Ako vybaviť trvalý pobyt?

17. Júl 2018

Čo je trvalý pobyt?

Trvalým pobytom sa označuje údaj o vašom pobyte na území Slovenskej republiky.

Občan SR môže mať na území Slovenskej republiky len jeden trvalý pobyt. Pokiaľ sa rozhodne ho zmeniť, napríklad z dôvodu sťahovania, musí túto zmenu nahlásiť v ohlasovni alebo elektronicky.

Aké doklady treba doložiť na prihlásenie k trvalému pobytu?

 • občiansky preukaz, cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR
 • rodný list – v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov
 • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka (spoluvlastníkov) – ak nehnuteľnosť, na adrese ktorej prihlasujete trvalý pobyt nemáte vo vlastníctve či spoluvlastníctve (napr. prenájom)
 • nájomnú zmluvu

Ako podať prihlásenie?

 • osobne v ohlasovni

 • elektronicky

 • Zoznam ohlasovní nájdete TU.

Koho môžete prihlásiť k trvalému pobytu?

 • seba
 • rodinného príslušníka
 • dieťa do 18 rokov (u novorodencov narodených na SR sa zapisuje trvalý pobyt matky, u narodených v zahraničí musí byť ohlásenie v ohlasovni)
 • občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony
 • inú osobu na základe splnomocnenia s úradne overeným podpisom

Koľko to bude stáť?

 • pri osobnom podaní v ohlasovni je správny poplatok 5 €
 • pri elektronickom podaní je správny poplatok 2.5 €  Odhlásenie z trvalého pobytu

  Ak sa presťahujete v rámci Slovenskej republiky, odhlásenie z predchádzajúceho trvalého pobytu automaticky urobí ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt. Ak sa rozhodnete natrvalo žiť v zahraničí, musíte sa z trvalého bydliska na SR odhlásiť. Platia rovnaké podmienky ako pri prihlasovaní (odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov, dieťa do 18 rokov alebo inú osobu (na základe splnomocnenia). Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu za účelom presťahovania sa získate v ohlasovni (správny poplatok 5 €) alebo elektronicky (správny poplatok 2.5 €).

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt je možné zrušiť:

 • na podnet vlastníka nehnuteľnosti
 • rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie)
 • v prípade smrti (zrušenie pobytu ohlasuje matrika)

Komu nemožno zrušiť trvalý pobyt?

 • manželovi
 • nezaopatreným deťom
 • vlastníkovi, či spoluvlastníkovi nehnuteľnosti

V prípade zrušenia trvalého pobytu sa pošta zasiela automaticky na adresu miestneho úradu obce, kde ste mali trvalý pobyt naposledy. O doručení sa dozviete z úradnej tabule, na ktorej je oznam vyvesený 15 dní.

Kam nahlásiť zmenu trvalého pobytu?

Poznámka: Pri zmene trvalého pobytu si nezabudnite vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní.