(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Preddavky na daň pre SZČO

1. Marec 2022

Novela zákona o dani z príjmov priniesla zmeny aj v preddavkoch na daň pre živnostníkov. Čo sa zmenilo?

Živnostníkom, ktorým v daňovom priznaní za predchádzajúci rok vyšla daňová povinnosť nad 2 500 €, vznikla povinnosť platby preddavkov na daň správcovi dane. Od roku 2020 sa táto hranica zvýšila na dvojnásobok.

Preddavky pri dvojnásobnej daňovej povinnosti

Novela zákona upravuje sadzbu pre vznik preddavkov na daň. Nová sadzba je 5 000 €. Po jej prekročení daňový úrad vyrubí preddavky na daň. Preddavkové obdobie nastáva od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Bežne teda trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka.

Určenie obdobia na platbu záloh

Keď v poslednom daňovom priznaní vyšla daň k zaplateniu viac ako 5 000 €, a zároveň daň nepresiahla 16 600 €, vzniká povinnosť platiť štvrťročné zálohy na daň vo výške 1/4 výslednej dane z posledného daňového priznania. Štvrťročné zálohy na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka (do 30. 6.; 30. 9.; 31. 12. a 31. 3. nasledujúceho roka). Ak daňová povinnosť presiahla čiastku 16 600 €, vzniká povinnosť platiť mesačné zálohy na daň vo výške 1/12 výslednej dane  posledného daňového priznania. Mesačné zálohy sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Daňová povinnosť Frekvencia preddavkov
0 - 4 999.99 € bez preddavkov na daň
5 000 - 16 600 € štvrťročne
> 16 600 € mesačne

Preddavky na daň v praxi

Príklad 1:

Adam podal daňové priznanie v marci 2021 (za rok 2020). Jeho daňová povinnosť bola 6 000 €. (v daňovom priznaní za rok 2020 mu vyšla daň nižšia ako 2 500 €) Daňový úrad mu stanovil platbu preddavkov na daň za rok 2021 vo výške 1 500 € štvrťročne. Ako Adam uvedie preddavky na daň do daňového priznania?

Riešenie

Adam zaplatil preddavky takto:

 • do 31. 3. zaplatil 1 500 €
 • do 30. 6. zaplatil 1 500 €
 • do 30. 9. zaplatil 1 500 €
 • do 31. 12. zaplatil 1 500 €

Adam sa rozhodol podať daňové priznanie v marci 2022. Do daňového priznania uvedie iba zaplatené preddavky na daň vo výške 6 000 € (1 500 × 4). Adamovi opäť vyšla daň k úhrade nad 5 000 €, preddavky na daň pre rok 2022 bude platiť od prvého štvrťroka 2022 po celý rok podľa výšky dane k úhrade v daňovom priznaní.

Príklad 2:

Eva podala daňové priznanie v marci 2021 (za rok 2020). Jej daňová povinnosť bola 6 000 €. Daňový úrad jej stanovil platbu preddavkov na daň za rok 2021 vo výške 1 500 € štvrťročne. Ako Eva uvedie preddavky na daň do daňového priznania?

Riešenie

Eva zaplatila preddavky takto:

 • do 31. 3. zaplatila 1 500 €
 • do 30. 6. zaplatila 1 500 €
 • do 30. 9. zaplatila 1 500 €
 • do 31. 12. zaplatila 1 500 €

Eva sa rozhodla podať daňové priznanie v januári 2022. Do daňového priznania uvedie iba zaplatené preddavky na  vo výške 6 000 € (1 500 × 4). Keďže jej v daňovom priznaní vyšla daň k úhrade nižšia ako 5 000 €, v roku 2021 už nebude platiť preddavky na daň.

Preddavky za obdobie od 1. 1. 2021 – 31. 3. 2022 už nemusí uhradiť, pretože podaním daňového priznania s výslednou daňou nižšou ako 5 000 € povinnosť platiť preddavky na daň zaniká.

Príklad 3

Peter podal daňové priznanie v marci 2021 (za rok 2020). Jeho daňová povinnosť bola 6 000 €. Daňový úrad mu stanovil platbu preddavkov na daň za rok 2021 vo výške 1 500 € štvrťročne. Peter zaplatil preddavky iba za obdobie 1. 1. – 30. 6. a po zvyšok roka preddavky neplatil, pretože prišiel o zákazky kvôli pandémii. Ako Peter uvedie preddavky  daň do daňového priznania?

Riešenie

Peter zaplatil preddavky takto:

 • do 31. 3. zaplatil 1 500 €
 • do 30. 6. zaplatil 1 500 €

Peter sa rozhodol podať daňové priznanie v januári 2022. Do daňového priznania uvedie zaplatené preddavky vo výške 3 000 €. Ak zvolí preukázateľné výdavky, úroky z omeškania uvedie do tohto poľa. Pokiaľ zvolí paušálne výdavky, úroky z omeškania do daňového priznania neuvádza.

Zároveň musí počítať s tým, že daňový úrad mu vyrubí úroky z omeškania vo výške 25 % z dlžnej čiastky za každý deň, ktorý neuhradil až do podania daňového priznania.

Ako vyplniť zálohy na daň v aplikácii?

Zálohy na daň zanesiete do aplikácie takto:

 • zaškrtnete príjmy z podnikania (SZČO)
 • zvolíte typ účtovania (napr. paušálne výdavky)
 • doplníte príjmy, zálohy na sociálne a zdravotné poistenie
 • pod zdravotným poistením zaškrtnete otázku: Preddavky na daň z podnikania?
 • uvediete preddavky, ktoré ste zaplatili počas roka 2021
Vyplniť daňové priznanie
s preddavkami na daň

Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.