(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - IV. časť: Výnosy

Aktualizovaný: 15. Marec 2023
Publikovaný: 30. December 2021

Ako vyplniť výnosy v účtovnej závierke? Ako sa v nej vyznať?

Zákon o účtovníctve definuje výnosy takto:

Výnos je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť."

Výnosy sa nachádzajú v účtovnej triede číslo 6 a tvoria súčasť výkazu ziskov a strát.

Čo patrí do výnosov?


Do výnosov účtovnej jednotky zaraďujeme:Vyplňujeme výnosy v účtovnej závierke


Výnosy nájdete v aplikácii v kroku č. 4.

vynosy

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov výnosov podľa vzorca v tabuľke.

Výnos Kategória Vzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Tržby z predaja tovaru Výnosy z hospodárskej činnosti (604 + 607)
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb Výnosy z hospodárskej činnosti (601 + 602 + 606)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Výnosy z hospodárskej činnosti (kladná alebo záporná hodnota účtovej skupiny 61)
Aktivácia Výnosy z hospodárskej činnosti (účtová skupina 62)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu Výnosy z hospodárskej činnosti (641 + 642)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti Výnosy z hospodárskej činnosti (644 + 645 + 646 + 648 + 655 + 657)
Tržby z predaja cenných papierov a podielov Výnosy z finančnej činnosti (661)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku Výnosy z finančnej činnosti (665)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku Výnosy z finančnej činnosti (666)
Výnosové úroky Výnosy z finančnej činnosti (662)
Kurzové zisky Výnosy z finančnej činnosti (663)
Ostatné výnosy z finančnej činnosti Výnosy z finančnej činnosti (668)


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.