(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako podať belgické daňové priznanie?

29. Júl 2022

Pracujete v Belgicku? Akým spôsobom a v akých termínoch podať belgické daňové priznanie?

Kto je povinný podať belgické daňové priznanie?


Každý rezident aj nerezident Belgicka, ktorý mal v danej krajine príjem, je povinný podať belgické daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny, tzv. daňový rok.

Rezident verzus nerezident Belgicka


Po príchode do Belgicka a zaregistrovaní sa na miestne príslušnom úrade je daňovník automaticky považovaný za rezidenta Belgicka. To znamená, že daňovník zdaňuje celosvetové príjmy v Belgicku. Status nerezidenta môže získať ten daňovník, ktorý pracuje v Belgicku, ale nežije tu natrvalo. V tomto prípade preukáže daňovému úradu bydlisko alebo centrum sociálnych/ekonomických záujmov mimo Belgicka, resp. v domovskej krajine. Daňovník so statusom nerezident Belgicka tu zdaňuje len z príjem dosiahnutý v Belgicku.

Nerezident Belgicka má nárok na určité belgické daňové úľavy len za predpokladu, ak príjem z Belgicka tvorí 75 % z jeho celosvetového príjmu.


Dokumenty, bez ktorých nie je možné podať daňové priznanie


Povinné prílohy k daňovému priznaniu sú:

Termín a spôsob podania daňového priznania za rok 2021


Belgický daňový rok trvá od 1. januára do 31. decembra. Termíny na podanie daňového priznania sa líšia v závislosti od toho, či ide o rezidenta alebo nerezidenta Belgicka.

Daňový status Spôsob podania daňového priznania Termín
Rezident poštou - miestne príslušnému daňovému úradu
elektronicky - prostredníctvom online aplikácie (s použitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky eID)
30. 6. 2022
15. 7. 2022
30. 9. 2022*
Nerezident poštou - miestne príslušnému daňovému úradu
elektronicky - prostredníctvom online aplikácie
5. 11. 2022
3. 12. 2022

*Pri podaní daňového priznania s daňovým poradcom.


Nerezident, ktorý v Belgicku podáva prvé daňové priznanie, je povinný registrovať sa prostredníctvom registračného formulára na FPS Finances (Federal Public Service FINANCE), a to najneskôr do 1. júna daňového roka.


Daňovník sa môže rozhodnúť, či podá daňové priznanie v papierovej forme alebo elektronicky. Formulár daňového priznania v papierovej forme zasiela daňový úrad všetkým daňovníkom (rezidentom aj nerezidentom), a to 5. týždňov pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Formulár musí byť vyplnený a vrátený daňovému úradu najneskôr do 30. 6. 2022. V prípade, ak daňovníkovi nebude doručený formulár najneskôr do 1. júna a daňovník má záujem o podanie v papierovej forme, je potrebné obrátiť sa na ktorýkoľvek belgický daňový úrad.

Podanie elektronického daňového priznania je jednoduchším procesom vzhľadom k tomu, že v online formulári sú vopred vyplnené informácie, ktoré daňový úrad obdržal od zamestnávateľa, dôchodkového úradu, bánk a ďalších inštitúcií.

Chcem podať daňové priznanie s odborníkom na dane


Po vyplnení online daňového priznania v nasledujúcich rokoch už nebude zasielaný formulár v papierovej forme. Daňový úrad totiž predpokladá, že v online podaní budete pokračovať aj ďalšie roky.


Po podaní daňového priznania daňový úrad zašle daňový výmer, v ktorom bude uvedená výška dane na vrátenie alebo na úhradu.

Manželia môžu podať spoločné daňové priznanie.


Pri nepodaní daňového priznania môže byť daňovníkovi udelená pokuta vo výške od 50 € do 1 250 €.

Potrebujete pomôcť s vrátením dane či so získaním dokumentov?

Kontaktujte nás