Kedy fyzická a právnická osoba nemusí podať daňové priznanie?

Aktualizovaný: 1. Február 2023
Publikovaný: 15. Február 2022

Povinnosť podať daňové priznanie majú daňovníci, ktorí v priebehu roka 2022 dosiahli aktívny alebo pasívny príjem. Zákon o dani z príjmov však obsahuje niekoľko výnimiek a oslobodení od dane. Kto a za akých podmienok nemusí priznať svoje príjmy? Čo na to daňový úrad?

Fyzická osoba


Fyzická osoba nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov ak:

 • celkové príjmy za rok 2022 nepresiahli sumu 2 289,63 €, a zároveň tieto príjmy neboli z podnikania,
 • v roku 2022 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (zamestnania) a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a predložila mu všetky potrebné doklady. Zamestnávateľ v tomto prípade vykoná ročné zúčtovanie a zamestnanec má tak daňovú povinnosť za rok 2022 splnenú.

Pasívne príjmy


Medzi pasívne príjmy oslobodené od dane patria:

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti pri splnení podmienok:

  • nehnuteľnosť bola predaná (nezaradená v obchodnom majetku) po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia do vlastníctva predávajúceho,
  • nehnuteľnosť (nezaradená v obchodnom majetku) bola nadobudnutá dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudnutia preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa,
  • nehnuteľnosť bola zaradená do obchodného majetku po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku;
  • predaná nehnuteľnosť, na ktorú bolo vydané oprávnenie podľa osobitných predpisov (vydanie v rámci reštitučných zákonov).

 • Príjem z prenájmu nehnuteľnosti pri príjme do 2 789,63 €: pri príjmoch z prenájmu je 500 € od dane oslobodená. To znamená, že pokiaľ je príjem z prenájmu jediný príjem fyzickej osoby (napríklad dôchodcu, ktorý iné príjmy nemá) a dosiahne maximálne 2 789,63 €, po odpočítaní oslobodenia 500 €, je príjem z prenájmu na hraničnej sume 2 289,63 €.

 • Príjem z peňažnej výhry: je od dane vždy oslobodený, pretože daň z výhry platí usporiadateľ súťaže.

 • Príjem z nepeňažnej výhry: pri nepeňažnej výhre maximálne 2 639,63 € je 350 € od dane oslobodených. To znamená, že pokiaľ je príjem z nepeňažnej výhry jediný príjem fyzickej osoby (napríklad mamičky na rodičovskej dovolenke, ktorá iný príjem nemá) a dosiahne maximálne 2 639,63 €, po odpočítaní oslobodenia 350 €, je príjem z nepeňažnej výhry na hraničnej sume 2 289,63 €.

Spočítajte si svoje príjmy. Naša aplikácia na www.OnlinePriznanie.sk vám spočíta, či musíte podať daňové priznanie.

Právnická osoba


Právnické osoby, ktoré mali iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a (alebo) príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, nie sú povinné podať daňové priznanie. K takýmto právnickým osobám patria:

 • daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,
 • Národná banka Slovenska,
 • občianske združenia (okrem vyššie uvedeného môžu mať aj príjmy oslobodené od dane, napríklad členské príspevky podľa stanov, prípadne zakladateľských listín),
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (okrem vyššie uvedeného môžu mať aj príjmy oslobodené od dane napríklad príjmy z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa),
 • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti – ak je ich príjem iba z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevkov alebo majú len príjmy, z ktorých je daň vyberaná zrážkou.

Ak vlastníte obchodnú spoločnosť, ktorá nepatrí k výnimkám oslobodeným od dane, spracujte si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Máte povinnosť podať daňové priznanie? Spracujte si ho v jednoduchých aplikáciách na www.OnlinePriznanie.sk. Pripravíme vám daňové priznanie vo formátoch PDF aj XML. Radi ho za vás elektronicky podáme.