Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve - VI. časť: Poznámky

Aktualizovaný: 19. Február 2024
Publikovaný: 31. December 2021

Poznámky tvoria súčasť účtovnej závierky. Je to časť, ktorá „dá najviac zabrať” aj skúseným účtovníkom. Do poznámok sa okrem ďalších údajov prenáša aj priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plnú zamestnanosť. Ako ho vypočítať?

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plnú zamestnanosť


Štatistický úrad SR definuje Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plnú zamestnanosť takto:

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v prepočítaných počtoch je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť. Prepočet sa vykoná na základe dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, v ojedinelých prípadoch podľa skutočne odpracovaných hodín.

Povedané ľudskou rečou:

Ide o výpočet počtu zamestnancov v závislosti na ich dĺžke pracovného úväzku za týždeň, pričom sa do tohoto výpočtu započítavajú zamestnanci s plným aj skráteným úväzkom.


Kto patrí do evidenčného počtu zamestnancov?


Do evidenčného počtu zamestnancov patria stáli zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj dočasní zamestnanci. Zaraďujú sa sem:

 • zamestnanci vrátane zamestnancov pracujúcich v zahraničí,
 • zamestnanci na pracovných cestách,
 • zamestnanci na platenej dovolenke na zotavenie,
 • zamestnanci čerpajúci neplatené voľno najviac do 4 týždňov,
 • zamestnanci, ktorí sa nedostavili do práce napríklad pre chorobu, v súvislosti s plnením štátnych a verejných povinností alebo zo závažných osobných dôvodov,
 • zamestnanci čerpajúci študijné voľno,
 • zamestnanci pracujúci na home office - z domova,
 • zamestnanci v diplomatických službách SR zamestnaní mimo územia Slovenskej republiky,
 • verejní činitelia (ministri, vedúci ústredných orgánov štátnej správy, poslanci),
 • starostovia obcí, primátori miest, predsedovia samosprávnych krajov dlhodobo uvoľnení úplne alebo na čiastočný pracovný úväzok na výkon funkcie,
 • poslanci samospráv obcí (miest) a poslanci samosprávnych krajov zvolení do funkcií zástupcov starostu, zástupcov primátora resp. podpredsedu samosprávneho kraja.

Kto nepatrí do evidenčného listu zamestnancov?


Do evidenčného listu zamestnancov sa nezaraďujú:

 • zamestnanci vykonávajúci základnú vojenskú službu alebo civilnú službu,
 • zamestnanci na materskej dovolenke,
 • zamestnanci na rodičovskej dovolenke,
 • zamestnanci vo vyšetrovacej väzbe,
 • osoby, ktoré nie sú v pracovnom (služobnom, členskom) pomere k organizácii (napr. osoby z nápravnovýchovných zariadení, osoby vykonávajúce v organizácii civilnú službu, žiaci a študenti vykonávajúci v organizácii prevádzkovú prax podľa školských predpisov),
 • brigádnici na základe dohôd mimo pracovného pomeru.

Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaný na plnú zamestnanosť


Pri výpočte sa vychádza zo vzorca: PP = A + (B / C).

 • A = priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách zamestnaných na plný pracovný čas tj. 40 hodín.
 • B = súčet súčinov priemerného evidenčného počtu zamestnancov zamestnaných na iný ako plný pracovný čas vo fyzických osobách za sledované obdobie podľa pracovných úväzkov a príslušnej dĺžky týždenného pracovného času.
 • C = týždenný pracovný čas zavedený v organizácii.

Príklad:

Týždenný pracovný čas v organizácii je 40 hodín. Organizácia zamestnáva 25 zamestnancov takto:

 • 10 osôb na hlavný pracovný pomer = 40 hodín/ týždeň,
 • 3 osoby na kratší pracovný čas = 20 hodín/ týždeň,
 • 3 osoby z vážnych prevádzkových dôvodov nepracovali denne, ale len 4 dni = 32. hodín/ týždeň,
 • 3 osoby vykonávali prácu len príležitostne = 2 hodiny/ týždeň,
 • 3 osoby vo veku do 16 rokov mali zo zákona stanovený len 30 hodinový pracovný týždeň,
 • 3 zamestnanci mali ďalší pracovný pomer na 5 hodín/ týždeň.

Aký je priemerný evidenčný počet zamestnancov?

Riešenie:

Údaje o zamestnancoch a ich dĺžku pracovnej doby dosadíme do vzorca:

PP = A + (B/C)PP = 10 + ((3x20) + (3x32) + (3x2) + (3x30) + (3x5)) / 40 = 10 + 267 / 40 = 10 + 6,675 = 16,7

Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto. Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plnú zamestnanosť tvorí 16,7 zamestnanca.

Prečítajte si aj:

Sprievodca poznámkami v účtovnej závierke

Ako zostaviť poznámky v účtovnej závierke? Čo všetko zahrnúť do poznámok?


Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.

Vyplniť účtovnú závierku


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.