Výzva na podanie nemeckého daňového priznania z nehnuteľnosti

13. Máj 2022

Vlastníctvo nehnuteľnosti v Nemecku prešlo rozsiahlou daňovou reformou. Čo je jej podstatou a aké povinnosti z nej plynú?

Reforma dane z nehnuteľnosti


Rok 2019 bol v Nemecku rozhodujúcim pre vznik reformy dane z nehnuteľnosti. Opodstatnenosť reformy vyplýva zo skutočnosti, že výška dane z nehnuteľností a pozemkov sa doteraz určovala na základe tzv. „zastaralých” hodnôt z roku 1935 a roku 1964.


Tieto hodnoty teda zaostávali za skutočným vývojom hodnôt nehnuteľností, čo viedlo k nerovnému zaobchádzaniu medzi vlastníkmi nehnuteľností.

Cieľom reformy je prepočítanie aktuálnej výšky dane, resp. spravodlivé určenie výšky dane z nehnuteľností a pozemkov pre všetkých daňovníkov.
Zdroj: Grundsteuer


Výzva na podanie daňového priznania


Pre určenie novej dane je každý vlastník nehnuteľnosti, príp. pozemku povinný podať daňové priznanie. Vlastníci nehnuteľností budú o tejto povinnosti informovaní aj štátom, a to prostredníctvom výzvy na podanie daňového priznania, resp. prostredníctvom informačného listu. Výzvy budú vlastníkom nehnuteľností zasielané priebežne od mája 2022 do júla 2022.

Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník nehnuteľnosti, ktorý danú nehnuteľnosť predal v priebehu roka 2022. Rozhodujúcim dátumom pre určenie vlastníctva nehnuteľnosti je 1. 1. 2022.


Daňové priznanie z nehnuteľnosti


Daňové priznanie je možné podať v termínoch:

  • od 1. 7. 2022 - najskorší termín,
  • do 31.10. 2022 - posledný termín.

Daňové priznanie je daňovník zo zákona povinný podať len elektronicky. Jednou z možností elektronického podania je online daňový portál „Elster”. Elektronické formuláre na podanie daňového priznania budú na portáli Elser dostupné od 1. 7. 2022.

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti nemá možnosť podať daňové priznanie elektronicky, môže tak za neho urobiť blízky príbuzný, pričom použije vlastnú registráciu v Elster-i.


V individuálnych prípadoch existujú výnimky na podanie daňového priznania v papierovej forme, pričom daňovník musí preukázať, že on ani jeho príbuzní nemajú možnosť elektronického podania. Pre tieto prípady budú na miestne príslušných daňových úradoch dostupné papierové formuláre.

V prípade spoluvlastníctva podáva daňové priznanie len jeden z vlastníkov, pričom ostatní spoluvlastníci musia byť uvedení vo formulári.


Chcem podať daňové priznanie


Údaje v daňovom priznaní


Daňovník je povinný uviesť v daňovom priznaní tieto informácie o nehnuteľnosti, resp. o pozemku:

  • umiestnenie,
  • rozloha,
  • štandardná hodnota pozemku,
  • typ budovy,
  • obytná plocha,
  • rok výstavby budovy.
Prečítajte si aj:

Ako sa zdaňuje príjem z prenájmu nehnuteľností v Nemecku?

Vlastníte nehnuteľnosť v Nemecku? Aké daňové povinnosti vám vyplývajú z tohto vlastníctva?

Ako sa zdaňuje príjem z prenájmu nehnuteľností v Nemecku?


Výpočet novej výšky dane a jej splatnosť


S výpočtom novej výšky dane z nehnuteľnosti začnú daňové úrady po doručení všetkých daňových priznaní, resp. po doručení všetkých potrebných údajov. Následne budú tieto údaje prenesené na obce, ktoré prepočítajú výšku dane do konca roka 2024.

Nová výška dane bude prvýkrát splatná až v roku 2025.


Daňové priznanie z nehnuteľnosti za vás radi spracujeme.

Kontaktujte nás