(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Sprievodca poznámkami v účtovnej závierke

31. December 2021

Ako zostaviť poznámky v účtovnej závierke? Čo všetko zahrnúť do poznámok?

Čo sa uvádza v poznámkach v účtovnej závierke?


Po poznámok v účtovnej závierke patria doplňujúce údaje o účtovnej jednotke. Obsahujú konkrétnejšie informácie a dokresľujú hospodárenie účtovnej jednotky za bežné obdobie.

Patria sem informácie o:

  • účtovnej jednotke všeobecne (názov, sídlo)
  • konsolidovanom celku
  • priemernom evidenčnom počte zamestnancov
  • prijatých postupoch
  • spôsobe oceňovania majetku a záväzkov
  • spôsobe zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy majetku
  • účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období
  • doplňujúce súvahu a výkaz ziskov a strát

Vyplňujeme poznámky v účtovnej závierke


Poznámky nájdete v aplikácii v kroku 6.

Prečítajte si seriál o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve.


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v aplikácii. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. So službou E-podanie ju dokonca za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku

Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.