Formulár PD U2 (E 303) - Potvrdenie týkajúce sa udržania nároku na dávky v nezamestnanosti

Aktualizovaný: 30. Apríl 2024
Publikovaný: 17. Február 2022

V porovnaní s formulárom PD U1 (E 301) v prípade, že ste o dávku v nezamestnanosti už požiadali a počas poberania tejto dávky plánujete odísť do inej krajiny EÚ, budete potrebovať formulár PD U2 (E 303). Čo v takom prípade urobiť s dávkou, ktorú práve poberáte?

Čo je formulár PD U2 (E 303)?


Prenosný formulár PD U2 (bývalý formulár E 303), resp. Potvrdenie týkajúce sa udržania nároku na dávky v nezamestnanosti je oprávnením na pokračovanie poberania dávky v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ. Čiže, ak ste ukončili pracovný pomer a poberáte dávku v nezamestnanosti, ale toto obdobie chcete využiť na hľadanie práce v inej krajine, môžete tak urobiť, ak požiadate o prenos dávky do inej krajiny. V súvislosti s prenosom dávky do inej krajiny EÚ môžu nastať dve situácie, kedy je možné požiadať o prenos dávky v nezamestnanosti, a to:


Vzor formulára nájdete TU.


Situácia č. 1
Mária pracovala v Rakúsku a po skončení pracovného pomeru požiadala úrad práce v Rakúsku o dávku v nezamestnanosti. Počas poberania dávky sa rozhodla, že sa vráti do domovskej krajiny, kde si bude hľadať prácu. Požiadala teda o prenos dávky v nezamestnanosti do domovskej krajiny.

Situácia č. 2
Miroslav pracoval v domovskej krajine a po skončení pracovného pomeru požiadal o dávku v nezamestnanosti. Následne, počas poberania dávky sa Miroslav rozhodol, že odíde do Nemecka, aby si hľadal novú prácu. Požiadal preto o prenos dávky do Nemecka.

Prečítajte si aj:

Európske formuláre v skratke

Pracujete v zahraničí? Aké formuláre sa používajú v členských krajinách EÚ a na čo slúžia?

Európske formuláre v skratke


Kde a akým spôsobom je potrebné požiadať o prenos dávky v nezamestnanosti?


O prenos dávky do inej krajiny EÚ môžete požiadať najskôr po 4 týždňoch od zaradenia do evidencie nezamestnaných. Žiadosť o prenos dávky je potrebné podať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne tej krajiny, v ktorej vám vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, resp. v ktorej poberáte dávku v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa vám následne vystaví formulár PD U2 (E 303), ktorým vám povolí prenos dávky do inej krajiny EÚ. Formulár bude obsahovať tieto údaje:

  • dátum, od ktorého prestávate byť k dispozícii danému úradu,
  • lehotu na zaregistrovanie sa v krajine, do ktorej odchádzate,
  • obdobie, počas ktorého zostáva nárok na dávku v nezamestnanosti zachovaný,
  • informácie, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávku v nezamestnanosti.

Po príchode do krajiny, v ktorej si chcete hľadať prácu, sa musíte zaregistrovať na príslušnom úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a pobočke Sociálnej poisťovne predložíte formulár PD U2 (E 303). Následne, pobočka Sociálnej poisťovne informuje prostredníctvom formulára U009 prvotnú inštitúciu (inštitúciu v krajine, kde ste začali poberať dávku) o vašom zaradení do evidencie. Po doručení formulára U009 bude inštitúcia, ktorá začala s vyplácaním dávky, pokračovať vo výplate tejto dávky v rovnakej výške. Jednoducho povedané, prvotná inštitúcia vám bude posielať dávku do krajiny, kde si chcete hľadať prácu. K tomu, aby ste mohli vyčerpať celý nárok na prenesenú dávku, musíte byť k dispozícii úradu práce (v krajine, kde si chcete hľadať prácu) a plniť si povinnosti ním stanovené.

Potrebujete pomôcť so získaním formulára, či s prekladom dokumentov?


Kontaktujte nás