Sprievodca účtovnou závierkou v podvojnom účtovníctve

Aktualizovaný: 8. Marec 2023
Publikovaný: 27. December 2021

Právnické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, musia spolu s daňovým priznaním vyplniť a odovzdať účtovnú závierku. Ako sa v nej vyznať?

Čo je to účtovná závierka?


Podľa zákona o účtovníctve je účtovná závierka štrukturovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a je poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. V ľudskej reči účtovná závierka podáva informácie o celkovom hospodárení spoločnosti v bežnom období a v bezprostredne predchádzajúcom období. Obsahuje teda informácie za dve účtovné obdobia. Účtovná závierka obsahuje:

 • všeobecné náležitosti:
  • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
  • miesto podnikania,
  • identifikačné číslo,
  • deň zostavenia,
  • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 • súvahu,
 • výkaz o ziskov a strát,
 • poznámky.

Kto musí podať účtovnú závierku?


Účtovnú závierku musia podať fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva (sú zapísané v obchodnom registri), právnické osoby, družstvá a občianske združenia (ak podnikajú).

Veľkostná skupina - čo to je?


Účtovné jednotky (obchodné spoločnosti, družstvá, fyzické osoby zapísané v OR), ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve, sa musia pred zostavením účtovnej závierky zatriediť do veľkostných skupín. Keď ide o novovzniknutú účtovnú jednotku, ktorá v roku 2022 začala svoje podnikanie, zatriedi sa do veľkostnej skupiny podľa vlastného rozhodnutia. Vo zvolenej skupine musí zostať zatriedená aj v nasledujúcom účtovnom období, čiže v roku 2023. Do vyššej alebo nižšej triedy sa môže zatriediť až po dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, teda až v roku 2024.

velkostne%20skupiny%201

Zmena veľkostnej skupiny môže nastať za predpokladu, ak účtovná jednotka presiahne kritériá (celkovú sumu majetku, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia), čím prestane spĺňať podmienky.

Dátum zostavenia a termín podania


Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku ku dňu uzatvorenia účtovných kníh. Väčšinou je to k 31. 12. (tj. v roku 2023 k 31. 12. 2022). V prípade, ak spoločnosť ukončila svoju činnosť, účtovná závierka sa zostavuje ku dňu uzavretia účtovných kníh. Podľa dátumu zostavenia môžeme zostaviť:

 • riadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, tj. 31. 12.
 • mimoriadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k inému, než poslednému dňu účtovného obdobia
 • priebežnú účtovnú závierku: väčšinou na konci mesiaca napr. k 31. 7. Zostavuje sa napríklad kvôli žiadosti o hypotéku pre účely banky.

Deň zostavenia účtovnej závierky je dňom, kedy sa účtovná závierka reálne vyplňuje. To znamená, že keď účtovná jednotka uzavrela účtovné knihy k 31. 12. 2022, bude dátum zostavenia účtovnej závierky 31. 12. 2022, ale dňom zostavenia bude napríklad 4. 2.2023.

POZOR! Účtovnou závierkou celý proces nekončí. Je s ňou totiž spojené podania daňového priznania pre právnické osoby. S termínom daňového priznania je späté aj podanie účtovnej závierky a jej vloženie do registra účtovných závierok (do registra ju vkladá Finančná správa SR). To znamená, že keď je riadny termín pre podanie daňového priznania 31. 3., účtovná závierka musí byť podaná na daňový úrad tiež do 31. 3.

Termín pre podanie účtovnej závierky v roku 2023 (za rok 2022)


Termín pre podanie účtovnej závierky je 31. 3. 2023. Do tohoto dátumu je potrebné podať aj daňové priznanie.

OnlinePriznanie_sk-19

Uloženie účtovnej závierky do registra


Účtovná závierka musí byť doručená správcovi dane najneskôr v termíne podania daňového priznania tj. do 31. 3. 2023. Účtovná závierka však NETVORÍ povinnú prílohu k daňovému priznaniu, ako si mnohí mylne myslia, a preto musí byť podaná samostatne a elektronicky.

Účtovná závierka doručená sprácovi dane môže byť:

 • schválená - správca dane ju uloží do registra účtovných závierok,
 • neschválená - správca dane ju uloží do registra účtovných závierok. Účtovná jednotka je však povinná oznámiť schválenie správcovi dane do 15 dní od jej schválenia. POZOR! Termín na schválenie účtovnej závierky je maximálne do jedného roka po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, účtovná závierka MUSÍ byť schválená najneskôr do 31. 12. 2022. Povinnosť nahlásiť schválenie je teda do 15. 1. 2023.

Po vložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok Finančnou správou SR (a oznámením dátumu schválenia daňovému úradu) bude povinnosť účtovnej jednotky podať účtovnú závierku splnená.

Kedy je potrebné overiť účtovnú závierku audítorom?


Auditu nepodliehajú všetky účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve. Audítorom musia byť overené iba tie účtovné závierky, ak:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 zamestnancov.

Účtovná závierka musí byť overená maximálne do jedného roka od konca účtovného obdobia. Ak bol účtovným obdobím kalendárny rok 2022, overenie musí prebehnúť do 31. 12. 2023.

Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.