(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako sa zdaňuje príjem z prenájmu nehnuteľností v Nemecku?

5. Apríl 2022

Vlastníte nehnuteľnosť v Nemecku? Aké daňové povinnosti vám vyplývajú z tohto vlastníctva?

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v Nemecku?


Nemecké daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinný podať každý vlastník nehnuteľnosti, ktorý danú nehnuteľnosť v Nemecku prenajíma a dosahuje tým zisk, resp. príjem. Podstatou podania daňového priznania je teda príjem, ktorý plynie z prenájmu nehnuteľnosti. V prípade prenájmu viacerých nehnuteľností platí, že vlastník nehnuteľnosti musí podať daňové priznanie na určenie hodnoty dane z nehnuteľností za každú nehnuteľnosť, resp. v daňovom priznaní musí vyplniť prílohu “V” samostatne za každú nehnuteľnosť. Príjem z prenájmu musí byť zdanený za ten rok, v ktorom bol skutočne prijatý, a to bez ohľadu na obdobie, za ktoré je splátka nájomného určená.

Kto nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v Nemecku?


Príjem z prenájmu, ktorý je nižší ako 520 eur ročne, je oslobodený od dane z príjmov. Nie je preto potrebné uvádzať ho v daňovom priznaní. To isté platí aj pri dočasnom prenájme, či dočasnom prenájme časti vlastného prenajatého bytu.

Aké dokumenty budem potrebovať k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti?


 • nájomná zmluva,
 • kúpna zmluva, alebo vyúčtovanie stavebných nákladov,
 • stanovenie odpisov,
 • sprostredkovateľský účet,
 • zmluva o pôžičke.

V prípade, ak prenajímate nehnuteľnosť prvýkrát, v daňovom priznaní je dôležité vyplniť všeobecné údaje o nehnuteľnosti, ako napr. lokalita nehnuteľnosti, číslo spisu, vlastník, druh nehnuteľnosti a termín kúpy, resp. termín výstavby.

Prečítajte si aj:

Výzva na podanie nemeckého daňového priznania z nehnuteľnosti

Vlastníctvo nehnuteľnosti v Nemecku prešlo rozsiahlou daňovou reformou

Výzva na podanie nemeckého daňového priznania z nehnuteľnosti


Ako uvediem príjem z prenájmu nehnuteľnosti v daňovom priznaní?


Príjem z prenájmu nehnuteľnosti sa uvádza do prílohy V daňového priznania, kde je dôležité vyplniť príjmy z prenájmu, vedľajšie a prevádzkové náklady, výdavky na reklamu a odpisy.

Čo si môžem odpočítať v daňovom priznaní?


Medzi najčastejšie odpočítateľné výdavky súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti patrí:

 • daň z nehnuteľnosti,
 • úverové náklady,
 • účtovné náklady,
 • náklady na opravu a renováciu nehnuteľnosti,
 • cestovné náklady,
 • poistné.

Štátna pokladnica spočíta všetky príjmy plynúce z prenájmu nehnuteľnosti za daný rok. Z tejto sumy následne daňový úrad odpočíta výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou, ktoré vlastníkovi, resp. prenajímateľovi nehnuteľnosti vznikli v tom istom roku. Tieto výdavky teda znižujú sumu, z ktorej následne zaplatíte daň, resp. ktorá je zdaniteľným príjmom.

POŽIADAJTE O VRÁTENIE DANE ONLINE


Akým spôsobom môžem podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?


Daňové priznanie je možné podať, resp. zaslať daňovému úradu dvoma spôsobmi:

 • elektronicky - elektronické, resp. online podanie je možné zaslať prostredníctvom online daňového portálu “Elster”,
 • v papierovej forme.

Daňové priznanie v papierovej forme môžu podať len zamestnanci a dôchodcovia.

Termín na podanie daňového priznania z nehnuteľnosti


 • V prípade daňovej povinnosti je potrebné podať daňové priznanie do 31. 7. 2022. Vzhľadom k prebiehajúcej pandémii počas roka 2021 však existuje špeciálna úprava dane pre daňový rok 2021, ktorá predlžuje termín podania daňového priznania do 30. 9. 2022.

 • Ak sa daňové priznanie podáva dobrovoľne, lehota sa predlžuje až na 4 roky. Za rok 2021 je možné podať daňové priznanie do 31. 12. 2025.

 • Pri podaní daňového priznania s odborníkom na dane sa lehota predlžuje do konca februára nasledujúceho roka. Aj tu však platí špeciálna úprava dane pre zdaňovacie obdobie r. 2021. Termín 30. 6. 2021 je kľúčovým dátumom pre podanie daňového priznania s odborníkom na dane.

V dôsledku nemeckej daňovej reformy má každý vlastník nehnuteľnosti v roku 2022 povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a to najneskôr do 31. 10. 2022.

Na základe údajov v daňovom priznaní vypočíta daňový úrad daňovú hodnotu dane z nehnuteľností a vydá platobný výmer k dani z nehnuteľnosti.

Upozornenie: Nezabudnite na povinnosť uhradiť ročnú daň z nehnuteľnosti, ktorá je splatná štvrťročne v termínoch 15. januára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra. Výšku dane z nehnuteľnosti určuje obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Uvedenú daň z nehnuteľnosti si prenajímateľ môže v plnej výške uplatniť v daňovom priznaní ako výdavok súvisiaci s príjmom.

Dôležité: Nezabudnite podať daňové priznanie aj v domovskej krajine a uviesť v ňom príjem z prenájmu nehnuteľnosti v Nemecku!

Potrebujete pomôcť s podaním daňového priznania? Prenechajte spracovanie daní našim odbornikom na dane. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.