(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Od júla si prilepšia aj osobní asistenti

1. Júl 2018

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú schválila vláda, nadobudne účinnosť 1. júla.

Zvýši sa príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb (ZŤP) bez výnimky. Dotkne sa teda všetkých bez ohľadu na úroveň postinutia. Po novom bude výška príspevku stanovená pevnou sumou. Zvyšovať sa bude postupne tak, aby sa do roku 2020 výška príspevku priblížila výške minimálnej mzdy pri poberateľoch v produktívnom veku.

Po novom bude výška príspevku stanovená pevnou sumou. Znamená to, že nariadením vlády sa bude môcť zvyšovať každý rok. Minister práce Ján Richter stanovenie pevnou sumou vysvetľuje tým, že na základe pripomienky Ministerstva financií sa bude každý rok vyjednávať o zvýšení, ktoré sa vo vláde bude prijímať vyhláškou.

Osobním asistentom (opatrovateľom) v produktívnom veku má tento rok vzrásť základná suma príspevku na 369.36 eura (zvýšenie o 120.01 eura). Osobní asistenti poberajúci dôchodkovú dávku si prilepšia príspevkom 184.71 eura (zvýšenie o 92.19 eur).

Novelou zákona je upravený aj limitovací mechanizmus uplatňovania pohľadávok v dedičskom konaní. Ak osoba ZŤP zomrie, rodiny musí vrátiť alikvotnú časť financií. Minister Richter avizoval, že snahou vlády bude zrušenie podmienky vrátenia príspevku napr. na kúpu auta alebo prestavbu kúpeľne na bezbariérovú, ak ZŤP zomrie. Uplatňovanie pohľadávky v dedičskom konaní zostane po novom zachované len vtedy, ak ZŤP bol schválený príspevok, ale z dôvodu úmrtia príspevok nebol použitý na určený účel (napr. bol schválený príspevok na kúpu pomôcky, avšak z dôvodu smrti si ju ZŤP nestihla zaobstarať). Odstrániť sa má aj tvrdosť zákona tak, že pre povinnosť vrátiť peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže je rozhodujúce, že ZŤP, ktorej bol príspevok poskytnutý, zmení trvalý pobyt alebo nevyužíva upravený priestor.

Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa upravujú podmienky tak, aby tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím bolo zabezpečované prostredníctvom tlmočníckej služby, ktorú bude možné vhodne kombinovať s osobnou asistenciou. Zároveň sa zavádza možnosť poskytovať príspevok na osobnú asistenciu aj ZŤP, ktorou je nezaopatrené dieťa.

Úprava sa dotkne aj podmienky na získanie parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Rozšíri sa okruh osôb, ktorým je možné tento preukaz vyhotoviť, zjednoduší sa administratíva a spôsob priznávania preukazov. Novinkou je aj poskytnutie peňažného príspevku na zvýšené výdavky so zabezpečením prevádzky motorového vozidla osobám so zdravotným postihnutím, ktoré patria do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba. Cieľom novely je tiež zefektívniť posudkovú činnosť.