(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Rodinné prídavky z Belgicka

25. Júl 2022

Pracujete v Belgicku a máte deti? Požiadajte o belgické prídavky na deti.

Prídavky na deti


Základným predpokladom pre vznik nároku na detské prídavky je povinné sociálne poistenie v Belgicku, ktoré automaticky získavate v súvislosti so zamestnaním. To znamená, že ak pracujete v Belgicku, ste povinne sociálne poistený a pravdepodobne máte nárok na prídavky.

Belgický systém prídavkov na deti je špecifický tým, že prídavky sú v kompetencii jednotlivých belgických regiónov. To znamená, že výška prídavkov a s nimi súvisiace predpisy sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, v ktorom bývate. Belgické regióny sú rozdelené na Flámsko, Brusel a Valónsko.

Kto môže poberať prídavky na deti?


V Belgicku platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého by príspevky na deti mala poberať prioritne matka. Existujú však výnimky, na základe ktorých sa v špecifických prípadoch postupuje nasledovne:

  • rodičia spolu nežijú a dieťa má prihlásený pobyt u otca - v tomto prípade môže prídavky na deti poberať otec,

  • rodičia spolu nežijú a dieťa trávi väčšinu času s jedným z rodičov - prídavky na dieťa poberá rodič, s ktorým dieťa trávi väčšinu času,

  • rodičia sú rozvedení - prídavky poberá rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti,

  • dieťa nežije s rodičmi - prídavky poberá osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti (napr. pestún či starý rodič).

Výška prídavkov na deti narodené po roku 2020


Rodinné prídavky pozostávajú zo základnej sumy a príplatku k prídavkom. Výška príplatku závisí od viacerých faktorov rodiny (príjem rodiny, spolužitie, zloženie rodiny, vek detí). Prídavky sú spolu s príplatkom vyplácané mesačne podľa systému jednotlivých regiónov, a to v nasledovných sumách:

Výška prídavkov (základnej sumy) v Bruseli - výška prídavkov na deti závisí od zloženia rodiny a veku detí:

Vek dieťaťa Výška základnej sumy
0 - 11 rokov 165,62 €
12 - 17 rokov 176,66 €
18 - 24 rokov (bez vyššieho vzdelania) 176,66 €
18 - 24 rokov (s vyšším vzdelaním) 187,70 €
Zdroj: www.kidslife.be/en/child-benefits/brussels


Výnimka: Rodina s jedným dieťaťom a príjmom vyšším ako 34 603,94 € má nárok na prídavky vo výške 165,62 €, a to bez ohľadu na vek dieťaťa.


Výška prídavkov (základnej sumy) vo Flámsku - prídavky na deti sa poskytujú v rovnakej výške na každé dieťa, a to v sume 169,79 €.

Výška prídavkov (základnej sumy) vo Valónsku - výška prídavkov závisí od veku dieťaťa, a to nasledovne:

Vek dieťaťa Výška základnej sumy
0 - 17 rokov 171,14 €
18 - 24 rokov 182,18 €
Zdroj: www.kidslife.be/en/child-benefits/walloniaPoziadajte_o_vratenie_dane_z_Belgicka

Vyplácanie prídavkov na deti


V jednotlivých regiónoch Belgicka existuje viacero verejných organizácií, ktoré spravujú a vyplácajú prídavky na deti. Každý žiadateľ o prídavky si vo svojom regióne môže vybrať z nasledovných organizácií:

Organizácie pre región Brusel - Famiris, Infino, Parentia, BrusselsFamily, KidsLife.

Organizácie pre región Flámsko - MyFamily, Infino, Fons, Parentia, KidsLife.

Organizácie pre región Valónsko - Camille, Infino, KidsLife, Famiwal, Parentia.

Prostredníctvom uvedených organizácií je možné požiadať aj o ďalšie príspevky na deti (napr. príspevok na batoľatá, príspevok na školu, príspevok na zdravotnú starostlivosť), pričom každá organizácia má vlastný systém a druh poskytovaných príspevkov.

V rámci regiónu je možné prejsť do inej organizácie, ktorá spravuje rodinné prídavky.


Žiadosť o prídavky na deti


Žiadosť o prídavky na deti je potrebné podať v konkrétnej organizácii, ktorú si žiadateľ vyberie. Každá organizácia má svoje pravidlá pre spôsob podávania žiadostí. Väčšina z nich však umožňuje podanie poštou, e-mailom, príp. prostredníctvom online aplikácie.

K žiadosti budete potrebovať:

  • formulár žiadosti - je dostupný v online aplikácii každej organizácie,
  • kópiu rodného listu dieťaťa - na preukázanie existencie dieťaťa.

V prípade, ak jeden z rodičov pracuje v Belgicku a druhý rodič žije s dieťaťom v inej krajine EÚ, k žiadosti o prídavky je potrebné doložiť aj tieto formuláre:

  • formulár E 401 - potvrdenie o zložení rodiny,
  • formulár E 411 - slúži ako overenie, či nárok na prídavky nevznikol aj v domovskej krajine. Ak vznikol, Belgicko môže žiadateľovi doplácať dodatočné prídavky na deti, resp. rozdiel sumy,
  • formulár E 402 - potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok,
  • formulár P12 - vyhlásenie o súkromnej a pracovnej situácii. Formulár vydáva organizácia rodinných prídavkov, ktorú si žiadateľ vyberie.

Pracujete v Belgicku? Požiadajte aj o vrátenie dane z Belgicka!

Chcem pomôcť so získaním dokumentov