Daňové novinky 2019

2. November 2018

Prehľad daňových noviniek pre daňový rok 2018 (pre podanie daňového priznania v roku 2019). Čo sa zmení oproti vlaňajšiemu roku?

ZMENY

Daňové priznanie:

 • Nezdaniteľná časť na daňovníka – 319,17 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň; 3 830,02 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka za rok
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pri vyššom základe dane ako 19 948 eur – nezdaniteľná časť sa počíta podľa vzorca: 8 817,016 – (základ dane : 4) (8 817,016 = 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka pri nadštandardnom základe dane nad 35 268.06 eur – nezdaniteľná časť = nule.
 • Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) – podmienky: manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotného postihnutia dieťaťa) žijúce s nimi v domácnosti, poberal/a príspevok na opatrovanie alebo bol/a evidovaný/á na úrade práce. Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 268,06 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je: 3 830,02 eura – vlastný príjem manželky. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 268,06 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je 12 647,032 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky (suma 12 647,032 = 63,4-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. Ak daňovník dosiahne základ dane 50 588,13 eura a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.
 • 1 915,01 eura – dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2018 vyšší príjem ako je táto hranica. Ak ste mali nižší príjem, daňové priznanie nemusíte podávať.
 • 17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí, ak za rok 2018 nepresiahne 17 eur
 • 350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.
 • 500 eur – od dane je oslobodený príležitostný príjem (jednorazový) v prípade nepodnikateľov. Podnikateľ túto úľavu nemá.

Daň z príjmu:

 • 19 % daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 268,06 eura.
 • 25 % daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 268,06 eura.
 • 7 % zrážková daň z dividend, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
 • 19 % zrážková daň z príjmov, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
 • 35 % zrážková daň z príjmov, ak je daňovník rezident nezmluvného štátu.
 • 5 % zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

Daňový bonus v roku 2018

 • 21,56 eura – daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 258,72 eura na jedno dieťa.
 • 2 880 eur– to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 480 eur).
 • 240 eur – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy.

NOVINKY

Nezdaniteľná suma na kúpele

 • 50 eur – základ dane si môže daňovník znížiť o 50 eur, sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Ďalších 50 eur si môže uplatniť z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa, ak sa spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z daňovníkov.

Daňový bonus na zaplatené úroky

 • 50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.