(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb za rok 2021

13. Január 2022

Preddavky na daň tvoria povinnú platbu, ktorú právnická osoba odvádza daňovému úradu vtedy, ak skutočná daň ešte nie je známa. Preddavky tvoria predbežné zálohy na daň, ktoré znižujú celkovú daňovú povinnosť na konci zdaňovacieho obdobia v daňovom priznaní.

Výška preddavkov na daň je braná z poslednej známej daňovej povinnosti. Od roku 2020 je hranica výšky preddavkov na daň pre právnické osoby stanovená na 5 000 €. Ak bola posledná známa daň nižšia ako je hranica, právnická osoba nemá povinnosť hradiť povinné preddavky na daň.

Kto platí preddavky na daň?


Zálohy na daň má povinnosť platiť každá právnická osoba, ktorá vykázala daňovú povinnosť nad 5000 €.

Spôsob platenia preddavkov


Preddavky na daň sa platia buď mesačne alebo štvrťročne podľa toho, ak:

  • posledná je známa daňová povinnosť právnickej osoby vyššia ako 5 000 €, ale zároveň nižšia ako 16 600 € – štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
  • posledná známa daňová povinnosť právnickej osoby je vyššia ako 16 600 € – mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

OnlinePriznanie_sk-10

Výpočet poslednej známej dane


Preddavky na daň z príjmu právnických osôb sa vypočítajú z "dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie" takto:

základ dane z riadku 500 formulára daňového priznania za rok 2020 × 21 % mínus odpočty na dani z riadku 610

Preddavkové obdobie u právnických osôb v roku 2021

Začiatok nového preddavkového obdobia je od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Nové preddavkové obdobie v roku 2022 začne po podaní daňového priznania za rok 2021.

Zahrnúť preddavky na daň
do daňového priznania


Výpočet preddavkov


Výsledná suma výpočtu zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.

Ako ovplyvnia preddavky na daň výslednú daňovú povinnosť?


Preddavky na daň tvoria zálohy na daň, ktoré sa platia vopred. Právnická osoba v daňovom priznaní uvedie tieto platby ako zápočítané zálohy za rok 2021. Zaplatené zálohy na daň jej znížia výslednú daňovú povinnosť.