Práca v Holandsku: Pracovné podmienky

Aktualizovaný: 22. Apríl 2024
Publikovaný: 12. Jún 2023

Holandsko - to nie sú len tulipány a veterné mlyny, ale je to aj jedna z krajín s najvyššou minimálnou mzdou na svete. V článku nájdete prehľadné informácie o pracovnej zmluve, sociálnom a zdravotnom poistení a o daniach.

Pracovná zmluva


Holandská pracovná zmluva môže byť uzatvorená písomne alebo ústne. Holandské právo nevyžaduje písomné uzatvorenie pracovnej zmluvy, odporúča sa však z dôvodu ochrany zamestnanca. Keď je pracovná zmluva uzatvorená ústne, zamestnávateľ je povinný písomne informovať zamestnanca o skutočnostiach, ktoré by inak tvorili písomnú pracovnú zmluvu:

 • názov a sídlo zamestnávateľa,
 • adresa zamestnanca,
 • miesto výkonu práce,
 • druh pozície,
 • trvanie zmluvy,
 • termín nástupu,
 • mzda a termín jej vyplácania,
 • pracovná a skúšobná doba,
 • výpovedná lehota).

Uvedené informácie musia byť zamestnancovi poskytnuté do jedného mesiaca od začiatku výkonu práce.


Medzi najčastejšie druhy pracovných zmlúv patrí:

 • pracovná zmluva na dobu neurčitú - bez dátumu ukončenia pracovného pomeru,
 • pracovná zmluva na dobu určitú - s vopred určeným dátumom ukončenia pracovného pomeru.

Mzda


Holandsko sa zaraďuje medzi krajiny s najvyššou minimálnou mzdou na svete, ktorá sa prehodnocuje a upravuje dvakrát ročne, a to 1. januára a 1. júla. Okrem toho, od 1. 1. 2024 došlo k výraznej zmene v nastavení mzdy. Zákon o minimálnej mzde už nestanovuje pevnú mesačnú mzdu, ako tomu bolo do roku 2023, ale pevnú hodinovú mzdu.

Výška minimálnej hodinovej mzdy závisí od veku zamestnanca:

VekMinimálna hodinová mzda
2113,27 €
2010,62 €
197,96 €
186,64 €
175,24 €
164,58 €
153,98 €
Zdroj: www.government.nl


Výška mzdy v roku 2023

Od 1. januára 2023 bola minimálna mesačná mzda pre zamestnancov vo veku od 21 rokov vo výške 1 934,40 €. Pre zamestnancov vo veku od 15 do 20 rokov bola minimálna mzda stanovená na základe prislúchajúcich percent z minimálnej mzdy nasledovne:

VekMinimálna mesačná mzda% z minimálnej mzdy
211 934,40 €-
201 547,50 €80 %
191 160,65 €60 %
18967,20 €50 %
17764,10 €39,50 %
16667,35 €34,5 %
15580,30 €30 %
Zdroj: www.schengenvisainfo.com


Pracovná doba


Dĺžka pracovnej doby predstavuje max. 8 hodín denne, resp. 40 hodín týždenne. Súčasťou pracovnej doby je 30-minútová neplatená prestávka, na ktorú vzniká nárok po odpracovaní 5,5 hodín. Prestávku je možné rozdeliť na dve 15-minútové prestávky.

Holandskí zamestnanci môžu požiadať o úpravu pracovného času alebo o zmenu miesta výkonu raz ročne.

Skúšobná doba


Skúšobná doba závisí od druhu pracovného pomeru nasledovne: najviac 1 mesiac - pri pracovných zmluvách uzatvorených na dobu určitú, ktorých dĺžka je min. 6 mesiacov a max. 2 roky, najviac 2 mesiace - pri pracovných zmluvách uzatvorených na dobu neurčitú, a tiež pri pracovných zmluvách uzatvorených na dobu určitú, ktorých dĺžka je viac ako 2 roky.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť pri pracovných zmluvách uzatvorených na menej ako 6 mesiacov.

Dovolenka


Počet dní dovolenky závisí od týždenného pracovného času. To znamená, že nárok na dovolenku predstavuje štvornásobok hodín odpracovaných za týždeň. Pri odpracovaní 40 hodín týždenne tak vzniká nárok na dovolenku v trvaní 160 hodín (40×40 = 160), čo predstavuje 4 týždne dovolenky. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri zamestnancoch s čiastočným úväzkom.

Dovolenku je možné preniesť do nasledujúceho roka. Musí sa však vyčerpať prvých 6 mesiacov, inak nárok na dovolenku zanikne.

Zdravotné poistenie


Každý, kto pracuje v Holandsku, je povinný uzavrieť základné zdravotné poistenie podľa vlastného výberu, a to najneskôr do 4 mesiacov od príchodu do krajiny. Do tejto doby je možné využívať európsky preukaz zdravotného poistenia (platí pre občanov EÚ, EHP alebo Švajčiarska). Mesačný poplatok poistenca na zdravotné poistenie je v priemere 120 € (líši sa v závislosti od výberu zdravotného balíka). Poplatok za zdravotné poistenie sa zamestnancovi neodvádza automaticky zo mzdy, ale zamestnanec ho hradí sám (niektoré zdravotné poisťovne vedia zabezpečiť odvádzanie poistenia priamo zo mzdy). Zamestnávateľ odvádza príspevky na zdravotné poistenie za zamestnanca vo výške 6,57 % zo mzdy (čiastka platná pre rok 2024).

Okrem základného zdravotného poistenia je možné uzavrieť aj doplnkové zdravotné poistenie, ktoré kryje zdravotné náklady nad rámec základného poistenia (napr. ošetrenie u zubára).

Sociálne poistenie


Zamestnanci sú súčasťou holandského systému sociálneho zabezpečenia. Zamestnanec spolu so zamestnávateľom prispievajú do systému sociálneho zabezpečenia. Zamestnanec odvádza 13,07 % zo mzdy. Príspevok zamestnávateľa je vo výške 25 % zo mzdy.

Príjmy/Dane


Príjmy musí zdaňovať každý zamestnanec pracujúci v Holandsku. Zamestnávateľ odvádza za zamestnanca daň z príjmu v mesačných preddavkoch, ktoré sú rozhodujúce pre ročné zúčtovanie dane, resp. pre daňové priznanie.

Príspevky na sociálne poistenie a daň z príjmu sa odvádzajú v jednej platbe.

Holandské daňové sadzby pre rok 2023 a 2024:

Ročný príjem v roku 2023Sadzba dane z príjmov r. 2023Ročný príjem v roku 2024Sadzba dane z príjmov r. 2024
0 € až 73 031 €36,93 %0 € až 75 518 €36,97 %
73 032 € a viac49,5 %75 518 € a viac49,5 %
Zdroj: www.belastingdienst.nl
Uvedené sadzby sa týkajú zamestnancov, ktorí ešte nedosiahli štátny dôchodkový vek. Sadzby zahŕňajú aj príspevky na sociálne poistné.


Chcem požiadať o vrátenie dane z Holandska