(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť príspevok na pohreb?

12. Júl 2018

V živote nastáva aj táto smutná situácia spojená s úmrtím blízkeho človeka. Pohreb je nákladná záležitosť, preto štát ponúka príspevok na pohreb. Ako ho vybaviť?

Čo je príspevok na pohreb?

Ide o príspevok na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Uplatniť si ho môže plnoletá fyzická osoba pri splnení podmienok.Aké sú podmienky nároku?

 • pohreb musí zabezpečiť žiadateľ príspevku
 • trvalý alebo prechodný pobyt žiadateľa na území SR
 • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR
 • pochovanie zomretého na území SR (ak mal v čase smrti na SR prechodný pobyt)
 • výkon zárobkovej činnosti zomretého (pokiaľ ide o občana iného členského štátu na SR – v tomto prípade sa neskúma forma pobytu cudzinca – koordinovateľná dávka *)
  * Koordinovateľná dávka – môže si ju uplatniť rodinný príslušník zomretého migrujúceho občana členského štátu EÚ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v čase smrti na území SR

Kedy zaniká nárok?

 • uplynutím jedného roka od pohrebu zomretého

Kde vybavím?

Aké doklady treba doložiť?

 • Žiadosť o príspevok na pohreb
 • občiansky preukaz žiadateľa (v prípade cudzincov – povolenie na pobyt a cestovný pas žiadateľa, v prípade zahraničného Slováka – Preukaz zahraničného Slováka)
 • úmrtný list (originál i kópiu)
 • rodný list (iba v prípade, ak ide o mŕtvonarodené dieťa – originál i kópiu)
 • potvrdenie oddelenia hraničnej a cudzineckej polície okresného riaditeľstva policajného zboru o mieste prechodného pobytu zomretého s uvedením času, na ktorý bol prechodný pobyt povolený (ak ide o cudzinca na území SR)
 • potvrdenie o výkone zárobkovej činnosti alebo o poberaní dôchodkovej dávky zo SR zomretého (iba v prípade, ak bol zomretý občanom iného členského štátu a ku dňu smrti na území SR vykonával zárobkovú činnosť alebo poberal niektorú z dôchodkových dávok na území SR)

Ako podať žiadosť?

 • osobne
 • poštou
 • elektronicky (vyžaduje sa zaručený elektronický podpis)

Koľko to bude stáť?

 • tento príspevok vybavíte bez poplatku

Aká je výška príspevku?