Práca na živnosť v Belgicku

9. Marec 2023

Ako sa najviac oplatí práca na živnosť v Belgicku? Zistili sme za vás.

Práca na živnosť v Belgicku


Pred výkonom živnosti v Belgicku je dôležité určiť, či pôjde o prácu na belgickú živnosť alebo o prácu na živnosť založenú v domovskej krajine. Určenie druhu živnosti závisí od viacerých faktorov.

Práca v Belgicku na živnosť založenú v domovskej krajine


V rámci krajín EÚ/EHP je možné poskytovať služby na živnosť, ktorá bola založená v domovskej krajine v EÚ. Ide o tzv. cezhraničné poskytovanie služieb. Takéto poskytovanie služieb je však obmedzené na dva roky.

Občania z krajín mimo EÚ potrebujú pracovné povolenie a víza na poskytovanie služieb v Belgicku.


Pre poskytovanie cezhraničných služieb v Belgicku je potrebné:

 • Požiadať domovskú Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1: formulár potvrdzuje, že SZČO je naďalej súčasťou sociálneho systému domovskej krajiny a tu platí sociálne odvody z celkových príjmov (z príjmov dosiahnutých v domovskej krajine aj v zahraničí). O vystavenie formulára je potrebné požiadať ešte pred vycestovaním do zahraničia. Sociálna poisťovňa vystaví formulár PD A1 najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak žiadateľ preukáže:
  • registrovanú živnosť v domovskej krajine,
  • aktívnu živnosť (min. 2 mesiace),
  • poskytovanie cezhraničných služieb v rovnakej, príp. podobnej oblasti ako v domovskej krajine.
 • Preukázať dočasnú prácu v zahraničí: napr. objednávka alebo obchodná zmluva so zahraničným subjektom.
 • Predložiť dokumenty:
  • osvedčenie o živnostenskom oprávnení v domovskej krajine (úradne preložené do jazyka danej krajiny),
  • doklad o odbornej spôsobilosti (ak ide o regulované povolanie),
  • doklad o min. dvojročnej odbornej praxe za posledných 10 rokov - ak je to vzhľadom k danej profesii potrebné (úradne overená kópia).

vratenie_dane_z_Belgicka

Pri cezhraničnom poskytovaní služieb je SZČO naďalej súčasťou zdravotného poistenia v domovskej krajine. Nárok na zdravotnú starostlivosť v Belgicku vzniká po predložení európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý vystavuje domovská zdravotná poisťovňa.

SZČO je povinná podať daňové priznanie v domovskej krajine. Povinnosť podať daňové priznanie v Belgicku má SZČO len v prípade, ak jej v Belgicku vznikne stála prevádzkareň.


Práca v Belgicku na belgickú živnosť


SZČO, ktorá chce poskytovať služby v Belgicku dlhodobo, príp. sústavne, je povinná požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danej krajine, ak spĺňa podmienky:

 • viac ako 18 rokov (v prípade remeselníkov viac ako 16 rokov),
 • založenie podnikateľského účtu v Belgicku,
 • registrácia na miestne príslušnom belgickom živnostenskom úrade (s predložením dokumentov preukazujúcich profesionálne schopnosti),
 • registracia do belgického systému sociálneho zabezpečenia,
 • registrácia v zdravotnej poisťovni,
 • registrácia na miestne príslušnom daňovom úrade (ak činnosť podlieha DPH).

Niektoré profesie sú v Belgicku regulované a na ich poskytovanie budete potrebovať doklad o odbornej kvalifikácii.

Prečítajte si aj:

Ako podať belgické daňové priznanie?

Ako sa najviac oplatí práca na živnosť v Belgicku? Zistili sme za vás.


Pracovali ste v Belgicku? Spracujeme vám daňové priznanie a zariadime vrátenie dane z Belgicka.

Chcem požiadať o vrátenie dane
z Belgicka