(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Nová povinnosť registrácie bankových účtov na daňovom úrade

28. Október 2021

Ministerstvo financií SR v roku 2020 zrušilo povinnosť oznamovať bankové účty pri registrácii subjektu k podnikaniu na daňovom úrade. V tomto roku však ministerstvo opätovne zaviedlo túto povinnosť. Koho sa po novom bude týkať a čo z oznámenia o účtoch používaných na podnikanie bude vyplývať?

Novela zákona z dielne Ministerstva financií SR bola schválená vládou dňa 7. 7. 2021. Dňa 27. 10. 2021 ju schválil parlament. Novela zákona putovala do prezidentského paláca, kde ju dňa 8. 1. 2021 podpísala prezidentka. Do platnosti vstúpi od 15. 11. 2021.

Pre koho bude povinné oznámenie o účtoch používaných na podnikanie?

Povinnosť oznámenia o účtoch používaných na podnikanie bude platiť iba pre platiteľov DPH. Iných podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH sa táto novela zákona nedotkne a bankové účty nemusia oznamovať.

Platitelia, ktorí sú už zaregistrovaní k DPH, musia daňovému úradu oznámiť číslo bankového účtu aj v prípade, ak ide o novozriadený bankový účet. Musia tak urobiť bezodkladne ku dňu zriadenia účtu v banke.

Ak sa podnikateľ stane novým platiteľom DPH (nový subjekt, podnikateľ doteraz nebol platiteľom DPH), číslo účtu je povinný oznámiť v deň registrácie platiteľa k DPH. Ak má podnikateľ viac účtov, ktoré používa k podnikaniu, musí daňovému úradu oznámiť všetky účty. Zároveň platí, že ak dôjde k akýmkoľvek zmenám ohľadom účtu napr. k zrušeniu, má platiteľ DPH povinnosť túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť správcovi dane.

Zoznam bankových účtov platiteľov DPH bude verejný

Novela zákona zároveň upravuje, ako bude naložené s číslom účtu. Daňový úrad na svojom webe zverejní čísla účtov platiteľov DPH a tento zoznam bude verejne dostupný. Zoznam bude obsahovať aj čísla účtov správcu dane, pod ktorým je subjekt vedený (tzv. „osobný účet daňovníka“). Na tento účet daňový subjekt uhrádza dane.

Zoznamy bankových účtov na webe FS SR budú pravidelne aktualizované. Novela vysvetľuje význam zverejnenia v nadväznosti na inštitúť ručenia za DPH odberateľom.

Prvý zoznam by mal byť zverejnený k 1. 1. 2022.

Ručenie za DPH

Existuje inštitút, na základe ktorého platiteľ DPH v postavení odberateľa ručí za DPH odvádzanú z dodania tovaru alebo služby na SR jeho dodávateľom. Inštitút ručenia za DPH zohráva úlohu v prípade, ak dodávateľ DPH daňovému úradu nezaplatil a odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel, že dodávateľ DPH z dodaných tovarov alebo služieb nezaplatí.

Prečítajte si aj: Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

Jedným z dôvodov, kedy bude odberateľ (platiteľ DPH) ručiť za odvedenie DPH dodávateľom (platiteľom DPH) bude aj ten, ak zaplatí svojmu dodávateľovi za dodané tovary alebo služby na iný bankový účet, ako dodávateľ uviedol do zoznamu bankových účtov.

Ručenie za DPH sa bude môcť uplatniť aj v vtedy, ak platba za dodané tovary alebo služby síce bude zaplatená na bankový účet zverejnený v zozname bankových účtov, ale nepôjde o bankový účet dodávateľa.

Cieľom ručenia za DPH je motivovať odberateľov (platiteľov DPH) k úhrade faktúr iba na tie čísla bankových účtov, ktoré oznámili daňovému úradu.

Ručenie za DPH sa NIKDY nevzťahuje na odberateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH! Ručenie sa týka iba odberateľov, ktorí SÚ platiteľmi DPH.

Úhrada DPH priamo na účet správcu dane alebo ako sa vyhnúť ručeniu za DPH

Ručeniu za DPH sa odberateľ (platiteľ DPH) môže vyhnúť tak, že dodávateľovi zaplatí faktúru bez DPH. Samotné DPH uhradí priamo na účet správcu dane, ktorý vedie dodávateľský subjekt. V tomto prípade nastáva to, že dodávateľ dostane zaplatené za tovar alebo službu a daňový úrad dostane priamo DPH. Dodávateľ už DPH nemusí odviesť.

Odberateľ tak zaplatí DPH namiesto dodávateľa a vyhne sa tým ručeniu. U dodávateľa sa tento akt považuje za splnenie povinnosti odviesť DPH.

Čo v prípade, ak odberateľ zaplatí DPH priamo a dodávateľ túto DPH odvedie tiež?

V prípade, že dodávateľ odvedie DPH, ktorú už odberateľ uhradil, vznikne mu daňový preplatok, ktorý mu môže byť vrátený. Odberateľ však nebude mať možnosť požiadať o preúčtovanie daňového preplatku dodávateľa, pretože za normálnych okolností by túto DPH zaplatil dodávateľovi v celkovej cene za dodané tovary alebo služby.

Vrátenie odpočtu DPH len na zaregistrovaný bankový účet

Registrácia bankového účtu má aj iný význam. V prípade, ak platiteľovi DPH vznikne preplatok (vrátenie odpočtu DPH), daňový úrad ho vyplatí iba na zaregistrovaný účet. Ak platiteľ DPH nesplní povinnosť registrácie bankového účtu, daňový úrad mu odpočet nevráti do tej doby, kým si nesplní oznamovaciu povinnosť. Po nahlásení čísla účtu mu daňový úrad vyplatí odpočet do 10 dní.

Dva termíny pre zavedenie do praxe

Novela zákona vstúpi do platnosti od 15. novembra 2021. K tomuto dátumu všetci, ktorí sú platitelia DPH k 15. novembru, budú mať povinnosť oznámiť správcovi dane číslo bankového účtu k podnikaniu. Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie je potrebné doručiť správcovi dane do 30. novembra 2021. Keďže platitelia DPH musia komunikovať s daňovým úradom výhradne elektronicky, aj túto povinnosť si budú musieť splniť elektronicky prostredníctvom e-formulára na webe Finančnej správy SR.

Zoznam bankových účtov bude zverejnený k 1. 1. 2022 na webe Finančnej správy SR.

Oznámenie o účtoch používaných k podnikaniu môžete realizovať aj v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Sledujte nás aj na Facebooku, kde budeme informovať o všetkých novinkách z oblasti daní.