(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Malý průvodce prací v Belgii

Aktualizováno: 26. duben 2023
Publikováno: 1. červenec 2022

Chystáte se pracovat v Belgii? Jaké jsou belgické pracovní podmínky a co byste měli vědět před vycestováním?

Pracovní povolení


Občané EU nepotřebují povolení pro práci v Belgii.

Povolení k pobytu


Při krátkodobém pobytu, resp. při pobytu kratším než 3 měsíce, není potřeba povolení k pobytu. Máte však povinnost registrovat se na místně příslušném úřadě, a to do 10 dnů od vstupu do země. K registraci stačí předložit pas nebo občanský průkaz. Místní úřad následně vydá dokument „Prohlášení o přítomnosti”, které držitele opravňuje na pobyt v  Belgii po dobu 3 měsíců. Zároveň obdržíte belgickou eID kartu, která bude sloužit jako identifikační průkaz na různých úřadech.


Při dlouhodobém pobytu, resp. při pobytu delším než 3 měsíce, je potřeba mít zařízené povolení k pobytu. Žádost o povolení k pobytu se podává na místně příslušném úřadu, a to do tří měsíců od vstupu do země. Místní úřad následně postoupí žádost belgickému imigračnímu úřadu, který vydá rozhodnutí do 6 měsíců. Během této doby máte nárok na pobyt v Belgii. K žádosti budete potřebovat:

 • pas nebo občanský průkaz,
 • 3 pasové fotografie,
 • pracovní smlouvu, příp. žádost o zaměstnání (v případě uchazečů o zaměstnání),
 • nájemní smlouvu, resp. doklad o ubytování,
 • potvrzení o zdravotním pojištění.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být občanovi EU udělena pokuta ve výši 200 €.


Pracovní smlouva


Belgické pracovní právo se vztahuje na každou osobu pracující v Belgii. Pracovní smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně, jde-li o pracovní poměr na dobu neurčitou. Všechny ostatní pracovní smlouvy (pracovní smlouva na dobu určitou, pracovní smlouva studenta, pracovní smlouva na konkrétní práci, náhradní smlouva, smlouva na částečný úvazek, smlouva o provedení brigádnické práce, smlouva na práci z domova) musí být uzavřeny písemně.

Mzda


Výše minimální měsíční mzdy se určuje podle věku zaměstnance (studentům a zaměstnancům mladším než 21 let se mzda snižuje podle příslušejících procent). Pro rok 2023 je minimální mzda stanovena následovně:

Věk Výše měsíční mzdy
21 let a více 1 954, 99 €
od 20 do 21 let 1 759,49 €
od 19 do 20 let 1 661,74 €
od 18 do 19 let 1 544,44 €
Zdroj: www.sociare.be


Pracovní doba


Délka pracovní doby je 8 hodin denně, resp. 40 hodin týdně. Zaměstnanci zároveň mohou odpracovat až 120 hodin v rámci přesčasů, přičemž musí mít podepsanou dohodu o povolení práce přesčas.

Zkušební doba


Doba trvání zkušební doby závisí na druhu vykonávané činnosti a pohybuje se v rozpětí od 2 týdnů do 12 měsíců. Dvoutýdenní zkušební doba se použije při manuálně pracujících zaměstnanců, zatímco 6 až 12 měsíční zkušební doba je určena úředníkům.

Dovolená


Zaměstnanec má nárok na 4 týdny dovolené, a to po odpracování 12 měsíců v předchozím kalendářním roce. V případě, že zaměstnanec neodpracuje celých 12 měsíců, krátí se nárok na dovolenou. Počet dní dovolené se liší i v závislosti na profesi. Informace o nároku na dovolenou pro jednotlivé profese jsou dostupné v online systému belgického sociálního zabezpečení.

Daň z příjmu


Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance daň z příjmu, a to v měsíčních zálohách, které jsou rozhodující pro roční zúčtování daně, resp. pro daňové přiznání.

Přečtěte si také:

Daně v Belgii: vše, co byste o nich měli vědět

Jaké jsou nejvýznamnější daně v Belgii? Kdo je musí odvádět?

Daně v Belgii: vše, co byste o nich měli vědět


Sociální pojištění


Zaměstnavatel je povinen přihlásit každého nového zaměstnance do systému sociálního zabezpečení, resp. NSSO a odvádět měsíční příspěvky na sociální pojištění. Příspěvky tvoří 13,7 % z hrubé mzdy zaměstnance. Belgické sociální pojištění zahrnuje:

 • nemocenské pojištění,
 • úrazové pojištění,
 • pojištění v nezaměstnanosti,
 • rodinné příspěvky,
 • důchodové pojištění,
 • pojištění proti nemocem z povolání.

Zdravotní pojištění


Po nástupu do pracovního poměru a po registraci do systému sociálního zabezpečení je zaměstnanec povinen registrovat se v jedné z veřejných zdravotních pojišťoven (příp. se prokázat soukromým pojištěním). Mezi největší veřejné zdravotní pojišťovny, které poskytují pojištění i pro cizince patří:

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno ošetření u lékaře, příp. v nemocnici, ošetření u zubaře a péče o dítě / vyšetření dětí. Při vyšetření je třeba se prokázat eID kartou obdrženou při registraci k pobytu. Poplatky související s ošetřením se hradí v plné výši přímo u lékaře. Následně je třeba požádat zdravotní pojišťovnu o proplacení nákladů na ošetření, a to prostřednictvím potvrzení o poskytnutí lékařské péče, které vydává ošetřující lékař.

Veřejné zdravotní pojištění pokrývá jen 75 % zdravotních nákladů, proto je možné se přihlásit se i na doplňkové soukromé pojištění.


Potřebujete pomoci s vrácením daně z Belgie?

Kontaktujte nás