Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - III. časť: Pasíva

Aktualizovaný: 22. Január 2024
Publikovaný: 29. December 2021

Ako vyplniť účtovnú závierku v časti pasíva? Ako sa v nej zorientovať a nestratiť sa?

Aj v účtovníctve existuje „rub a líc” každej účtovnej operácie. Tak ako sa aktíva nachádzajú na ľavej strane súvahy a tvoria majetok účtovnej jednotky, tak pasíva sa nachádzajú vždy na pravej strane súvahy a tvoria záväzky (zdroje krytia majetku) účtovnej jednotky.


Čo patrí do pasív?


Do pasív účtovnej jednotky patria:

  • vlastné imanie,
  • dlhodobé záväzky,
  • krátkodobé záväzky.

Krátkodobé záväzky ďalej členíme na:

  • krátkodobé záväzky obchodného styku,
  • záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia,
  • daňové záväzky a dotácie,
  • ostatné záväzky.

Vylňujeme stranu pasív


Pasíva nájdete v aplikácii v kroku č. 3.


Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov pasív podľa vzorca v tabuľke.

PasívumKategóriaVzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky
Základné imanie a jeho zmeny---(411 + kladná alebo záporná hodnota 419) alebo (kladná alebo záporná hodnota 491)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie---záporná hodnota (/-/353)
Kapitálové fondy---(412 + 413 + 417 + 418)
Fondy zo zisku---(421 + 422 + 423 + 427 + 42X)
Oceňovacie rozdiely---(kladná alebo záporná hodnota účtu 415 + 416)
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov--(428 + záporná hodnota účtu /-/429)
Dlhodobé záväzky---(316A + 321A + 32XA + 372A + 471A + 472A + 473A + 474A + 475A + 476A + 478A + 479A + 47XA + (záporná hodnota 255A) + 383A + 384A)
Dlhodobé rezervy---(451A + 459A + 45XA)
Dlhodobé bankové úvery---(461A + 46XA)
Krátkobodé záväzkyKrátkodobé záväzky z obchodného styku(316A + 321A + 32XA + 322 + 324 + 325 + 326 + 32X + 475A + 476A + 478A + 479A + 47XA)
Krátkodobé záväzkyZáväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia(331 + 333 + 336A + 33X + 479A)
Krátkodobé záväzkyDaňové záväzky a dotácie(341A + 342A + 343A + 345A + 346A + 347A + 34XA)
Krátkodobé záväzkyOstatné krátkodobé záväzky(364 + 365 + 366 + 367 + 368A + 36X + 372A + 379 + 383A + 384A + 398A + 471A + 472A + 474A + 478A + 479A + 47XA)
Krátkodobé rezervy---(323 + 32XA + 451A + 459A + 45XA)
Bežné bankové úvery---(221A + 231 + 232 + 23X + 461A + 46XA)
Krátkodobé finančné výpomoci---(241 + 249 + 24X + 473A + záporná hodnota 255A)

Výsledok hospodárenia


Po vyplnení krokov č. 2 a 3 - Aktív a pasív aplikácia vypočíta výsledok hospodárenia. Ten sa vypočíta ako rozdiel AKTÍV a PASÍV.

Výsledok hospodárenia podáva prehľad o tom, či účtovná jednotka dosiahla v hospodárskom roku ZISK alebo vykázala STRATU.

Prečítajte si aj článok o aktívach:

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - II. časť: Aktíva

Ako vyplniť účtovnú závierku v časti aktíva? Ako sa v nej zorientovať a nestratiť sa?

Ako vyplniť účtovnú závierku v časti aktíva? Ako sa v nej zorientovať a nestratiť sa?


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.