Rodinné prídavky z Rakúska

Aktualizovaný: 11. December 2023
Publikovaný: 30. Máj 2022

Pracujete v Rakúsku a máte deti? Požiadajte o rakúske prídavky na deti.

Prídavky na deti (Familienbeihilfe)


Prídavky na deti, resp. Familienbeihilfe sú finančným príspevkom pre rodičov, pričom sú určené na výchovu a výživu detí/dieťaťa.

Základným predpokladom pre vznik nároku na detské prídavky je povinné sociálne poistenie v Rakúsku, ktoré automaticky získavate v súvislosti so zamestnaním. To znamená, že ak pracujete v Rakúsku, ste povinne sociálne poistený a máte nárok na prídavky.


Kto môže požiadať o prídavky na deti?


O detské prídavky môže požiadať len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa. V praxi môžu nastať tieto situácie:

 • ak sú rodičia manželia, o túto dávku môže požiadať ktorýkoľvek z rodičov,
 • ak ste slobodná alebo rozvedená, môže podať žiadosť len matka dieťaťa,
 • ak sú rodičia rozvedení a dieťa žije v spoločnej domácnosti s otcom (otec je jediným zákonným zástupcom), môže podať žiadosť iba otec.

Výška prídavkov na deti v roku 2024


Prídavky sú vyplácané mesačne, pričom ich výška je určená v závislosti od veku detí. K sume prídavkov je automaticky pripočítaný aj Kinderabsetzbetrag, resp. daňový bonus na dieťa, vo výške 67,80 € mesačne:

VekVýška prídavkovDaňový bonusSpolu
0 - 2 roky132,30 €67,80 €200,10 €
3 - 9 rokov141,50 €67,80 €209,30 €
10 - 18 rokov164,20 €67,80 €232 €
od 19 rokov191,60 €67,80 €259,40 €
Zdroj: www.finanz.at


Nárok na Kinderabsetzbetrag má každý daňovník, ktorý v Rakúsku poberá rodinné prídavky z Rakúska. Daňovník, ktorý má v Rakúsku neobmedzenú daňovú povinnosť a poberá rodinné prídavky, môže využiť aj Familienbonus Plus, resp. daňovú úľavu vo výške 2 000 € ročne na jedno dieťa do 18 rokov. Familienbonus Plus je možné uplatniť aj na deti od 18 rokov za predpokladu, že sa na ne stále poberajú rodinné prídavky. V tomto prípade je výška daňovej úľavy 650 € ročne.

Výška prídavkov sa zvyšuje aj podľa počtu detí na základe tzv. súrodeneckého príplatku, ktorý je mesačne pripočítaný k základnej výške prídavkov, a to takto:

Počet detíVýška súrodeneckého príplatku
Dve deti8,24 € na každé dieťa
Tri deti20,20 € na každé dieťa
Štyri deti30,76 € na každé dieťa
Päť detí37,14 € na každé dieťa
Šesť detí41,43 € na každé dieťa
Sedem a viac detí60,36 € na každé dieťa
Zdroj: www.finanz.at


V roku 2019 bolo v Rakúsku zavedené indexovanie detských prídavkov a súrodeneckého príplatku. Indexácia znamenala, že výška rodinných prídavkov a výška súrodeneckého príplatku na deti s trvalým pobytom mimo Rakúska, resp. v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku bola rozdielna oproti výške prídavkov pre deti s trvalým pobytom v Rakúsku. Výška rodinný prídavkov pre deti s trvalým pobytom mimo Rakúska sa odvíjala od miesta bydliska detí, čo v mnohých prípadoch predstavovalo výrazne nižšiu výšku detských prídavkov a súrodeneckého príplatku.

Dňa 16. 6. 2022 Európsky súdny dvor rozhodol o zrušení indexácie. Od tohto dátumu je výška prídavkov a príplatku rovnaká ako pre deti s trvalým pobytom v Rakúsku, tak pre deti s trvalým pobytom v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku.


V súvislosti s uvedeným rozhodnutím bolo prijaté aj opatrenie na vyplatenie rozdielu rodinných prídavkov za obdobie od januára 2019 do júna 2022. Vyplatenie rozdielu prebehlo v období od júla do augusta 2022.

Žiadosť o prídavky na deti


Žiadosť o prídavky na deti je možné podať buď v papierovej forme (miestne príslušnému daňovému úradu), alebo elektronicky prostredníctvom FinanzOnline, pričom sú potrebné nasledovné tlačivá:

 • žiadosť Beih 100 - ak na dieťa nepoberáte prídavky v inej krajine EÚ,
 • žiadosť Beih 38 - ak na dieťa poberáte prídavky v inej krajine EÚ,
 • formulár E 411.

Žiadosť Beih 38 slúži na dorovnanie rodinných prídavkov v prípade, že na dieťa už poberáte prídavky v domovskej krajine, resp. v inej krajine EÚ. Ide o tzv. vyrovnávaciu platbu.

Prečítajte si aj:

Európske formuláre v skratke

Pracujete v zahraničí? Aké formuláre sa používajú v členských krajinách EÚ a na čo slúžia?

Európske formuláre v skratke


K žiadosti je potrebné doložiť aj tieto preložené kópie dokumentov:

 • rodný list dieťaťa/detí,
 • pracovnú zmluvu,
 • sobášny list/rozsudok o rozvode/úmrtný list,
 • potvrdenie o návšteve školy (u školopovinných detí),
 • potvrdenie o štúdiu prostredníctvom formulára E 402 (u študujúcich detí).

Prídavky na deti je možné získať až 5 rokov spätne!


Chcem požiadať o rakúske prídavky na deti


Ako dlho je možné poberať prídavky na deti?


Rakúske prídavky na deti je možné poberať na každé dieťa do 18 rokov. Na dieťa staršie ako 18 rokov je možné poberať prídavky len v prípade, ak dieťa absolvuje odbornú prípravu, resp. ak študuje na učňovskej, odbornej alebo vysokej škole. V tomto prípade sa rodinné prídavky vyplácajú do 24 rokov veku dieťaťa.

Požiadajte aj o vrátenie dane z Rakúska.


Radi vám pomôžeme s vybavením prídavkov na deti, so získaním dokumentov, s vrátením penzijných príspevkov, či s vrátením dane.

Kontaktujte nás