Jednoduché účtovníctvo: účtovanie na bankovom účte

Aktualizovaný: 20. Január 2023
Publikovaný: 11. August 2021

Účtovanie prijatej a odoslanej platby na bankový účet, účtovanie výberu a vkladu hotovosti na bankový účet, účtovanie platby debetnou alebo kreditnou kartou v jednoduchom účtovníctve. Ako to zvládnuť?

Pri vedení jednoduchého účtovníctva sú peňažné prostriedky vedené na účte v banke alebo v hotovosti v pokladni.

Prečítajte si aj:

Aký účet používať k podnikaniu?

Musí mať živnostník účet v banke? Musí si otvoriť podnikateľský účet alebo stačí osobný účet?


Podnikatelia už nemusia nahlasovať daňovému úradu účet používaný k podnikaniu. Urobí tak za nich banka.

Účtujeme o účte v banke


Pohyby finančných prostriedkov na bankovom účte sa účtujú v účtovných knihách:

 • Kniha účet v banke - otvára sa iba v prípade, ak má podnikateľ viacero účtov v rôznych menách. Pri jednom účte sa kniha neotvára.
 • peňažný denník - zaznamenáva všetky pohyby na účte v banke aj v pokladni.
Prečítajte si aj:

Dobropis - doklad o oprave základu dane

Čo to je a kedy sa vystavuje? Čo má obsahovať a ako ovplyvní podnikanie?


Peňažný denník


Peňažný denník tvorí prehľad peňažných prostriedkov na účte v bankách a v pokladni. Je vedený v eurách. V peňažnom denníku sa uvádza evidencia:

 • peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni rozdelených na príjmy a výdavky,
 • peňažných prostriedkov na účtoch v bankách rozdelených na príjmy a výdavky,
 • priebežných položiek (peniaze na ceste) rozdelených na príjmy a výdavky,
 • príjmov, ktoré sa zahŕňajú do základu dane z príjmov, rozdelených najmä na:
  • predaj tovaru,
  • predaj výrobkov a služieb,
  • ostatné príjmy.
 • výdavkov určených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov rozdelených na:
  • zásoby,
  • služby,
  • mzdy,
  • a ďalšie (napr. platby do fondov za zamestnanca...).
Prečítajte si aj:

Ťarchopis - doklad o oprave základu dane

Čo je ťarchopis a kedy sa používa? Ako ho vystaviť a uviesť v daňovom priznaní?


Bankový účet, peniaze v pokladnici a priebežné položky (peniaze na ceste) v jednoduchom účtovníctve


V praxi sa bežne stáva, že transakcie na bankovom účte nie sú zaznamenané okamžite, pretože prevod peňazí v banke trvá 1–2 dni. Kým na jednej strane sú peniaze pripísané alebo odpočítané na účet alebo z účtu okamžite, celá transakcia prevodu sa „uzavrie” až nasledujúci deň alebo za dva dni. Účtovanie však musí prebehnúť ku dňu, ku ktorému vznikla účtovná operácia. Na tento medzistav peňažného toku sa používajú priebežné položky, tzv. „peniaze na ceste”.

Na účte peniaze na ceste účtujeme transakcie:

 • medzi prevodmi peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice,
 • medzi prevodmi peňažných prostriedkov z bankového účtu na iný bankový účet (bezhotovostný prevod),
 • medzi prevodmi peňažných prostriedkov z pokladnice do pokladnice (hotovostný prevod).

Peniaze na ceste sa rozdeľujú na:

 • príjem - vklad na bankový účet,
 • výdavok- prevod z bankového účtu na iný bankový účet, výber z bankového účtu v hotovosti.

Príklad príjmu na priebežných položkách

Podnikateľ vyberie 500 € z pokladnice a vloží ich na bankový účet.

Účtovanie:

Čo sa stalo?

Hotovosť ubudla okamžite výberom z pokladnice. Na účte pokladnica podnikateľ zaúčtuje 500 € do položky výdavky. Peniaze sú vložené v banke, ale vo výpise z účtu sa vklad v ten deň neuskutočnil. Protistrana výdavkov v pokladnici bude príjem na účte priebežné položky.

Čo sa stane?

Nasledujúci deň sa vo výpise z bankového účtu objaví transakcia z predchádzajúceho dňa - vklad hotovosti 500 €. Na bankovom účte podnikateľa je príjem 500 €. Podnikateľ na základe výpisu z bankového účtu zaúčtuje 500 € ako príjem na bankový účet. Protistrana bude výdavky na účte priebežné položky. Účet priebežné položky bude „na nule”. Transakcia je týmto úkonom zaúčtovaná a ukončená.

Príklad zanesieme do peňažného denníka takto:

VPD = výdavkový pokladničný doklad
VBÚ = výpis z bankového účtu

Príklad výdavku na priebežných položkách:

Podnikateľ vyberie 500 € z bankového účtu a vloží ich do pokladnice.

Účtovanie:

Čo sa stalo?

Hotovosť pribudla okamžite vkladom do pokladnice. Na účte pokladnica podnikateľ zaúčtuje 500 € do položky príjmy. Peniaze v banke síce fyzicky nie sú, ale vo výpise z účtu sa výber v ten deň neuskutočnil. Protistrana príjmov v pokladnici budú výdavky na účte priebežné položky.

Čo sa stane?

Nasledujúci deň sa vo výpise z bankového účtu objaví transakcia z predchádzajúceho dňa - výber hotovosti 500 €. Na bankovom účte podnikateľa je výdavok 500 €. Podnikateľ na základe výpisu z bankového účtu zaúčtuje 500 € ako výdavok z bankového účtu. Protistrana bude príjem na účte priebežné položky. Účet priebežné položky bude „na nule”. Transakcia je týmto úkonom zaúčtovaná a ukončená.

Príklad zanesieme do peňažného denníka takto:

PPD = príjmový pokladničný doklad
VBÚ = výpis z bankového účtu

Podobne sa účtuje aj prevod medzi dvomi bankovými účtami.

Platba debetnou kartou


Pri nákupe materiálu alebo pri platbe za služby debetnou platobnou kartou cez terminál, sa postupuje opäť cez priebežné položky. Je to z toho dôvodu, že transakcia nie je zaúčtovaná okamžite.

Príklad nákupu materiálu u obchodníka pri platbe debetnou kartou

Podnikateľ nakúpi u obchodníka materiál vo výške 1500 € a zaplatí debetnou platobnou kartou.

Účtovanie:

Čo sa stalo?

Podnikateľ okamžite získal materiál, peňažné prostriedky mu z bankového účtu strhla banka, avšak vo výpise z bankového účtu táto transakcia ešte nefiguruje. Na účte nákup materiálu tak vznikne príjem 1500 € a na účte priebežné položky vznikne výdavok 1500 €.

Čo sa stane?

Nasledujúci deň banka zaúčtuje transakciu platobnou kartou a tá sa objaví vo výpise z bankového účtu. Na účte bankový účet vznikne výdavok 1500 € a na priebežnom účte vznikne príjem 1500 €. Priebežný účet sa tak vyrovná „na nulu”.

Príklad zanesieme do peňažného denníka takto:

VBÚ = výpis z bankového účtu

Príklad predaja služieb pri platbe debetnou kartou

Koncový zákazník zaplatí u podnikateľa za služby vo výške 1500 € a zaplatí debetnou platobnou kartou cez terminál.

Účtovanie:

Čo sa stalo?

Podnikateľ okamžite poskytol službu, peňažné prostriedky za ňu sa mu pripíšu až nasledujúci deň. Vo výpise z bankového účtu táto transakcia ešte nefiguruje. Na účte služby tak vznikne výdavok 1500 € a na účte priebežné položky vznikne príjem 1500 €.

Čo sa stane?

Nasledujúci deň banka zaúčtuje transakciu platobnou kartou a tá sa objaví vo výpise z bankového účtu. Na účte bankový účet vznikne príjem 1500 € a na priebežnom účte vznikne výdavok 1500 €. Priebežný účet sa tak vyrovná „na nulu”.

Príklad zanesieme do peňažného denníka takto:

VBÚ = výpis z bankového účtu

Platba kreditnou kartou


Kreditná karta je forma krátkodobého úveru, preto sa účtuje inak ako platba debetnou kartou. Platba kreditnou kartou sa účtuje ako záväzok z poskytnutého krátkodobého úveru na strane výdavku. Pri splatení platby kreditnou kartou sa záväzok zaúčtuje na strane príjmu.

Peňažný denník tvorí podklad k zostaveniu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve. Aplikáciu pre spracovanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve nájdete na www.OnlinePriznanie.sk.

Spracovať účtovnú závierku