(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Malý sprievodca prácou v Belgicku

Aktualizovaný: 26. Apríl 2023
Publikovaný: 1. Júl 2022

Chystáte sa pracovať v Belgicku? Aké sú belgické pracovné podmienky a čo by ste mali vedieť pred vycestovaním?

Pracovné povolenie


Občania EÚ nepotrebujú povolenie na prácu v Belgicku.

Povolenie na pobyt


Pri krátkodobom pobyte, resp. pri pobyte kratšom ako 3 mesiace, nie je potrebné povolenie na pobyt. Máte však povinnosť registrovať sa na miestne príslušnom úrade, a to do 10 dní od vstupu do krajiny. K registrácii stačí predložiť pas alebo občiansky preukaz. Miestny úrad následne vydá dokument „Vyhlásenie o prítomnosti”, ktoré držiteľa oprávňuje na pobyt v Belgicku po dobu 3 mesiacov. Zároveň obdržíte belgickú eID kartu, ktorá bude slúžiť ako identifikačný preukaz na rôznych úradoch.


Pri dlhodobom pobyte, resp. pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace, je potrebné povolenie na pobyt. Žiadosť o povolenie na pobyt sa podáva na miestne príslušnom úrade, a to do troch mesiacov od vstupu do krajiny. Miestny úrad následne postúpi žiadosť belgickému imigračnému úradu, ktorý vydá rozhodnutie do 6. mesiacov. Počas tejto doby máte nárok na pobyt v Belgicku. K žiadosti budete potrebovať:

 • pas alebo občiansky preukaz,
 • 3 pasové fotografie,
 • pracovnú zmluvu, príp. žiadosť o zamestnanie (v prípade uchádzačov o zamestnanie),
 • nájomnú zmluvu, resp. doklad o ubytovaní,
 • potvrdenie o zdravotnom poistení.

Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti môže byť občanovi EÚ udelená pokuta vo výške 200 €.

Pracovná zmluva


Belgické pracovné právo sa vzťahuje na každú osobu pracujúcu v Belgicku. Pracovná zmluva môže byť uzatvorená písomne alebo ústne, ak ide o pracovný pomer na dobu neurčitú. Všetky ostatné pracovné zmluvy (pracovná zmluva na dobu určitú, pracovná zmluva študenta, pracovná zmluva na konkrétnu prácu, náhradná zmluva, zmluva na čiastočný úväzok, zmluva o vykonaní brigádnickej práce, zmluva na prácu z domu) musia byť uzatvorené písomne.

Mzda


Výška minimálnej mesačnej mzdy sa určuje podľa veku zamestnanca (študentom a zamestnancom mladším ako 21 rokov sa mzda znižuje podľa prislúchajúcich percent). Pre rok 2023 je minimálna mzda stanovená nasledovne:

Vek Výška mesačnej mzdy
21 rokov a viac 1 954,99 €
od 20 do 21 rokov 1 759,49 €
od 19 do 20 rokov 1 661,74 €
od 18 do 19 rokov 1 544,44 €
Zdroj: www.sociare.be


Pracovná doba


Dĺžka pracovnej doby je 8 hodín denne, resp. 40 hodín týždenne. Zamestnanci zároveň môžu odpracovať až 120 hodín v rámci nadčasov, pričom musia mať podpísanú dohodu o povolení práce nadčas.

Skúšobná doba


Doba trvania skúšobnej doby závisí od druhu vykonávanej činnosti a pohybuje sa v rozpätí od 2 týždňov do 12. mesiacov. Dvojtýždňová skúšobná doba sa uplatňuje pri manuálne pracujúcich zamestnancoch, zatiaľ čo 6 až 12-mesačná skúšobná doba je určená úradníkom.

Dovolenka


Zamestnanec má nárok na 4 týždne dovolenky, a to po odpracovaní 12. mesiacov v predchádzajúcom kalendárnom roku. V prípade, ak zamestnanec neodpracuje celých 12 mesiacov, kráti sa nárok na dovolenku. Počet dní dovolenky sa líši aj v závislosti od profesie. Informácie o nároku na dovolenku pre jednotlivé profesie sú dostupné v online systéme belgického sociálneho zabezpečenia.

Daň z príjmu


Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca daň z príjmu, a to v mesačných preddavkoch, ktoré sú rozhodujúce pre ročné zúčtovanie dane, resp. pre daňové priznanie.

Prečítajte si aj:

Dane v Belgicku: všetko, čo by ste o nich mali vedieť

Aké sú najvýznamnejšie dane v Belgicku? Kto ich musí odvádzať?


Sociálne poistenie


Zamestnávateľ je povinný prihlásiť každého nového zamestnanca do systému sociálneho zabezpečenia, resp. NSSO a odvádzať mesačné príspevky na sociálne poistenie. Príspevky tvoria 13,7 % z hrubej mzdy zamestnanca. Belgické sociálne poistenie zahŕňa:

 • nemocenské poistenie,
 • úrazové poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti,
 • rodinné príspevky,
 • dôchodkové poistenie,
 • poistenie proti chorobám z povolania.

Zdravotné poistenie


Po nástupe do pracovného pomeru a po registrácii do systému sociálneho zabezpečenia je zamestnanec povinný registrovať sa v jednej z verejných zdravotných poisťovní (príp. sa preukázať súkromným poistením). Medzi najväčšie verejné zdravotné poisťovne, ktoré poskytujú poistenie aj pre cudzincov patria:

Z verejného zdravotného poistenia je hradené ošetrenie u lekára, príp. v nemocnici, ošetrenie u zubára a starostlivosť o dieťa. Pri vyšetrení je potrebné preukázať sa eID kartou obdržanou pri registrácii na ppobyt. Poplatky súvisiace s ošetrením sa hradia v plnej výške priamo u lekára. Následne je potrebné požiadať zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov na ošetrenie, a to prostredníctvom potvrdenia o poskytnutí lekárskej starostlivosti, ktoré vydáva ošetrujúci lekár.

Verejné zdravotné poistenie pokrýva len 75 % zdravotných nákladov, preto je možné prihlásiť sa aj na doplnkové súkromné poistenie.


Potrebujete pomôcť s vrátením dane z Belgicka?

Kontaktujte nás