(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako darovať 2 % svojich daní?

29. Jún 2018

Každý rok máte možnosť darovať 2 % svojich daní niektorej z neziskových organizácií, občianskemu združeniu či nadácii. Ich zoznam vedie notárska komora a nájdete ich TU.

Fyzická osoba môže darovať svoje 2 % (3 %) len jednej organizácii, pričom podiel zaplatenej dane musí byť najmenej 3 eurá. Právnická osoba je oprávnená darovať 1 % (2 %) aj viacerým neziskovkám, pričom minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Fyzické osoby (občania a živnostníci), ktoré podávajú daňové priznanie sami, tak môžu urobiť priamo pri vyplňovaní priznania. V daňovom priznaní vyplnia vyhlásenie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať organizácii, ktorú si dotyčná osoba sama vyberie. Pokiaľ občan alebo živnostník vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín, môže poukázať 3 % dane. V tomto prípade je potrebné doložiť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré tvorí prílohu daňového priznania.

Svoje 2 % môžete poukázať aj prostredníctvom našej aplikácie na www.OnlinePriznanie.sk.

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, tiež môže priamo v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane chce poukázať niektorej organizácii, pre ktorú sa sama rozhodla. V prípade právnických osôb je výška podielu zaplatenej dane vo výške 1 %. V prípade splnenia podmienky darovania 0.5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže právnická osoba poukázať 2 %.

Zamestnanci, za ktorých ročné zúčtovanie vykonal zamestnávateľ, musia predložiť daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane najneskôr do 30. 4. 2019. Vyhlásenie je však po novom nutné podať na predpísanom tlačive Finančnej správy. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15. 4. 2019.