(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Index daňovej spoľahlivosti

6. Máj 2022

Ministerstvo financií SR prinieslo veľké zmeny v daňovom poriadku. Okrem iného zaviedlo tzv. hodnotenie daňovníkov. Čo to znamená a na čo je to dobré?

Ministerstvo nadviazalo na už existujúci index daňovej spoľahlivosti. Ten bol kostrbatý, preto sa ministerstvo rozhodlo ho aktualizovať. Cieľom je odmeniť daňovníkov, ktorí si riadne plnia svoje daňové povinnosti, a naopak, zaviesť postihy pre tých daňovníkov, ktorí si svoju povinnosť voči daňovému úradu neplnia. Index daňovej spoľahlivosti je teda nástroj, ako previesť toto hodnotenie.

O novinkách v daňovom poriadku sme informovali v článku

Biele kone nie sú len na dostihoch. Podvody s DPH sú národným športom

Daňové podvody, neplatenie daní, podvody na vratkách DPH boli a stále sú aktuálnou témou.

Biele_kone_nie_su_len_na_dostihoch.png


Index daňovej spoľahlivosti v súčasnosti


Index daňovej spoľahlivosti už existoval aj v minulosti. Bol málo prepracovaný, nebol jasne definovaný anin verejne dostupný. To sa zmenilo.

Pôvodný index daňovej spoľahlivosti fungoval na princípe individuálneho informovania daňovníkov, ktorým na základe vyhodnotenia vznikol nejaký benefit.

Novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) schválil parlament a prezidentka ho podpísala. Vstúpila do platnosti od 1. januára 2022.

Na koho sa vzťahuje index daňovej spoľahlivosti?


Hodnotenie je primárne cielené na podnikateľov registrovaných k dani z príjmov a právnické osoby. Hodnotenie sa nedotkne zamestnancov.

Hodnotenými daňovými subjektami sú podnikatelia registrovaní na daň z príjmov do 31.12.2019, pričom platí, že tieto subjekty nie sú v likvidácii ani v konkurze. Zároveň platí, že v prípade fyzickej osoby neboli za posledné zdaňovacie obdobie uvedené nulové príjmy v daňovom priznaní typu B ani strata z podnikania.

Verejný zoznam daňovníkov s indexom daňovej spoľahlivosti


Zoznam spoľahlivých či nespoľahlivých daňovníkov momentálne bude verejne dostupný a Finančná správa SR ho bude priebežne aktualizovať. Prvé zverejnenie má byť k 30. 9. 2022.

Zoznam bude obsahovať:

 • meno a priezvisko,
 • adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania (u fyzickej osoby) a obchodné meno alebo názov a sídlo (u právnickej osoby),
 • identifikačné číslo organizácie - IČO,
 • daňové identifikačné číslo,
 • index daňovej spoľahlivosti.

Výhody pre spoľahlivých daňovníkov

Index bude mať nastavené výhody pre spoľahlivých daňovníkov tak, aby boli motivujúce k plneniu daňových povinností a zaradil sa tak medzi vysoko spoľahlivých. Výhody budú rozdelené do dvoch skupín:

 • vysoko spoľahliví daňovníci,
 • spoľahliví daňovníci.

Za vysoko spoľahlivý je považovaný ten daňový subjekt, ktorý dosiahol maximálne 10 bodov, za spoľahlivý daňový subjekt je možné považovať subjekt, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 10 až 25 bodov. Nespoľahlivým subjektom je daňový subjekt s počtom bodov 25 a viac.

Nespoľahliví daňovníci majú pri daňovej kontrole kratšie lehoty pre doplnenie nedostatkov v daňovom priznaní. Index tiež počíta s vyššími poplatkami daňovému úradu.

Za čo sa udeľujú body?


Body sú udeľované za porušenie povinností voči daňovému úradu podľa závažnosti a dĺžky trvania, pričom rozhodujúce sú tieto ukazovatele:

 • nezaplatenie dane,
 • oneskorené podanie daňového priznania tj. po termíne,
 • oneskorené podanie daňových dokumentov podľa jednotlivých daní,
 • nálezy z kontroly,
 • nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa alebo pri platbách v hotovosti,
 • ekonomické ukazovatele.
Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.