(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť materské?

10. Máj 2018

Väčšina žien si plánuje založiť rodinu. S príchodom bábätka čakajú budúcu mamičku nielen radosti z malého človiečika, ale aj povinnosti spojené s nástupom na materskú dovolenku.

Ako vybaviť materské? Čo všetko je nutné doložiť a na aký úrad zájsť, aby bolo materské uznané?

Materská dovolenka

Týmto termínom sa označuje ospravedlnené obdobie, na ktoré má právo každá zamestnaná žena. Plánovaný nástup na materskú dovolenku je nutné oznámiť zamestnávateľovi 1 mesiac dopredu. (Ako to urobiť si môžete prečítať v článku Čo je dôležité vybaviť pred narodením dieťaťa?) Nástup na materskú dovolenku je od 8. týždňa, najneskôr od 6. týždňa pred plánovaným pôrodom a trvá 34 týždňov. Osamelej žene náleží materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila dvojčatá alebo viacerčatá, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

Kto má nárok na materskú dovolenku?

Nárok na materskú dovolenku má žena v pracovnom pomere. Samostatne zárobkovo činným osobám, študentkám alebo ženám zamestnaným na dohodu nevzniká nárok na materskú dovolenku. Tieto ženy čerpajú od pôrodu rodičovskú dovolenku.

Materské

je finančný príspevok, ktorý náleží ženám – matkám (vo výnimočných prípadoch inej osobe spĺňajúcej podmienky uznania materského). Nárok na materské má tehotná žena alebo matka dieťaťa, ktorá bola v posledných 2 rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní. Za zamestnané ženy hradí toto poistenie zamestnávateľ. Ženy živnostníčky alebo ženy dobrovoľne nezamestnané majú nárok na materské iba vtedy, ak si nemocenské poistenie hradili samy.

 • úplné znenie zákona nájdete TU

Nárok na materské vzniká:

 • zamestnankyni,
 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (živnostníčke),
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
 • fyzickej osobe, ktorej vznikol nárok na vyplácanie materského po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Ako podať žiadosť o materské?

 • vyplniť 5 dielne tlačivo do Sociálnej poisťovne (nie je voľne dostupné),
 • vydáva ho gynekológ tehotnej žene (6 až 8 týždňov pred pôrodom) alebo pokiaľ ho žiada iný poistenec tak Sociálna poisťovňa,
 • v prípade zamestnanca je potrebné ho mať potvrdené zamestnávateľom,
 • odovzdať v pobočke Sociálnej poisťovne
 • podanie žiadosti vybavíte bez poplatku

Podmienky uplatnenia nároku na materské

(platí pre zamestnankyne, živnostníčky povinne nemocensky poistené a dobrovoľne nemocensky poistené osoby):

 • tehotenstvo, starostlivosť o narodené dieťa alebo starostlivosť o prevzaté dieťa (iný poistenec),

 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia počas posledných 2 rokov pred pôrodom,

 • po narodení dieťaťa oznámiť Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa

 • zaslanie fotokópie rodného listu dieťaťa do Sociálnej poisťovne

 • podmienky na uplatnenie nároku na vyplácanie mateského nájdete TU

Čo ak mi nevznikne nárok na materské?

V prípade, že vám nevznikne nárok na vyplácanie materskej dávky, môžete si odo dňa pôrodu požiadať o výplatu rodičovského príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac o rodičovskom príspevku si prečítajte TU.

Aká je výška materského?

Materské sa vypočítava ako 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za kalendárne dni. To znamená, že po nástupe na materskú dovolenku dostane zamestnaná žena 75 % svojho platu. Materské sa zaokrúhľuje na 10 centov nahor.

Kedy je materské vyplácané?

Materské je vyplácané Sociálnou poisťovňou vždy mesačne dozadu (materské za apríl dostanete vyplatené v máji):

 • na bankový účet
 • v hotovosti (na základe žiadosti príjemcu)

Zánik materského

Materské zaniká:

 • uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku (37 týždňov – osamelá matka, 43 týždňov – matka dvojčat a viacerčat)
 • uplynutím 14. týždňa od vzniku nároku v prípade narodenia mŕtveho dieťaťa,
 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa narodeného v čase poberania materského.

Poznámka: Obdobie nároku na vyplácanie materské nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku, nesmie sa skončiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu. (šestonedieľka)