Povinnosť registrácie bankových účtov na daňovom úrade

Aktualizovaný: 20. Február 2024
Publikovaný: 28. Október 2021

Ministerstvo financií SR v roku 2020 zrušilo povinnosť oznamovať bankové účty pri registrácii subjektu k podnikaniu na daňovom úrade. Od roku 2021 ministerstvo opätovne zaviedlo túto povinnosť. Koho sa táto povinnosť týka a čo z oznámenia o účtoch používaných na podnikanie vyplýva?

Pre koho je povinné oznámenie o účtoch používaných na podnikanie?


Povinnosť oznámenia o účtoch používaných na podnikanie platí iba pre platiteľov DPH. Iných podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmiDPH, sa táto povinnosť netýka a bankové účty nemusia oznamovať.

Platitelia, ktorí sú už zaregistrovaní k DPH, musia daňovému úradu oznámiť číslo bankového účtu aj v prípade, ak ide o novozriadený bankový účet. Musia tak urobiť bezodkladne ku dňu zriadenia účtu v banke alebo ku dňu, ku ktorému sa stávajú platiteľmi DPH. Po rozhodnutí o registrácii k DPH daňový úrad posiela.

Ak sa podnikateľ stane novým platiteľom DPH (ide o nový subjekt, pretože podnikateľ nebol platiteľom DPH), číslo účtu je povinný oznámiť obratom po obdržaní rozhodnutia o registrácii platiteľa k DPH z daňového úradu.

Príklad:

Podnikateľ obdrží rozhodnutie o registrácii k DPH z daňového úradu, že sa od 1. marca stáva platiteľom DPH. Kedy musí oznámiť daňovému úradu číslo účtu?

Odpoveď:

Podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu číslo účtu najneskôr v deň, kedy sa stal platiteľom DPH, a to 1. marca.

Ak má podnikateľ viac účtov, ktoré používa k podnikaniu, musí daňovému úradu oznámiť všetky účty. Zároveň platí, že ak dôjde k akýmkoľvek zmenám ohľadom účtu napr. k zrušeniu, má platiteľ DPH povinnosť túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť správcovi dane.

Zoznam bankových účtov platiteľov DPH je verejný


Novela zákona zároveň upravuje, ako je naložené s číslom účtu. Daňový úrad na svojom webe zverejňuje čísla účtov platiteľov DPH a tento zoznam je verejne dostupný. Zoznam bankových účtov nájdete TU. Obsahuje aj čísla účtov správcu dane, pod ktorým je subjekt vedený (tzv. „osobný účet daňovníka“). Na tento účet daňový subjekt uhrádza dane.

Zoznamy bankových účtov sú na webe Finančnej správy pravidelne aktualizované. Novela vysvetľuje význam zverejnenia v nadväznosti na inštitút ručenia za DPH odberateľom.

Ručenie za DPH


Existuje inštitút, na základe ktorého platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z dodania tovaru alebo služby na SR jeho dodávateľom. Inštitút ručenia za DPH zohráva úlohu vtedy, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov alebo služieb nezaplatí.

Jedným z dôvodov, kedy odberateľ (platiteľ DPH) ručí za odvedenie DPH dodávateľom (platiteľom DPH) je aj ten, ak zaplatí svojmu dodávateľovi za dodané tovary alebo služby na iný bankový účet, ako dodávateľ uviedol do zoznamu bankových účtov.

Ručenie za DPH sa môže uplatniť aj vtedy, ak je síce platba za dodané tovary alebo služby zaplatená na bankový účet zverejnený v zozname bankových účtov, ale nejde o bankový účet dodávateľa.

Prečítajte si aj:

Kedy sa stať dobrovoľným platiteľom DPH?

Platiteľ alebo neplatiteľ? S DPH či bez DPH?

Kedy sa stať dobrovoľným platiteľom DPH?


Cieľom ručenia za DPH je motivovať odberateľov (platiteľov DPH) k úhrade faktúr iba na tie čísla bankových účtov, ktoré oznámili daňovému úradu.

Ručenie za DPH sa nikdy nevzťahuje na odberateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH! Ručenie sa týka iba odberateľov, ktorí sú platiteľmi DPH.

Úhrada DPH priamo na účet správcu dane alebo ako sa vyhnúť ručeniu za DPH


Ručeniu za DPH sa odberateľ (platiteľ DPH) môže vyhnúť tak, že dodávateľovi zaplatí faktúru bez DPH. Samotné DPH uhradí priamo na účet správcu dane, ktorý vedie dodávateľský subjekt. V tomto prípade nastáva to, že dodávateľ dostane zaplatené za tovar alebo službu a daňový úrad dostane priamo DPH. Dodávateľ už DPH nemusí odviesť.

Odberateľ tak zaplatí DPH namiesto dodávateľa a vyhne sa tým ručeniu. U dodávateľa sa tento akt považuje za splnenie povinnosti odviesť DPH.

Čo robiť v prípade, ak odberateľ zaplatí DPH priamo a dodávateľ túto DPH odvedie tiež?


Ak dodávateľ odvedie DPH, ktorú už odberateľ uhradil, vznikne mu daňový preplatok, ktorý mu môže byť vrátený. Odberateľ však nebude mať možnosť požiadať o preúčtovanie daňového preplatku dodávateľa, pretože za štandardnej situácie by túto DPH zaplatil dodávateľovi v celkovej cene za dodané tovary alebo služby.

Vrátenie odpočtu DPH len na zaregistrovaný bankový účet


Registrácia bankového účtu má aj iný význam. Ak platiteľovi DPH vznikne preplatok (vrátenie odpočtu DPH), daňový úrad ho vyplatí iba na zaregistrovaný účet. Ak platiteľ DPH nesplní povinnosť registrácie bankového účtu, daňový úrad mu nevráti preplatok do tej doby, kým si nesplní oznamovaciu povinnosť. Po nahlásení čísla účtu mu daňový úrad vyplatí preplatok do 10 dní.

S podaním oznámenia o účtoch používaných k podnikaniu vám radi pomôžeme. Stačí vyplniť formulár v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Podať oznámenie o účtoch
používaných na podnikanie


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.