Dodávateľ vs. odberateľ

3. November 2018

Podnikanie so sebou prináša aj vytváranie a budovanie vzťahov. Medzi dodávateľmi, odberateľmi, zamestnancami… Jeden zo základných vzťahov, ktoré vznikajú v podnikaní sú dodávateľsko – odberateľské vzťahy. Tvoria základ úspechu oboch strán.

Rozdiel medzi dodávateľom a odberateľom

Dodávateľ je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá dodáva výrobky alebo služby odberateľovi. Dodávateľ vystavuje odberateľovi faktúru alebo pokladničný blok.

Odberateľ je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoberá výrobky alebo služby od dodávateľa. Odberateľ môže tieto výrobky alebo služby využiť k ďalšiemu spracovaniu, predať konečnému spotrebiteľovi, alebo spotrebovať(odberateľ je v tomto prípade konečným spotrebiteľom).

Z toho vyplýva, že jeden bez druhého by nemal význam.

Aký je rozdiel medzi dodávateľom a odberateľom?

  • dodávateľ tovar dodáva, odberateľ odoberá
  • dodávateľ = predávajúci, odberateľ = kupujúci

Dodávateľsko – odberateľské vzťahy

Medzi dodávateľmi odberateľmi dochádza k obchodu. Kým prebehne samotná realizácia obchodného prípadu (prebehne platba za predaj/kúpu tovaru alebo služby), vznikajú medzi obomi stranami záväzky a pohľadávky.

Záväzky

Podnikateľ kúpi od dodávateľa tovar, materiál alebo služby. Voči dodávateľovi mu vznikne do termínu úhrady záväzkový vzťah, kde podnikateľ vystupuje ako dlžník, ktorý musí zaplatiť za dodaný tovar, materiál alebo služby. Záväzok zaniká úhradou faktúry.

Pohľadávky

Môže nastať aj opačný prípad. Podnikateľ predá svoj tovar, materiál či služby (firmám alebo konečným spotrebiteľom). Voči odberateľovi mu vznikne do termínu úhrady pohľadávka, ktorú musí odberateľ zaplatiť. Pohľadávka zaniká pripísaním peňažných prostriedkov na účet podnikateľa alebo vložením hotovosti do registračnej pokladne (pri platbe v hotovosti).

Preddavky

Preddavok je finančná platba, ktorú podnikateľ zaplatil vopred pred splnením dodávky tovaru alebo služby na základe dohody zmluvných strán. Je to akási forma zábezpeky úhrady záväzku. Firma tak disponuje finančnými prostriedkami ešte pred skutočnou dodávkou tovaru alebo služieb. Pre nového odberateľa tu existuje určité riziko, či dodávateľská firma skutočne zrealizuje dohodnuté služby (dodá tovar) alebo nie.