČO nevzniká povinnosť predložiť podklady pre vznik/nevznik odvodov. Sociálna poisťovňa si údaje o výške príjmov získa od daňového úradu po podaní daňového priznania. Vznik odvodov na sociálne poistné oznámi Sociálna poisťovňa podnikateľovi listom, ktorý obsahuje aj výšku poistného a platobné údaje k jej platbe.

SZČO a dávky zo Sociálnej poisťovne

SZČO, ktorá si platí sociálne poistenie, môže vzniknúť nárok dávku zo systému sociálneho poistenia. SZČO môže mať nárok na:

 • dôchodok - po skončení podnikateľskej činnosti a dosiahnutí dôchodkového veku,
 • nemocenské - pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • ošetrovné - pri ošetrovaní člena rodiny,
 • materské - pri starostlivosti o dieťa,
 • tehotenské - v prípade tehotenstva.

V prípade, ak bude SZČO dočasne vykonávať prácu do zahraničia, potrebuje formulár PD A1. Ten vystaví Sociálna poisťovňa.

Saldokonto aj v Sociálnej poisťovni

Službu Saldokonto neponúka iba Finančná správa, ale aj Sociálna poisťovňa. Táto služba je prístupná pre SZČO aj pre zamestnávateľov.

Čo obsahuje Saldokonto?

 • evidenciu predpísaných platieb
 • evidenciu uhradených platieb
 • stav osobného účtu: kontrola úhrady správnej výšky sociálneho poistného, preplatok, nedoplatok
 • prehľad výpisu poistného

Individuálny účet poistenca

Ďalšou službou, ktorou Sociálna poisťovňa disponuje, je tzv. individuálny účet poistenca. Je určený pre každého občana účastného na sociálnom poistení. Individuálny účet poistenca obsahuje:

 • dobu poistenia
 • vymeriavací základ
 • úhradu poistného
 • počet dní prerušenia poistenia

Tieto údaje sú zastúpené u každého platiteľa poistného (zamestnávateľa).

Ďalej si každý môže skontrolovať:

 • osobný mzdový bod
 • aktuálnu dôchodkovú hodnotu pre príslušný rok

Individuálny účet poistenca slúži ku kontrole, či zamestnávateľ zamestnanca skutočne prihlásil k sociálnemu poistnému, či za neho odvádza odvody v správnej výške. O vyhotovenie výpisu z individuálneho účtu si môže každý požiadať:

 • osobne na pobočke Sociálnej poisťovne
 • telefonicky
 • e-mailom
 • elektronicky cez e-schránku
Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.