(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Práca v Belgicku a nárok na peňažné dávky

1. Marec 2023

Peňažné dávky v Belgicku a podmienky ich získania. Máte na ne nárok?

Nemocenské dávky


Nemocenské dávky slúžia ako náhrada príjmu v čase, keď zamestnanec nemôže vykonávať pracovnú činnosť z dôvodu choroby. Prvých 30 dní práceneschopnosti má zamestnanec naďalej nárok na výplatu mzdy, pričom jej výška závisí od druhu povolania zamestnanca a dĺžky pracovnej neschopnosti:

 • úradníci - 100 % mzdy počas prvých 30 dní práceneschopnosti,
 • manuálne pracujúci zamestnanci:
  • 100 % mzdy počas prvých 7 dní práceneschopnosti,
  • 85,88 % mzdy od 8 do 14 dňa práceneschopnosti,
  • 25,88 % mzdy od 15 do 30 dňa práceneschopnosti.

Po tomto období začína zdravotná poisťovňa vyplácať nemocenskú dávku vo výške 60 % z poslednej hrubej mzdy po dobu 6 mesiacov. Od siedmeho mesiaca trvania práceneschopnosti sa výška nemocenskej dávky mení individuálne s prihliadnutím na rodinnú situáciu práceneschopného zamestnanca.

Nárok na získanie nemocenskej dávky má každý zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky:

 • je registrovaný v belgickej zdravotnej poisťovni,
 • odpracoval min. 120 dní v priebehu 6 mesiacov pred vznikom práceneschopnosti,
 • je lekárom uznaný za práceneschopného,
 • má uhradené minimálne príspevky do zdravotnej poisťovne.

Pre získanie nemocenskej dávky je potrebné informovať zamestnávateľa o práceneschopnosti (telefonicky, príp. e-mailom) a doručiť zdravotnej poisťovni potvrdenie o práceneschopnosti vystavené od ošetrujúceho lekára.


Dávka v nezamestnanosti


Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká po splnení týchto podmienok:

 • 312 až 642 odpracovaných dní v období od 21 do 42 mesiacov (presný počet odpracovaných dní závisí od veku žiadateľa o dávku v nezamestnanosti),
 • registrácia na príslušnom úrade práce v Belgicku,
 • aktívne hľadanie práce.

K žiadosti o dávku v nezamestnanosti budete potrebovať:

 • doklady totožnosti, resp. občiansky preukaz, povolenie na pobyt a pracovné povolenie,
 • formulár C1, resp. vyhlásenie o osobnom a rodinnom stave,
 • formulár C4, resp. potvrdenie o nezamestnanosti - v prípade ukončenia pracovného pomeru (formulár vydáva zamestnávateľ),
 • formulár C6 - ak ste pred žiadosťou o dávku v nezamestnanosti boli práceneschopný (formulár vydáva zdravotná poisťovňa),
 • formulár C109, resp. osobný výkaz nezamestnanosti - ak žiadate o dávku v nezamestnanosti po období nečinnosti, príp. ak ste SZČO (formulár vydáva Capac).

Formulár C1


Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa predkladá verejnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia Capac, resp. Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage. Capac spracuje prijatú žiadosť, následne ju odošle Národnému úradu práce, resp. RVA a začne s výplatou dávky v nezamestnanosti. Prvé tri mesiace sa dávka vypláca vo výške 65 % z hrubej mzdy a ďalších 9 mesiacov vo výške 60 % z hrubej mzdy. Dávka v nezamestnanosti sa vypláca neobmedzene, pričom sa po roku upravuje, resp. znižuje jej výška podľa rodinného stavu, výšky príjmu a odpracovanej doby poberateľa dávky. Žiadateľovi vzniká nárok na dávku v trvaní 3 mesiacov za každý odpracovaný rok.

Príklad č. 1:

Lucia pracovala v Belgicku 2 roky, následne zo zamestnania odišla. Momentálne je nezamestnaná. Jej manžel však pracuje. Na aké dávky má nárok?

Odpoveď:

Lucia má nárok na dávku v nezamestnanosti. Jej výška sa určí takto:

Obdobie vyplácania dávky v nezamestnanosti Výška dávky v nezamestnanosti
0 - 3 mesiace 65 % z hrubej mzdy
4 - 12 mesiacov 60 % z hrubej mzdy
13 - 15 mesiacov 35 % z hrubej mzdy *
16 - 21 mesiacov 35 % (odpracované roky)
22 mesiacov a viac 13 €/ deň
*Nižšia sadzba dávky vzniká z dôvodu príjmu manžela. V prípade, ak by bola Lucia slobodná, dostala by 42 %.


Príklad č. 2

Peter pracoval v Belgicku 2 roky, následne zo zamestnania odišiel. Momentálne je nezamestnaný. Je slobodný a bezdetný. Na aké dávky má nárok?

Odpoveď:

Peter má nárok na dávku v nezamestnanosti. Jej výška sa určí takto:

Obdobie vyplácania dávky v nezamestnanosti Výška dávky v nezamestnanosti
0 - 3 mesiace 65 % z hrubej mzdy
4 - 12 mesiacov 60 % z hrubej mzdy
13 - 15 mesiacov 42 % z hrubej mzdy *
16 - 21 mesiacov 42 % (odpracované roky)
22 mesiacov a viac 13 €/ deň
*Nižšia sadzba dávky prislúcha k Petrovmu rodinnému stavu „slobodný, bezdetný”. V prípade, ak by bol Peter ženatý a jeho manželka by mala príjem, dostal by 35 %.


Ak sa plánujete vrátiť z Belgicka do domovskej krajiny, môžete požiadať o prenos dávky do vašej domovskej krajiny po 4 týždňoch od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prenos dávky je možné uskutočniť prostredníctvom formulára U2, ktorý vám na vyžiadanie vystaví príslušný úrad práce v Belgicku.

Rodinné prídavky


Pre vznik nároku na rodinné prídavky je rozhodujúce povinné sociálne poistenie v Belgicku, ktoré automaticky získavate v súvislosti so zamestnaním. Prídavky sú v kompetencii jednotlivých belgických regiónov. To znamená, že výška prídavkov a s nimi súvisiace predpisy sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, v ktorom bývate.

Rodinné prídavky pozostávajú zo základnej sumy a príplatku k prídavkom. Výška príplatku závisí od viacerých faktorov rodiny (príjem rodiny, spolužitie, zloženie rodiny, vek detí).

Pracovali ste v Belgicku? Spracujeme vám daňové priznanie a zariadime vrátenie dane z Belgicka.

Chcem podať daňové priznanie
s odborníkom na dane