(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve

28. December 2021

Zostavovanie účtovnej závierky dokáže potrápiť nejedného podnikateľa. Ako sa vyznať v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve? Čítajte náš seriál, kde sa krok za krokom dozviete, ako postupovať pri zostavovaní účtovnej závierky.

Čo treba urobiť pred samotným zostavením účtovnej závierky?


 • zaúčtovať všetky účtovné prípady (napr. daň z motorových vozidiel, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok atď.)
 • urobiť inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania (napr. inventúru cenín, zásob a pod.)
 • vytvoriť opravné položky a rezervy
 • skontrolovať stav pohľadávok a záväzkov
 • zaúčtovať daň z príjmov
 • skontrolovať časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • skontrolovať účty, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia (napr. 111/131 – obstaranie materiálu, tovaru a pod.)
 • skontrolovať správnosť údajov prenesených z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do súčasného - bilančná kontinuita
 • skontrolovať účtovné doklady a účtovné knihy
 • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu
 • urobiť ďalšie uzávierkové operácie

Účtovné knihy máme uzatvorené, je čas vyplniť účtovnú závierku

OnlinePriznanie_sk-19

Vyplňujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve


Pri vyplňovaní budeme potrebovať údaje, ako si naša účtovná jednotka viedla za uplynulý rok a tiež údaje o predchádzajúcom roku. Pri vyplňovaní účtovnej závierky v roku 2021 za rok 2020 budeme potrebovať:

 • údaje za rok 2020
 • aj za predchádzajúce obdobie, tj. za rok 2019.

Informácie čerpáme z:

 • hlavnej knihy

DÔLEŽITÉ je aktuálne tlačivo vydané Finančnou správou SR. Účtovná jednotka - právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ musia s daňovým úradom komunikovať elektronicky. To znamená, že papierové tlačivo nepotrebujú, ale musia mať správny a aktuálny elektronický formulár.

Nechajte aktuálnosť formulárov na nás a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve si vyplňte jednoducho v aplikácii.

Údaje o účtovnej jednotke


Údaje o účtovnej jednotke sú tzv. identifikátorom, vďaka čomu daňový úrad rozpozná, o aký daňový subjekt ide. Tieto údaje sa vyplňujú vo formulári na prvej strane, paradoxne v našej aplikácii ich nájdete v kroku 7. Z hľadiska náročnosti ide o najmenej náročný krok, ktorý zvládne vyplniť každý podnikateľ.

Ako vyplniť krok 7?

Krok 7 pozostáva z:

 • údajov o účtovnej jednotke, kam uvediete:
  • obchodné meno
  • IČO
  • DIČ
  • právnu forma podnikania
  • Telefón
  • E-mail
 • údajov o zápise v obchodnom registri, kam patrí:
 • z adresy miesta podnikania
 • z SK NACE kódu
 • z účtovných období - pričom uvediete aktuálne účtovné obdobie (za rok 2019) a predchádzajúce účtovné obdobie (za rok 2018).

Po úhrade poplatku za zostavenie máme hotovo.

Ako ďalej postupovať?


Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby registrované k dani z príjmov MUSIA daňové priznanie aj účtovnú závierku podať elektronicky. Podaním týchto dokumentov v listinnej podobe sa má za to, že ich povinnosť podať daňové priznanie a účtovnú závierku nebola splnená a za nepodanie im môže byť vyrubená pokuta.

Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Prečítajte si aj článok Sprievodca účtovnou závierkou v podvojnom účtovníctve

Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.