(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Sprievodca účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve - praktická časť

Aktualizovaný: 27. Január 2023
Publikovaný: 14. August 2020

Živnostníci, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, musia okrem daňového priznania vyplniť a odovzdať účtovnú závierku. Ukážeme vám, ako sa v nej vyznať.

Čo treba urobiť pred samotným zostavením účtovnej závierky?


 • skontrolovať správnosť údajov prenesených z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do súčasného,
 • skontrolovať účtovné doklady a účtovné knihy,
 • skontrolovať stav pohľadávok a záväzkov,
 • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu,
 • urobiť inventarizáciu majetku a záväzkov (napr. inventúru pokladne, zásob a pod.),
 • urobiť ďalšie uzávierkové operácie.

Účtovné knihy máme uzatvorené, je čas vyplniť účtovnú závierku!

Vyplňujeme účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve


Pri vyplňovaní budeme potrebovať údaje, ako si naša účtovná jednotka viedla za uplynulý rok a tiež údaje o predchádzajúcom roku. Pri vyplňovaní účtovnej závierky v roku 2023 za rok 2022 budeme potrebovať:

 • údaje za rok 2022,
 • aj za predchádzajúce obdobie, tj. za rok 2021.

Informácie čerpáme z:

 • peňažného denníka,
 • knihy pohľadávok,
 • knihy záväzkov,
 • pomocných kníh,
 • výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

DÔLEŽITÉ je aktuálne tlačivo vydané Finančnou správou SR. Účtovná jednotka - fyzická osoba - podnikateľ musia s daňovým úradom komunikovať elektronicky. To znamená, že papierové tlačivo nepotrebujú, ale musia mať správny a aktuálny elektronický formulár.


Nechajte aktuálnosť formulárov na nás a účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve si vyplňte jednoducho v aplikácii.Aplikácia sa skladá zo 5 jednoduchých krokov:

 • krok 1 Výber balíčka - tu si vyberiete balíček, ktorý vám najviac vyhovuje:

UJ_balicky

 • krok 2 Príjmy a výdavky - sem uvádzame údaje o zdaniteľných príjmoch a daňových výdavkoch za bežné účtovné obdobie:

UJ_primy_a_vydavky

 • krok 3 Majetok - sem uvádzame údaje o stave majetku za bežné aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, tj. za roky 2022 (bežné obdobie) a 2021 (za predchádzajúce obdobie):

UJ_majetok

 • krok 4 Záväzky - sem uvádzame údaje o stave záväzkov za bežné aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, tj. za roky 2022 (bežné obdobie) a 2021 (za predchádzajúce obdobie):

UJ_zavazky

 • krok 5 Údaje o účtovnej jednotke - sem uvedieme identifikačné údaje (IČO, DIČ, SK NACE, názov a miesto podnikania), rozmedzie obdobia bežného aj predchádzajúceho účtovného obdobia:

UJ_udaje_o_uctovnej_jednotke

 • po úhrade poplatku máme hotovo.

Ako ďalej postupovať?


V prípade, že nemáte zriadenú e-komunikáciu s daňovým úradom, môžete využiť našu službu E‑podanie. Účtovnú závierku podáme za vás.

Fyzické osoby registrované k dani z príjmov MUSIA daňové priznanie aj účtovnú závierku podať elektronicky. Podaním týchto dokumentov v listinnej podobe sa má za to, že ich povinnosť podať daňové priznanie a účtovnú závierku nebola splnená a za nepodanie im môže byť vyrubená pokuta.

Uloženie účtovnej závierky do registra


Účtovná závierka musí byť doručená správcovi dane najneskôr v termíne podania daňového priznania. Účtovná závierka však NETVORÍ povinnú prílohu k daňovému priznaniu, ako si mnohí mylne myslia.

Správca dane doručenú účtovnú závierku vloží do registra účtovných závierok a týmto úkonom bude povinnosť účtovnej jednotky podať účtovnú závierku splnená.

Prečítajte si aj:

Sprievodca účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve - všeobecná časť

Živnostníci, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, musia okrem daňového priznania vyplniť a odovzdať účtovnú závierku. Ako sa v nej vyznať?


Účtovnú závierku si zostavíte v našej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Spracovať účtovnú závierku