(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť starobný dôchodok?

24. Júl 2018

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa pri splnení zákonných podmienok* poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Kto má nárok na starobný dôchodok?

Nárok na starobný dôchodok má občan, ktorý

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
 • má trvalý pobyt na území SR
 • dovŕšil dôchodkový vek (dôchodkový vek na rok 2018 je 62 rokov a 139 dní. – opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 227/2017 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018)

Kto nemá nárok na starobný dôchodok?

Nárok na starobný dôchodok nevznikne, ak:

 • nebolo splnených 15 rokov dôchodkového poistenia
 • ste poberali predčasný starobný dôchodok (predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok)

Zahraničie a EÚ

Ak žiadateľ o dôchodok má na území SR trvalý pobyt, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok, pri posudzovaní nároku sa prihliada aj na doby poistenia v inom štáte. Tie sa pripočítajú k dobám poistenia získaným na Slovensku. Doby poistenia získané v inom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia sociálneho poistenia iného štátu. Ak ide o štát, na ktorý mimo Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205. Nárok na dôchodok nevznikne, ak žiadateľ získal menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia na Slovensku.

Kde to vybavím?

Starobný dôchodok nie je poskytovaný automaticky, musíte o neho požiadať v Sociálnej poisťovni v mieste Vášho trvalého bydliska. Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a na jeho výplatu sa považuje deň, kedy žiadateľ prvýkrát požiadal o spísanie žiadosti o priznanie dôchodku.

Aké doklady budem potrebovať?

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • tlačivo Žiadosť o dôchodok
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo ukončené
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
 • rodné listy detí (v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku úmrtný list alebo výpis z matriky)
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu
 • ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny – potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok
 • ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny – potvrdenie príslušnej inštitúcie o dobách poistenia získaných v cudzine
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol žiadateľ evidovaný v evidencii nezamestnaných a poberal podporu v nezamestnanosti
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • potvrdenie zamestnávateľa, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
 • ak poberáte výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok – potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.

Ako sa vypláca dôchodok?

 • v hotovosti
 • na bankový účet
 • na bankový účet manžela/manželky – poberateľ dôchodku musí mať k tomuto účtu dispozičné právo a majiteľ účtu musí s výplatou dôchodku na účet súhlasiť
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb – ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a dôchodok sa mu nevypláca inak
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení

Aký je výplatný termín?

Starobný dôchodok sa vypláca vopred 1x mesačne v rovnakom termíne. Výplatný termín určí každému poberateľovi Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa starobný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Zánik nároku na dôchodok

Nárok na starobný dôchodok a nárok na jeho výplatu **zaniká dňom smrti*** poberateľa dôchodku.

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

Je to situácia, keď jednému žiadateľovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov. Posudzuje sa nasledovne:

Žiadateľ, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok

 • vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
 • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si žiadateľ zvolil.

Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

Žiadateľ, ktorému sa priznáva starobný dôchodok, už poberá vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok

 • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
 • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
 • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy vdovský dôchodok.