Ako podať belgické daňové priznanie?

Aktualizovaný: 7. Máj 2024
Publikovaný: 29. Júl 2022

Pracujete v Belgicku? Akým spôsobom a v akých termínoch podať belgické daňové priznanie?

Kto je povinný podať belgické daňové priznanie?


Každý rezident aj nerezident Belgicka, ktorý mal v danej krajine príjem, je povinný podať belgické daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny, tzv. daňový rok.

Rezident verzus nerezident Belgicka


Po príchode do Belgicka a zaregistrovaní sa na miestne príslušnom úrade je daňovník automaticky považovaný za rezidenta Belgicka. To znamená, že daňovník zdaňuje celosvetové príjmy v Belgicku. Status nerezidenta môže získať ten daňovník, ktorý pracuje v Belgicku, ale nežije tu natrvalo. V tomto prípade preukáže daňovému úradu bydlisko alebo centrum sociálnych/ekonomických záujmov mimo Belgicka, resp. v domovskej krajine. Daňovník so statusom nerezident Belgicka tu zdaňuje len z príjem dosiahnutý v Belgicku.

Nerezident Belgicka má nárok na určité belgické daňové úľavy len za predpokladu, ak príjem z Belgicka tvorí 75 % z jeho celosvetového príjmu.


Dokumenty, bez ktorých nie je možné podať daňové priznanie


Povinné prílohy k daňovému priznaniu sú:

  • Déclaration á l'impôt des personnes physiques, resp. formulár na podanie daňového priznania,
  • formulár Fiche - potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
  • formulár EWR - dokladuje miestny príjem z domovskej krajiny,
  • občiansky preukaz/pas,
  • sobášny list a číslo občianskeho preukazu manžela/manželky,
  • rodný list dieťaťa/detí.


Chcem pomôcť so získaním dokumentov


Termín a spôsob podania daňového priznania za rok 2023


Belgický daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra. V roku 2024 došlo k úprave termínov. V súčasnosti sa rozlišuje štandardná lehota a predĺžená lehota zložitých daňových priznaní. O predĺženú lehotu môže požiadať daňovník/rezident, ktorý mal v roku 2023:

  • príjem zo samostatne zárobkovej činnosti,

alebo

  • príjem zo zahraničia.

Termíny pre podanie belgického daňového priznania v roku 2024 (za rok 2023):

DaňovníkŠtandardná lehotaPredĺžená lehota
Rezident30. 6. 2024 - poštou: miestne príslušnému daňovému úradu
15. 7. 2024 - elektronicky prostredníctvom online aplikácie
16. 10. 2024 - elektronicky: prostredníctvom online aplikácie
Nerezident22. 11. 2024 - poštou: miestne príslušnému daňovému úradu
22. 11. 2024 - elektronicky: prostredníctvom online aplikácie
-
Zdroj: www.finances.belgium.be


Nerezident, ktorý v Belgicku podáva prvé daňové priznanie, je povinný registrovať sa prostredníctvom registračného formulára na FPS Finances (Federal Public Service FINANCE), a to najneskôr do 1. júna daňového roka.


Daňovník sa môže rozhodnúť, či podá daňové priznanie v papierovej forme alebo elektronicky (povinnosť elektronického podania sa vzťahuje na každého, kto má v domácnosti prístup k internetu). Formulár daňového priznania v papierovej forme zasiela daňový úrad všetkým daňovníkom (rezidentom aj nerezidentom), a to 5. týždňov pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Formulár musí byť vyplnený a vrátený daňovému úradu najneskôr do 30. 6. 2024. V prípade, ak daňovníkovi nebude doručený formulár najneskôr do 1. júna a daňovník má záujem o podanie v papierovej forme, je potrebné obrátiť sa na ktorýkoľvek belgický daňový úrad.

Prečítajte si aj:

Rezident v zahraničí

Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident v zahraničí


Podanie elektronického daňového priznania je jednoduchším procesom vzhľadom k tomu, že v online formulári sú vopred vyplnené informácie, ktoré daňový úrad obdržal od zamestnávateľa, dôchodkového úradu, bánk a ďalších inštitúcií.

Po vyplnení online daňového priznania v nasledujúcich rokoch už nebude zasielaný formulár v papierovej forme. Daňový úrad totiž predpokladá, že v online podaní budete pokračovať aj ďalšie roky.

Po podaní daňového priznania daňový úrad zašle daňový výmer, v ktorom bude uvedená výška dane na vrátenie alebo na úhradu.

Manželia môžu podať spoločné daňové priznanie.


Pri nepodaní daňového priznania môže byť daňovníkovi udelená pokuta vo výške od 50 € do 1 250 €.

Potrebujete pomôcť s vrátením dane či so získaním dokumentov?

Kontaktujte nás