Ako vybaviť prechodný pobyt?

19. Júl 2018

Čo je to prechodný pobyt?

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu. Týmto termínom sa označuje miesto, kde sa občan dočasne zdržiava viacej ako 90 dní.

Prechodný pobyt môže byť tiež pobyt cudzinca trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý sa však zdržuje na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní. Hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosťou.

Nahlásenie sa k prechodnému pobytu

Nahlasujú tieto skutočnosti:

 • začiatok prechodného pobytu,
 • miesto prechodného pobytu,
 • predpokladaná doba prechodného pobytu

Aké doklady treba doložiť k nahláseniu sa k prechodnému pobytu?

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list (ak prihlasujte dieťa do 18 rokov)
 • platný cestovný pas (ak žijete trvalo v zahraničí alebo ak ste cudzinec)
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy, nájomnú zmluvu
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka

Ako podať prihlásenie?

 • osobne v ohlasovni
 • elektronicky
  • Zoznam ohlasovní nájdete TU.

Koho môžete prihlásiť k prechodnému pobytu?

 • seba
 • rodinného príslušníka
 • dieťa do 18 rokov (u novorodencov narodených na SR sa zapisuje trvalý pobyt matky, u narodených v zahraničí musí byť ohlásenie v ohlasovni)
 • občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony
 • inú osobu na základe splnomocnenia s úradne overeným podpisom

Koľko to bude stáť?

Samotný úkon prihlásenia sa na prechodný pobyt je bezplatný. Spoplatnené je iba vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte:

 • pri osobnom podaní v ohlasovni je správny poplatok 5 €
 • pri elektronickom podaní je správny poplatok 2.5 €

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby prihlásenia. Ak zanikne pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť na ohlasovni. V prípade, že zmenu neohlásite, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka nehnuteľnosti. Odhlásenie z prechodného pobytu je možné urobiť osobne v ohlasovni alebo elektronicky bezplatne.