Aké dokumenty je zamestnávateľ povinný vystaviť pri skončení pracovného pomeru v zahraničí?

21. Júl 2022

Ukončili ste pracovný pomer v zahraničí? Na čo nezabudnúť a aké dokumenty vám zamestnávateľ musí vystaviť?

Ukončenie pracovného pomeru v zahraničí


Pracovný pomer môže byť ukončený z týchto dôvodov:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • uplynutím dohodnutej doby,
 • okamžitým ukončením,
 • ukončením počas skúšobnej doby.

Konkrétne pravidlá pre ukončenie pracovného pomeru závisia od pracovného práva danej krajiny.

Výstupné dokumenty


Po zániku pracovného pomeru a pred návratom zo zahraničia je dôležité prevziať si od zamestnávateľa nasledovné dokumenty:

 1. Dokument preukazujúci zánik pracovného pomeru - typ dokumentu závisí od spôsobu ukončenia pracovného pomeru, napr. dohoda o ukončení pracovného pomeru, príp. výpoveď.

 2. Potvrdenie o zamestnaní:

  • slúži na preukázanie dôb poistenia - v prípade žiadosti o starobný dôchodok,
  • predkladá sa novému zamestnávateľovi - pre overenie vykonávaných zrážok zo mzdy.

 3. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - je podkladom pre vyplnenie daňového priznania. Typ potvrdenia sa líši v závislosti od krajiny príjmu, a to nasledovne:

  • Rakúsko - Lohnzettel,
  • Nemecko - Lohnsteuerbescheinigung,
  • Belgicko - Fiche,
  • Luxembursko - Certificat de salaire,
  • Holandsko - Jaaropgave,
  • Austrália - PAYG,
  • Írsko - formulár P45 alebo P60,
  • Kanada - formulár T4,
  • Litva - Pažyma,
  • Poľsko - PIT-11,
  • Taliansko - CUD,
  • Švajčiarsko - Lohnausweis,
  • Veľká Británia - Formulár P45 alebo P60.

 4. Dokumenty preukazujúce ukončenie poberania sociálnych dávok v zahraničí - sú potrebné k získaniu sociálnych dávok v domovskej krajine.

 5. Formulár pre daňové účely - slúži na určenie daňovej rezidencie a zároveň je súčasťou žiadosti o potvrdenie formulára Bescheinigung EÚ/EWR.

 6. Formulár E 104 - je potvrdením doby zdravotného poistenia v zahraničí. Slúži na vyplatenie nemocenských dávok v domovskej krajine.

 7. Formulár E 401 - potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok. Zamestnávateľ od roku 2023 už tento formulár nevystavuje, daňový úrad si tieto informácie overí vo vlastnej réžii.

 8. Formulár E 411 - je súčasťou žiadosti o rodinné prídavky.

 9. Formulár PD U1 - je potrebný pri žiadosti o dávky v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia do domovskej krajiny.

 10. Formulár PD U2 - slúži na prenos dávky v nezamestnanosti do inej krajiny EÚ.

Prečítajte si aj:

Európske formuláre v skratke

Pracujete v zahraničí? Aké formuláre sa používajú v členských krajinách EÚ a na čo slúžia?


Príjem zo zahraničia


Ak ste pracovali v zahraničí, pravdepodobne máte povinnosť podať zahraničné daňové priznanie. Ak vám nevznikla povinnosť podať daňové priznanie v zahraničí, avšak chcete požiadať o vrátenie dane zo zahraničia, podajte dobrovoľné daňové priznanie. Príjmy sa zdaňujú v krajine, kde boli dosiahnuté.

Chcem požiadať o vrátenie dane zo zahraničia


Zaujímavosti zo sveta


Holandsko - zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom bez súhlasu úradu zamestnaneckého poistenia, resp. UWV.

USA - v USA neexistuje pracovné právo, ktoré upravuje vznik a zánik pracovného pomeru. Pravidlá súvisiace s pracovným pomerom sú na uvážení zamestnávateľa.

Taliansko - zamestnávateľ nemôže rozviazať pracovný pomer so zamestnancom, ktorý je zosobášený kratšie ako jeden rok (ak nejde o porušenie pracovnej disciplíny, príp. o zrušenie podniku).

Ekvádor - zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom bez súhlasu inšpektorátu práce.

Nemáte k dispozícii niektorý z formulárov? Zabezpečíme vám ho a spracujeme vaše daňové priznanie zo zahraničia.

Kontaktujte nás