Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - IV. časť: Výnosy

Aktualizovaný: 29. Január 2024
Publikovaný: 30. December 2021

Ako vyplniť výnosy v účtovnej závierke? Ako sa v nej vyznať?

Zákon o účtovníctve definuje výnosy takto:

Výnos je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť."

Výnosy sa nachádzajú v účtovnej triede číslo 6 a tvoria súčasť výkazu ziskov a strát.

Čo patrí do výnosov?


Do výnosov účtovnej jednotky zaraďujeme:Vyplňujeme výnosy v účtovnej závierke


Výnosy nájdete v aplikácii v kroku č. 4.

vynosy

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov výnosov podľa vzorca v tabuľke.

VýnosKategóriaVzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Tržby z predaja tovaruVýnosy z hospodárskej činnosti(604 + 607)
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služiebVýnosy z hospodárskej činnosti(601 + 602 + 606)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásobVýnosy z hospodárskej činnosti(kladná alebo záporná hodnota účtovej skupiny 61)
AktiváciaVýnosy z hospodárskej činnosti(účtová skupina 62)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiáluVýnosy z hospodárskej činnosti(641 + 642)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnostiVýnosy z hospodárskej činnosti(644 + 645 + 646 + 648 + 655 + 657)
Tržby z predaja cenných papierov a podielovVýnosy z finančnej činnosti(661)
Výnosy z dlhodobého finančného majetkuVýnosy z finančnej činnosti(665)
Výnosy z krátkodobého finančného majetkuVýnosy z finančnej činnosti(666)
Výnosové úrokyVýnosy z finančnej činnosti(662)
Kurzové ziskyVýnosy z finančnej činnosti(663)
Ostatné výnosy z finančnej činnostiVýnosy z finančnej činnosti(668)


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.