(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve

Aktualizovaný: 10. Marec 2023
Publikovaný: 28. December 2021

Zostavovanie účtovnej závierky dokáže potrápiť nejedného podnikateľa. Ako sa vyznať v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve? Čítajte náš seriál, kde sa krok za krokom dozviete, ako postupovať pri zostavovaní účtovnej závierky.

Čo treba urobiť pred samotným zostavením účtovnej závierky?


 • zaúčtovať všetky účtovné prípady (napr. daň z motorových vozidiel, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok atď.),
 • urobiť inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania (napr. inventúru cenín, zásob a pod.),
 • vytvoriť opravné položky a rezervy,
 • skontrolovať stav pohľadávok a záväzkov,
 • zaúčtovať daň z príjmov,
 • skontrolovať časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
 • skontrolovať účty, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia (napr. 111/131 – obstaranie materiálu, tovaru a pod.),
 • skontrolovať správnosť údajov prenesených z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do súčasného - bilančná kontinuita,
 • skontrolovať účtovné doklady a účtovné knihy,
 • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu,
 • urobiť ďalšie uzávierkové operácie.

Účtovné knihy máme uzatvorené, je čas vyplniť účtovnú závierku

OnlinePriznanie_sk-19

Vyplňujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve


Pri vyplňovaní budeme potrebovať údaje, ako si naša účtovná jednotka viedla za uplynulý rok a tiež údaje o predchádzajúcom roku. Pri vyplňovaní účtovnej závierky v roku 2023 za rok 2022 budeme potrebovať:

 • údaje za rok 2022,
 • aj za predchádzajúce obdobie, tj. za rok 2021.

Informácie čerpáme z:

 • hlavnej knihy.

DÔLEŽITÉ je aktuálne tlačivo vydané Finančnou správou SR. Účtovná jednotka - právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ musia s daňovým úradom komunikovať elektronicky. To znamená, že papierové tlačivo nepotrebujú, ale musia mať správny a aktuálny elektronický formulár.

Nechajte aktuálnosť formulárov na nás a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve si vyplňte jednoducho v aplikácii na OnlinePriznanie.sk..

Údaje o účtovnej jednotke


Údaje o účtovnej jednotke sú tzv. identifikátorom, vďaka čomu daňový úrad rozpozná, o aký daňový subjekt ide. Tieto údaje sa vyplňujú vo formulári na prvej strane, paradoxne v našej aplikácii ich nájdete v kroku č. 7. Z hľadiska náročnosti ide o najmenej náročný krok, ktorý zvládne vyplniť každý podnikateľ.

Ako vyplniť krok č. 7?

udaje_o_uctovnej_jednotke

Krok č. 7 pozostáva z:

 • Údajov o účtovnej jednotke, kam uvediete:
  • obchodné meno,
  • IČO,
  • DIČ,
  • právnu forma podnikania,
  • telefón,
  • e-mail.
 • Údajov o zápise v obchodnom registri, kam patrí:
 • Z adresy miesta podnikania.
 • Z SK NACE kódu.
 • Z účtovných období - pričom uvediete aktuálne účtovné obdobie (za rok 2022) a predchádzajúce účtovné obdobie (za rok 2021).

Po úhrade poplatku za zostavenie máme hotovo.

Ako ďalej postupovať?


Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby registrované k dani z príjmov MUSIA daňové priznanie aj účtovnú závierku podať elektronicky. Podaním týchto dokumentov v listinnej podobe sa má za to, že ich povinnosť podať daňové priznanie a účtovnú závierku nebola splnená a za nepodanie im môže byť vyrubená pokuta.

Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.