Európske formuláre v skratke

4. Jún 2024

Pracujete v zahraničí? Aké formuláre sa používajú v členských krajinách EÚ a na čo slúžia?

Európske formuláre


V súvislosti s prácou v niektorej z krajín EÚ sa občanom vydávajú, resp. potvrdzujú „Prenosné formuláre” a „Európske formuláre, resp. E-formuláre”.

Prenosné formuláre a E-formuláre slúžia na vzájomnú komunikáciu medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia jednotlivých členských krajín EÚ. Formuláre vám teda garantujú určité práva. (Prenosné formuláre nahrádzajú niektoré bývalé E-formuláre).

Prenosné formuláre a E-formuláre majú jednotný formát vo všetkých úradných jazykoch, preto ich nie je potrebné prekladať. Jednotlivé inštitúcie členských štátov EÚ ich akceptujú v ktoromkoľvek jazyku.


Prenosné formuláre:

PD A1


PD A1 (bývalý formulár E 101), resp. „Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa”, potvrdzuje nárok na sociálne poistenie v domovskej krajine počas výkonu práce v zahraničí. Využíva sa najmä pri vyslaní zamestnanca do zahraničia. Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

PD U1 (E 301)


PD U1 (bývalý formulár E 301), resp. „Potvrdenie o obdobiach, ktoré sa majú zohľadniť pri priznávaní dávok v nezamestnanosti”, je potrebný pri žiadosti o dávky v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia do domovskej krajiny. Formulár vydáva zahraničný úrad práce po skončení pracovného pomeru a predkladá sa úradu práce v domovskej krajine, resp. tej krajine, v ktorej žiadate o dávku v nezamestnanosti. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

PD U2 (E 303)


PD U2 (bývalý formulár E 303), resp. „Potvrdenie týkajúce sa udržania nároku na dávky v nezamestnanosti”, slúži na prenos dávky v nezamestnanosti do inej krajiny EÚ. Formulár vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine posledného zamestnania a predkladá sa krajine, v ktorej chcete čerpať prenesenú dávku v nezamestnanosti. Formulár na stiahnutie nájdete TU.


U3


U3, resp. „Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti”, je upozornením na zmenu vašej situácie, v dôsledku ktorej môže dôjsť k zníženiu alebo pozastaveniu dávky v nezamestnanosti. Týka sa to dávok v nezamestnanosti, ktoré boli prenesené do inej krajiny EÚ. Formulár vystavuje inštitúcia v krajine, kde poberáte dávku v nezamestnanosti a informuje ním inštitúciu v krajine, ktorá vypláca dávku v nezamestnanosti. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

S1 (E 106)


S1 (bývalý formulár E 106), resp. „Registrácia na poskytnutie vecných dávok“, vás oprávňuje využívať plnú zdravotnú starostlivosť v domovskej krajine počas výkonu pracovnej činnosti v inej krajine EÚ. Formulár vydáva inštitúcia zdravotného poistenia v krajine, v ktorej ste sociálne poistený a predkladá sa inštitúcii zdravotného poistenia v domovskej krajine. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

S2 (E 112)


S2 (bývalý formulár E 112), resp. „Nárok na plánovanú liečbu”, potvrdzuje nárok na plánovanú liečbu v inom členskom štáte EÚ. Formulár vydáva inštitúcia zdravotného poistenia v krajine, v ktorej ste sociálne poistený a predkladá sa inštitúcii zdravotného poistenia v krajine, kde chcete podstúpiť plánovanú liečbu. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

S3


S3, resp. „Lekárske ošetrenie pre bývalých cezhraničných pracovníkov v štáte bývalého výkonu práce”, oprávňuje bývalých cezhraničných pracovníkov na liečbu v bývalej krajine zamestnania. Formulár sa predkladá inštitúcii zdravotného poistenia v krajine, kde ste pracovali. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

DA1 (E 123)


DA1 (bývalý formulár E 123), resp. „Nárok na poskytnutie vecných dávok z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania”, vás oprávňuje na lekársku starostlivosť v inom členskom štáte EÚ, v súvislosti s pracovným úrazom alebo s chorobou z povolania. Formulár vydáva inštitúcia zdravotného poistenia v krajine, v ktorej ste sociálne poistený a predkladá sa inštitúcii zdravotného poistenia v krajine, kde si chcete uplatniť nárok na liečbu pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

E-formuláre série E 400 sú určené na rodinné dávky. Predkladajú sa príslušnému zahraničnému úradu v krajine poistenia. Ide o nasledovné formuláre:

E 401


E 401, resp. „Potvrdenie o zložení rodiny na účely na priznania rodinných dávok”, slúži na posúdenie osôb, ktoré pripadajú do úvahy ohľadom posudzovania nároku na rodinné prídavky. Formulár od roku 2023 už nie je potrebný, daňový úrad si všetky informácie preverí vo vlastnej réžii.

E 402


E 402, resp. „Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok”, potvrdzuje nárok na poberanie detských prídavkov na študujúce deti vo veku do 25 rokov. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

Prečítajte si aj:

Prídavky na deti v Nemecku / Kindergeld

Pracujete v Nemecku a máte deti? V tom prípade môžete požiadať o nemecké prídavky na deti.

Prídavky na deti v Nemecku / Kindergeld


E 403


E 403, resp. „Potvrdenie o učňovskom vzdelávaní alebo o odbornom vzdelávaní na účely priznania rodinných dávok”, slúži ako potvrdenie o štúdiu. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

E 404


E 404, resp. „Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok“, slúži ako uznanie nároku na detské prídavky. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

E 404 príloha PL


E 404 príloha PL, resp. „Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok podľa poľskej legislatívy“, slúži ako uznanie nároku na detské prídavky. Formulár na stiahnutie nájdete TU.**

E 405


E 405, resp. „Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo o postupných zamestnaniach vo viacerých členských štátoch medzi dátumami, keď sa má uskutočniť platba podľa legislatívy týchto štátov“, potvrdzuje doby poistenia dosiahnuté v iných členských štátoch na priznanie detských prídavkov. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

E 406


E 406, resp. „Potvrdenie o vykonaní lekárskych vyšetrení po narodení”, je potvrdením o lekárskych prehliadkach dieťaťa na priznanie detských prídavkov vo Francúzsku. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

E 407


E 407, resp. „Lekárske potvrdenie pre priznanie osobitných rodinných prídavkov alebo zvýšených rodinných prídavkov na deti so zdravotným postihnutím”, posudzuje nárok na poskytnutie osobitných výhod pre zdravotne postihnuté deti. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

E 411


E 411, resp. „Žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členskom štáte bydliska rodinných príslušníkov”, slúži ako overenie, že nárok na detské prídavky nevznikol aj v krajine trvalého bydliska dieťaťa. Formulár na stiahnutie nájdete TU.

Nemáte k dispozícii niektorý z formulárov? Zabezpečíme vám ho.

Kontaktujte nás