Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - V. časť: Náklady

Aktualizovaný: 5. Február 2024
Publikovaný: 30. December 2021

Ako vyplniť náklady v účtovnej závierke? Ako sa v nej vyznať?

Náklady sú peňažným vyjadrením spotreby majetkových zložiek, spotreby cudzích výkonov alebo nárastu záväzkov. Vznik alebo zvýšenie nákladov vedie k zníženiu vlastného imania.

Náklady sa nachádzajú v účtovnej triede číslo 5 a, rovnako ako výnosy, tvoria súčasť výkazu ziskov a strát.


Čo patrí do nákladov?

Do nákladov účtovnej jednotky zaraďujeme:


Vyplňujeme náklady v účtovnej závierke


Náklady nájdete v aplikácii v kroku č. 5:


Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov výnosov podľa vzorca v tabuľke.

NákladKategóriaVzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Náklady na obstaranie predaného tovaruNáklady na hospodársku činnosť(604 + 607)
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávokNáklady na hospodársku činnosť(501 + 502 + 503 + kladná alebo záporná hodnota účtu 505A)
SlužbyNáklady na hospodársku činnosť(účtová skupina 51)
Osobné nákladyNáklady na hospodársku činnosť(účtová skupina 52)
Dane a poplatkyNáklady na hospodársku činnosť(účtová skupina 53)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetkuNáklady na hospodársku činnosť(551 + kladná alebo záporná hodnota účtu 553)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiáluNáklady na hospodársku činnosť(541 + 542)
Opravné položky k pohľadávkamNáklady na hospodársku činnosť(kladná alebo záporná hodnota účtu 547)
Ostatné náklady na hospodárskou činnosťNáklady na hospodársku činnosť(543 + 544 + 545 + 546 + 548 + 549 + 555 + 557)
Predané cenné papiere a podielyNáklady na finančnú činnosť(561)
Náklady na krátkodobý finančný majetokNáklady na finančnú činnosť(566)
Opravné položky k finančnému majetkuNáklady na finančnú činnosť(kladná alebo záporná hodnota účtu 565)
Nákladové úrokyNáklady na finančnú činnosť(562)
Kurzové stratyNáklady na finančnú činnosť(563)
Ostatné náklady na finančnú činnosťNáklady na finančnú činnosť(568 + 569)
Daň z príjmovNáklady na finančnú činnosť(591 + 595)
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkomNáklady na finančnú činnosť(kladná alebo záporná hodnota účtu 596)


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.