Sprievodca poznámkami v účtovnej závierke

Aktualizovaný: 12. Február 2024
Publikovaný: 31. December 2021

Ako zostaviť poznámky v účtovnej závierke? Čo všetko zahrnúť do poznámok?

Čo sa uvádza v poznámkach v účtovnej závierke?


Do poznámok v účtovnej závierke patria doplňujúce údaje o účtovnej jednotke. Obsahujú konkrétnejšie informácie a dokresľujú hospodárenie účtovnej jednotky za bežné obdobie.


Patria sem informácie o:

  • účtovnej jednotke všeobecne (názov, sídlo),
  • konsolidovanom celku,
  • priemernom evidenčnom počte zamestnancov,
  • prijatých postupoch,
  • spôsobe oceňovania majetku a záväzkov,
  • spôsobe zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy majetku,
  • účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období,
  • doplňujúce súvahu a výkaz ziskov a strát.

Vyplňujeme poznámky v účtovnej závierke


Poznámky nájdete v aplikácii v kroku č. 6:


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku