(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Formulár PD A1

Aktualizovaný: 7. November 2023
Publikovaný: 26. Júl 2021

Vyslal vás zamestnávateľ do zahraničia alebo ste SZČO a získali ste zákazku v zahraničí? Nezabudnite na formulár PD A1.

Čo je formulár PD A1 a na čo sa používa?


Formulár PD A1 je potrebný na preukázanie platenia sociálneho poistného v domovskej krajine. Ide o dokument, ktorý potvrdzuje, že zamestnanec vyslaný do zahraničia má stále trvajúci pracovný pomer na Slovensku alebo SZČO vykonávajúca zákazku v zahraničí podniká na základe slovenského živnostenského oprávnenia.


Ak zamestnanec alebo SZČO nemajú vystavený formulár PD A1, musia byť účastní na sociálnom poistení v zahraničí. K tomu, aby sa tejto povinnosti “vyhli”, existuje výnimka:

“Sociálne poistenie v zahraničí sa neodvádza, pokiaľ má zamestnanec alebo SZČO platný formulár PD A1 a prácu v zahraničí vykonávajú maximálne 24 mesiacov.”

Inými slovami, ak by táto výnimka neexistovala, znamenalo by to, že ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na výkon práce napr. do Čiech na 5 dní, tento zamestnanec by musel byť sociálne poistený v ČR a musel by sa registrovať na Českej správe sociálneho zabezpečenia. Podobne je to aj u SZČO.

Formulár PD A1 potvrdzuje, že sociálne poistenie sa odvádza v materskej krajine, čiže na Slovensku. A to aj po dobu, kedy je zamestnanec alebo SZČO v zahraničí. Tento doklad slúži pre doloženie trvania sociálneho poistenia v prípade kontrol zo správy sociálneho zabezpečenia v zahraničí.

Kde vybavím formulár PD A1?


Formulár PD A1 bezplatne vybavíte v každej pobočke Sociálnej poisťovne.

Formulár PD A1 pre zamestnanca


Zamestnávateľ spolu so zamestnancom musia požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára prostredníctvom Žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ. Žiadosť musí byť podpísaná zamestnancom aj zamestnávateľom.

Formulár PD A1 pre SZČO

SZČO musí tiež požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára prostredníctvom Žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ.

Sociálna poisťovňa má na spracovanie žiadosti a vystavenie formulára 45 dní. Preto podajte žiadosť s dostatočným časovým predstihom. 45-dňová lehota beží odo dňa doručenia žiadosti.

Žiadosť je možné podať dvomi spôsobmi:

 • elektronicky
 • písomne v listinnej podobe

Originál formulára PD A1 musí mať ako zamestnanec, tak aj SZČO so sebou pri vycestovaní do zahraničia. V prípade, že na pracovisko príde kontrola zo sociálneho zabezpečenia zo zahraničia, musia tento dokument predkladať pre uplatnenie výnimky.

Formulár nie je nutné prekladať do cudzieho jazyka. Formulár je štandardizovaný pre celú EÚ.

Prílohy k žiadosti


K žiadosti pre zamestnanca je potrebné priložiť tieto prílohy:

 • kópia zmluvy zamestnávateľa so zahraničným subjektom na výkon práce v inom členskom štáte Európskej únie (ak sú doklady v cudzom jazyku, musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku),
 • kópia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s prípadnými dodatkami, ak existujú.

K žiadosti pre SZČO je potrebné priložiť tieto prílohy:

 • kópia zmluvy SZČO uzatvorená so zahraničným subjektom na dočasný výkon samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte Európskej únie (ak sú doklady v cudzom jazyku, musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku).

Dokumenty v cudzích jazykoch (okrem českého jazyka) musia byť úradne preložené. Ak preklad nie je úradný, musí byť k dokladom priložené čestné prehlásenie o preklade dokumentov spísaných v cudzom jazyku.

Platnosť formulára


Formulár sa vystavuje s časovým obmedzením podľa dĺžky výkonu práce v zahraničí. Dátum návratu sa uvádza v žiadosti a tento dátum je zároveň posledným dňom platnosti formulára. Maximálna možná časová platnosť je 24 mesiacov. Po návrate na Slovensko musí byť formulár PD A1 zrušený Sociálnou poisťovňou.

Preto si treba dávať pozor na termíny ukončenia výkonu práce v zahraničí. V praxi sa bežne stáva, že sa zákazka v zahraničí predĺži o niekoľko dní. Formulár tak na predĺžený termín prestane platiť, čo môže mať za následok nutnosť prihlásiť sa v zahraničnej sociálnej poisťovni na sociálne poistné na obdobia predĺženia zákazky.

Z tohto dôvodu je dobré počítať s časovou rezervou už v žiadosti.

Čo sa stane, ak si tento formulár nevybavím?


Mať so sebou formulár PD A1 v zahraničí nie je povinnosťou zamestnanca, ani SZČO, je to však ich právo a odporúčanie. Ak zamestnanec alebo SZČO nepožiada o vystavenie formulára (napríklad z dôvodu časového sklzu), nemá možnosť uplatniť si výnimku a počas celého pobytu v zahraničí sa na zamestnanca i SZČO bude vzťahovať povinnosť platenia sociálneho poistného.

Ak zamestnanec alebo SZČO nepožiadajú o formulár PD A1 a ani sa neprihlásia k plateniu sociálneho poistného v zahraničí, hrozí im pokuta, ktorej výška sa môže líšiť v závislosti od platnej legislatívy konkrétnej krajiny EÚ.

Prečítajte si aj:

Sociálna poisťovňa - dôležitá súčasť podnikania

Každý podnikateľ sa skôr či neskôr dostane do kontaktu so Sociálnou poisťovňou. K čomu slúži táto inštitúcia? Prečo je dôležitá pre podnikateľa? Čo v nej vybaví?

Sociálna poisťovňa - dôležitá súčasť podnikania


Na čo nezabudnúť pri zmene ohľadom cesty do zahraničia


Zamestnávateľ alebo zamestnanec i SZČO majú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni akékoľvek zmeny týkajúce sa pracovnej cesty do zahraničia. Lehota pre hlásenie zmien je 8 dní. Zmeny je potrebné nahlásiť na zvláštnom formulári:

Oznamovanie zmien zo zahraničia je možné:

 • elektronicky
 • listinne (poštou)

Ktoré zmeny sa musia nahlásiť Sociálnej poisťovni?


 • ak sa žiadané vyslanie do zahraničia neuskutočnilo,
 • ak sa vyslanie ukončilo pred uplynutím platnosti formulára PD A1,
 • ak sa vyslanie prerušilo na obdobie dlhšie ako dva mesiace,
 • ak vyslaného zamestnanca zamestnávateľ pridelil na Slovensku inému zamestnávateľovi (netýka sa SZČO).

Potrebujete získať formulár PD A1? Kontaktujte nás. Pomôžeme vám so získaním formulára, aby ste mohli bezstarostne pracovať v zahraničí.

Chcem získať formulár PD A1