(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - II. časť: Aktíva

Aktualizovaný: 13. Marec 2023
Publikovaný: 29. December 2021

Ako vyplniť účtovnú závierku v časti aktíva? Ako sa v nej zorientovať a nestratiť sa?

Aktíva sa nachádzajú vždy na ľavej strane súvahy a tvoria majetok účtovnej jednotky. Zákon o účtovníctve definuje majetok ako aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, a v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Dajú sa oceniť a vykazujú sa v účtovnej závierke, v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Čo patrí do aktív?


Do aktív účtovnej jednotky patria:

  • dlhodobý nehmotný majetok,
  • dlhodobý hmotný majetok,
  • dlhodobý finančný majetok,
  • záväzky,
  • dlhodobé pohľadávky,
  • krátkodobé pohľadávky,
  • finančný majetok.Dlhodobý majetok sám o sebe má v účtovníctve široké zastúpenie. V účtovnej závierke uvádzame majetok podľa charakteru (hmotný, nehmotný a finančný majetok).

Vylňujeme stranu aktív


Aktíva nájdete v aplikácii v kroku č. 2.:

aktiva

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov aktív podľa vzorca v tabuľke.

Aktívum Kategória Vzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Dlhodobý nehmotný majetok všetky druhy nehmotného majetku (012 + 013 + 014 + 015 + 019 + 01X + 041 + 051) - (072 + 073 + 074 + 075 + 079 + 07X + 091 + 093 + 095A)
Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a stavby (021 + 031 + 042A + 052A) - (081 + 092A + 094A + 095A)
Dlohodobý hmotný majetok Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022 + 02X + 042A + 052A) - (082 + 08XA + 092A + 094A + 095A)
Dlhodobý hmotný majetok Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025 + 026 + 029 + 02X + 032 + 042A + 052A) - (085 + 086 + 089 + 08XA + 092A + 094A + 095A) €
Dlhodobý hmotný majetok Opravná položka k nadobudnutému majetku (kladná alebo záporná hodnota účtu 097) - (kladná alebo záporná hodnota účtu 098)
Dlhodobý finančný majetok Podielové cenné papiere (061 + 062 + 063 + 043A + 053A) - (095A + 096A)
Dlhodobý finančný majetok Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A + 066A + 067A + 069 + 06XA + 043A + 053A) - (095A + 096A)
Dlhodobý finančný majetok Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA
Dlhodobý finančný majetok Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A + 066A + 067A + 06XA) - (096A)
Zásoby všetky zásoby (112 + 119 + 11X + 121 + 122 + 123 + 124 + 12X + 132 + 133 + 13X + 139 + 314A) - (191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 19X + 391A)
Dlhodobé pohľadávky všetky dlhodobé pohľadávky (311A + 312A + 313A + 314A + 315A + 316A + 31XA + 335A + 336A + 33XA + 354A + 355A + 358A + 35XA + 371A + 374A + 375A + 378A + 381A + 382A + 385A) - 391A )
Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku (311A + 312A + 313A + 314A + 315A + 316A + 31XA) - 391A
Krátkodobé pohľadávky Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A + 341A + 342A + 343A + 345A + 346A + 347A + 34XA) - 391A
Krátkodobé pohľadávky Ostatné pohľadávky (335A + 336A + 33XA + 354A + 355A + 358A + 35XA + 371A + 374A + 375A + 378A + 381A + 382A + 385A + 398A) - 391A
Finančný majetok Peniaze a účty v bankách (211 + 213 + 21X + 221A + 22XA + kladná alebo záporná hodnota účtu 261)
Finančný majetok Ostatné finančné účty (251 + 252 + 253 + 256 + 257 + 25X + 259 + 314A) - (291 + 29X)
Prečítajte si aj:

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - III. časť: Pasíva

Ako vyplniť účtovnú závierku v časti pasíva? Ako sa v nej zorientovať a nestratiť sa?


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.