(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť rodičovský príspevok?

11. Máj 2018

Rodičovská dovolenka

Na začiatok treba povedať, že kým materská dovolenka súvisí s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa, rodičovská dovolenka je spojená s prehĺbením starostlivosti o dieťa.

Na materskú dovolenku môže nastúpiť výhradne žena – matka, rodičovskú dovolenku môže čerpať aj muž – otec. V jeho prípade je jedinou podmienkou nástup na rodičovskú dovolenku až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu (po skončení šestonedieľky). Viac informácií o materskej si môžete prečítať v článku Ako vybaviť materské?

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka vyplácaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 1x mesačne. Slúži na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Čerpať ho môže matka alebo otec dieťaťa, prípadne iná poverená osoba (napr. starý rodič, keď rodičia nie sú schopní sa o dieťa starať).

Ako vybaviť o rodičovský príspevok?

 • vyplnením tlačiva Žiadosť o rodičovský príspevok (nájdete ho aj na stránkach úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • predložením občianskeho preukazu (u cudzincov cestovného dokladu a povolenia k pobytu na území SR)
 • doložením rodného listu dieťaťa (originálu i kópie)
 • doložením rozhodnutia o nároku na materské alebo potvrdenia o nároku na materské vydané Sociálnou poisťovňou
 • v prípade, ak je matka neplnoletá, pripojením rozhodnutia súdu o priznaní rodičovských práv a povinností
 • priložením posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydaný príslušným úradom, pokiaľ má dieťa nepriaznivý zdravotný stav
 • podaním vyššie uvedených formulárov na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska osobne, poštou alebo elektronicky (vyžaduje sa zaručený elektronický podpis) po narodení dieťaťa (ak rodič nemal na materské nárok) alebo po dočerpaní materského

Koľko to bude stáť?

 • Podanie formulárov k rodičovskému príspevku je bez poplatku.

V akej výške je možné čerpať rodičovský príspevok?

 • vyplácaná suma príspevku je 203.20 eur, ak sa rodič stará o dieťa do 3 rokov (alebo do 6 rokov, keď má dieťa vystavený posudok o nepriaznivom zdravotnom stave)
 • vo výške rozdielu medzi materským a rodičovským príspevkom, ak sa materské poskytuje v nižšej sume, ako je 203.20 eur (pri čerpaní nižšej materskej bude rozdiel do 203.2 eur doplatený)
 • suma 203.2 eur sa zvyšuje o 25 % (na 254 eur) na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dvojčatá a viacerčatá

Kedy vzniká nárok na rodičovský príspevok?

 • od narodenia dieťaťa rodičom, ktorým nevznikol nárok na materské,
 • po skončení výplaty materského.  Kedy nevzniká nárok na rodičovský príspevok?

 • ak má jeden z rodičov nárok na materské,
 • ak štát, ktorý nie je členským štátom EÚ vypláca obdobnú dávku,
 • ak sa rodič a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ a počas tohto pobytu nie je rodič povinne verejne zdravotne poistený v SR,
 • ak má žiadateľ svoje skôr narodené dieťa zverené do starostlivosti inej fyzickej osoby, ktorej sa rodičovský príspevok na toto dieťa už poskytuje,
 • ak je žiadateľom maloletý rodič, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti.