(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Reforma osobitného daňového režimu pre cudzincov dočasne pracujúcich v Belgicku

29. Marec 2023

Belgicko má od roku 1983 zavedený osobitný daňový režim pre cudzincov dočasne pracujúcich v Belgicku. Od 1. januára 2022 boli upravené pravidlá pre osobitný režim. V rámci osobitného daňového režimu môžu cudzinci využiť zníženie belgickej dane z príjmu a príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Nárok na osobitný daňový režim


Nárok na osobitný daňový režim má každý:

1. zamestnanec, vedúci pracovník alebo vyslaný zamestnanec, ktorý:

 • je prijatý priamo zo zahraničia:
  • belgickou spoločnosťou, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny spoločností,
  • belgickou prevádzkarňou zahraničnej spoločnosti,
  • neziskovou organizáciou,
 • je vyslaný alebo preložený do Belgicka zahraničnou spoločnosťou,
 • dosiahne hrubý ročný príjem minimálne 75 000 €,
 • nebol 60 mesiacov pred príchodom do Belgicka:
  • belgickým daňovým rezidentom,
  • nebýval do 150 km od belgických hraníc,
  • nepodliehal belgickej nerezidentskej dani z príjmu.

2. výskumný pracovník, ktorý vykonáva vedecko-výskumnú pracovnú činnosť v Belgicku.

Limit hrubého ročného príjmu 75 000 EUR sa neuplatňuje pri výskumných pracovníkoch.Výhody osobitného daňového režimu


Medzi hlavné výhody osobitného daňového režimu patrí oslobodenie od dane z príjmu vo výške 30 % z ročnej hrubej mzdy, maximálne však do výšky 90 000 € ročne. Okrem oslobodenia od dane z príjmu môže zamestnávateľ preplatiť zamestnancovi aj nasledovné výdavky:

 • výdavky súvisiace s presťahovaním sa do Belgicka,
 • výdavky spojené s dočasným ubytovaním v Belgicku,
 • výdavky súvisiace s vybavením domu/bytu v Belgicku, ktoré vzniknú počas prvých 6. mesiacov po príchode do Belgicka, maximálne však do výšky 1 500 €,
 • školné pre deti.

Výdavky, ktoré sa zamestnancovi preplácajú podľa osobitného režimu sú oslobodené od príspevkov na sociálne zabezpečenie.


Starý verzus nový osobitný daňový režim


Nový osobitný daňový režim sa vzťahuje na všetkých daňovníkov, ktorí začali pracovať v Belgicku od 1. januára 2022. Daňovníci, ktorí podliehajú starému daňovému režimu, resp. daňovníci, ktorí v Belgicku pracovali pred 1. januárom 2022, môžu požiadať o uplatnenie nového daňového režimu (ak spĺňajú podmienky), alebo budú využívať pôvodný daňový režim platný do 31. 12. 2023. Do tohto dátumu bolo stanovené prechodné obdobie zo starého na nový daňový režim. Nový osobitný daňový režim je možné využívať 5 rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 roky.

Prečítajte si aj:

Malý sprievodca prácou v Belgicku

Chystáte sa pracovať v Belgicku? Aké sú belgické pracovné podmienky a čo by ste mali vedieť pred vycestovaním?

Malý sprievodca prácou v Belgicku


V rámci pôvodného daňového režimu bol daňovník považovaný za nerezidenta Belgicka, čiže tu zdaňoval len príjem dosiahnutý v Belgicku. Daňovníci využívajúci nový daňový režim budú mať status rezidenta Belgicka (ak žijú v Belgicku), a preto budú v Belgicku zdaňovať svoj celosvetový príjem.

Chcem podať belgické daňové priznanie
s odborníkom na dane


Podanie žiadosti o osobitný daňový režim


Elektronickú žiadosť o uplatnenie osobitného daňového režimu podáva zamestnávateľ prostredníctvom belgického daňového úradu, a to do 3 mesiacov od nástupu zamestnanca do zamestnania. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie, resp. súhlas zamestnanca so žiadosťou. Daňový úrad vydá rozhodnutie v lehote do troch mesiacov od podania žiadosti.

Potrebujete pomôcť s vrátením dane z Belgicka, či so získaním dokumentov?

Kontaktujte nás