Práca v Rakúsku a nárok na peňažné dávky

Aktualizovaný: 11. Apríl 2023
Publikovaný: 2. Jún 2022

Na aké dávky máte nárok počas práce v Rakúsku a aké podmienky musíte splniť na ich získanie?

Práceneschopnosť a nemocenské dávky (Krankengeld)


V súvislosti s prácou v Rakúsku vzniká zamestnancovi počas práceneschopnosti najskôr nárok na výplatu mzdy a následne nárok na výplatu nemocenských dávok.

V prvom rade je dôležité bezodkladne informovať zamestnávateľa o práceneschopnosti, a to napr. telefonicky, alebo e-mailom. Potvrdenie o práceneschopnosti vystavené od lekára je potrebné odovzdať zamestnávateľovi len vtedy, ak to zamestnávateľ vyžaduje. V niektorých prípadoch zamestnávatelia nevyžadujú predloženie potvrdenia od lekára, keďže práceneschopnosť zamestnancov si môžu overiť v online systéme rakúskej zdravotnej poisťovne.

Po dohode so zamestnávateľom nemusí zamestnanec navštíviť lekára kvôli vystaveniu potvrdenia o práceneschopnosti, keďže toto potvrdenie nie je potrebné k výplate mzdy, ale až k výplate nemocenskej dávky.


Pri vzniku práceneschopnosti je zamestnávateľ povinný vyplácať zamestnancovi mzdu vo výške 100 % a následne vo výške 50 %. Dĺžka vyplácania plnej a polovičnej mzdy je závislá od dĺžky trvania pracovného pomeru, a to nasledovne:

Dĺžka trvania pracovného pomeruDĺžka vyplácania 100 % mzdyDĺžka vyplácania 50 % mzdy
1 rok6 týždňov4 týždne
od 2 do 15 rokov8 týždňov4 týždne
od 16 do 25 rokov10 týždňov4 týždne
od 26 rokov12 týždňov4 týždne
Zdroj: www.arbeiterkammer.at


Počas vyplácania 100 % mzdy nemá zamestnanec nárok na výplatu nemocenskej dávky. Tento nárok vzniká až vtedy, keď je zamestnancovi vyplácaných 50 % zo mzdy. V tomto prípade, resp. pri poberaní 50 % mzdy má zamestnanec nárok na 50 % nemocenskej dávky. Ak zamestnancovi klesne nárok na mzdu pod 50 %, vzniká mu nárok na nemocenskú dávku v plnej výške.

Nemocenské dávky sa vo všeobecnosti poskytujú 26 týždňov. Táto doba sa môže predĺžiť na 56 týždňov v prípade, ak bol zamestnanec za posledných 12 mesiacov pred vznikom práceneschopnosti poistený 6 mesiacov. Výška nemocenskej dávky:

 • 50 % z vymeriavacieho základu, resp. z hrubej mzdy: ak práceneschopnosť trvá 42 a menej dní,
 • 60 % z vymeriavacieho základu, resp. z hrubej mzdy: ak práceneschopnosť trvá 43 a viac dní.


Dávka v nezamestnanosti (Arbeitslosenunterstützung)


Ak ste v Rakúsku prišli o prácu, nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne ak:

 • O dávku v nezamestnanosti žiadate prvýkrát: za posledných 24 mesiacov ste boli minimálne 52 týždňov poistený pre prípad nezamestnanosti.
 • Ste dávku v nezamestnanosti poberali už v minulosti: za posledných 12 mesiacov ste boli minimálne 28 týždňov poistený pre prípad nezamestnanosti.
 • Sa zaregistrujete na príslušnom úrade práce v Rakúsku, resp.AMS (Arbeitsmarktservice).

Registrácia na AMS je možná:

 • elektronicky - prostredníctvom účtu e-AMS, pričom použijete online formulár,
 • poštou - odoslaním formulára Arbeitslosmeldung miestne príslušnému úradu práce,
 • osobne - na miestne príslušnom úrade práce.

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca 20 týždňov vo výške 55 % z čistej mzdy na základe mesačného vymeriavacieho základu.

Pre výpočet presnej výšky dávky v nezamestnanosti je možné použiť kalkulačku.

Ak ste pracovali v Rakúsku, môžete požiadať o vrátenie dane z Rakúska.

Tip: Počas poberania rakúskej dávky v nezamestnanosti je možné privyrobiť si, pričom zárobok nesmie presiahnuť sumu 500,91 €. Uvedená čiastka je platná pre rok 2023 (v roku 2022 bola povolená suma zárobku vo výške 485,85 €).


Ak sa plánujete vrátiť z Rakúska do domovskej krajiny, môžete požiadať o prenos dávky do vašej domovskej krajiny po 4 týždňoch od zaradenia do evidencie. Prenos dávky je možné uskutočniť prostredníctvom formulára PD U2, ktorý vám na požiadanie vystaví príslušný úrad práce v Rakúsku.

Prečítajte si aj:

Formulár PD U2 (E 303) - Potvrdenie týkajúce sa udržania nároku na dávky v nezamestnanosti

Prenosný formulár PD U2 je oprávnením na pokračovanie poberania dávky v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ

Formulár PD U2 (E 303) - Potvrdenie týkajúce sa udržania nároku na dávky v nezamestnanosti


Prídavky na deti (Familienbeihilfe)


Prídavky na deti sú jednou zo základných dávok, na ktoré majú nárok rodičia pracujúci v Rakúsku. Podmienku nároku spĺňate tým, že ako pracujúca osoba ste automaticky sociálne poistená.

Žiadosť o prídavky na deti je možné podať buď v papierovej forme (miestne príslušnému daňovému úradu), alebo elektronicky prostredníctvom FinanzOnline, pričom sú potrebné nasledovné tlačivá:

 • žiadosť Beih 100 - ak na dieťa nepoberáte prídavky v inej krajine EÚ,
 • žiadosť Beih 38 - ak na dieťa poberáte prídavky v inej krajine EÚ,
 • formulár E 411.
Chcem požiadať o rakúske prídavky na deti


Rodičovský príspevok (Kinderbetreuungsgeld, resp. KBG)


Podmienky nároku na rodičovský príspevok:

 • spoločná a dlhodobá domácnosť s dieťaťom,
 • centrum životných záujmov v Rakúsku,
 • legálny pobyt v Rakúsku,
 • poberanie rakúskych prídavkov na deti,
 • potvrdenie o absolvovaní tehotenských prehliadok matky a dieťaťa,
 • dodržanie hranice príjmu,
 • rozhodnutie o zverení dieťaťa jednému z rodičov (v prípade rodičov žijúcich odlúčene).

Žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať buď elektronicky prostredníctvom FinanzOnline, alebo osobne v miestne príslušnej zdravotnej poisťovni.

K žiadosti o rodičovský príspevok budete potrebovať nasledovné dokumenty:

Ak žiadateľ nemá nárok na rakúske prídavky na deti, nemá nárok ani na rodičovský príspevok.


Potrebujete pomôcť so získaním, príp. s vyplnením, či s prekladom dokumentov?

Kontaktujte nás