(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Rodinné prídavky z Rakúska

30. Máj 2022

Pracujete v Rakúsku a máte deti? Požiadajte o rakúske prídavky na deti.

Prídavky na deti (Familienbeihilfe)


Prídavky na deti, resp. Familienbeihilfe sú finančným príspevkom pre rodičov, pričom sú určené na výchovu a výživu detí/dieťaťa.

Základným predpokladom pre vznik nároku na detské prídavky je povinné sociálne poistenie v Rakúsku, ktoré automaticky získavate v súvislosti so zamestnaním. To znamená, že ak pracujete v Rakúsku, ste povinne sociálne poistený a máte nárok na prídavky.

Kto môže požiadať o prídavky na deti?


O detské prídavky môže požiadať len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa. V praxi môžu nastať tieto situácie:

 • ak sú rodičia manželia, o túto dávku môže požiadať ktorýkoľvek z rodičov,
 • ak ste slobodná alebo rozvedená, môže podať žiadosť len matka dieťaťa,
 • ak sú rodičia rozvedení a dieťa žije v spoločnej domácnosti s otcom (otec je jediným zákonným zástupcom), môže podať žiadosť iba otec.

Výška prídavkov na deti v roku 2022


Prídavky sú vyplácané mesačne, pričom ich výška je určená v závislosti od veku detí a od trvalého bydliska nasledovne:

Vek Výška prídavkov na deti s trvalým pobytom v Rakúsku Výška prídavkov na deti s trvalým pobytom na Slovensku
0 - 2 roky 114 € 81,05 €
3 - 9 rokov 121,90 € 86,67 €
10 - 18 rokov 141,50 € 100,61 €
od 19 rokov 165,10 € 117,39 €
Zdroj: www.bundeskazleramt.gv.at


Okrem toho sa výška prídavkov zvyšuje podľa počtu detí na základe tzv. súrodeneckého príplatku, ktorý je mesačne pripočítaný k základnej výške prídavkov, a to takto:

Počet detí Výška príplatku na deti s trvalým pobytom v Rakúsku Výška príplatku na deti s trvalým pobytom na Slovensku
Dve deti 7,10 € na každé dieťa 5,05 € na každé dieťa
Tri deti 17,40 € na každé dieťa 12,37 € na každé dieťa
Štyri deti 26,50 € na každé dieťa 18,84 € na každé dieťa
Päť detí 32,00 € na každé dieťa 22,75 € na každé dieťa
Šesť detí 35,70 € na každé dieťa 25,38 € na každé dieťa
Sedem a viac detí 52,00 € na každé dieťa 36,97 € na každé dieťa
Zdroj: www.oesterreich.gv.at


Výška rodinných prídavkov a výška súrodeneckého príplatku na deti s trvalým pobytom mimo Rakúska, resp. v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku je v jednotlivých krajinách rozdielna. Informácie o výške prídavkov a príplatkov sú pre všetky krajiny dostupné TU.

Žiadosť o prídavky na deti


Žiadosť o prídavky na deti je možné podať buď v papierovej forme (miestne príslušnému daňovému úradu), alebo elektronicky prostredníctvom FinanzOnline, pričom sú potrebné nasledovné tlačivá:

 • žiadosť Beih 100 - ak na dieťa nepoberáte prídavky v inej krajine EÚ,
 • žiadosť Beih 38 - ak na dieťa poberáte prídavky v inej krajine EÚ,
 • formulár E 401,
 • formulár E 411.

Žiadosť Beih 38 slúži na dorovnanie rodinných prídavkov v prípade, že na dieťa už poberáte prídavky v domovskej krajine, resp. v inej krajine EÚ. Ide o tzv. vyrovnávaciu platbu.

Prečítajte si aj:

Európske formuláre v skratke

Pracujete v zahraničí? Aké formuláre sa používajú v členských krajinách EÚ a na čo slúžia?


K žiadosti je potrebné doložiť aj tieto preložené kópie dokumentov:

 • rodný list dieťaťa/detí,
 • pracovnú zmluvu,
 • sobášny list/rozsudok o rozvode/úmrtný list,
 • potvrdenie o návšteve školy (u školopovinných detí),
 • potvrdenie o štúdiu prostredníctvom formulára E 402 (u študujúcich detí).

Prídavky na deti je možné získať až 5 rokov spätne!


Chcem požiadať o rakúske prídavky na deti


Ako dlho je možné poberať prídavky na deti?


Rakúske prídavky na deti je možné poberať na každé dieťa do 18 rokov. Na dieťa staršie ako 18 rokov je možné poberať prídavky len v prípade, ak dieťa absolvuje odbornú prípravu, resp. ak študuje na učňovskej, odbornej alebo vysokej škole. V tomto prípade sa rodinné prídavky vyplácajú do 24 rokov veku dieťaťa.

Požiadajte aj o vrátenie dane z Rakúska.


Chcem požiadať o vrátenie dane z Rakúska


Radi vám pomôžeme s vybavením prídavkov na deti, so získaním dokumentov, s vrátením penzijných príspevkov, či s vrátením dane.

Kontaktujte nás