Všetko o práci v Rakúsku

Aktualizovaný: 19. December 2023
Publikovaný: 21. Marec 2022

Našli ste si prácu v Rakúsku alebo o nej zatiaľ len uvažujete? Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Rakúska?

Pracovná zmluva (Arbeitsvertrag)


Rakúska pracovná zmluva môže byť uzatvorená buď písomne, alebo ústne. Ak nebola uzatvorená písomne, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi pracovnú kartu, resp. „Dienstzettel”. Pracovná karta slúži ako doklad o zamestnaní a obsahuje údaje:

  • názov zamestnávateľa,
  • začiatok pracovného vzťahu,
  • výpovedné termíny a doby,
  • rozsah dovolenky,
  • pracovnú dobu,
  • nástupný plat, resp. kolektívnu zmluvu, alebo podnikovú dohodu.

Mzda (Gehalt)


V Rakúsku nie je stanovená minimálna mzda, resp. nie je daná zákonom. Pri určení mzdy ide o dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, pričom mzdové podmienky sú zakotvené a priebežne upravované v kolektívnej zmluve. V kolektívnej zmluve je zakotvená aj 13. a 14. mzda, teda dovolenková a vianočná prémia.


Pracovná doba (Arbeitszeit)


Štandardná dĺžka pracovnej doby je 40 hodín týždenne, resp. 8 hodín denne. Rozsah pracovnej doby však môže byť kolektívnou zmluvou znížený alebo, naopak, zvýšený. V mnohých kolektívnych zmluvách je pracovný čas skrátený na 38 hodín týždenne. Po odpracovaní šiestich hodín vzniká zamestnancovi nárok na 30-minútovú prestávku. Nárok na 45-minútovú prestávku vzniká po odpracovaní ôsmich hodín.

Skúšobná doba (Probezeit)


Skúšobná doba v Rakúsku trvá maximálne 1 mesiac. Táto doba môže byť kolektívnou zmluvou ešte skrátená. Počas skúšobnej doby je možné ukončiť pracovný pomer okamžite, a to bez udania dôvodu, či už zo strany zamestnanca alebo zo strany zamestnávateľa.

Dovolenka (Ferien)


Ročný nárok na dovolenku predstavuje 25 dní v prípade, ak pracujete 5 dní v týždni. Ak pracujete 6 dní v týždni, ročný nárok na dovolenku je 30 dní. Počas prvých šiestich mesiacov pracovného pomeru vzniká čiastočný nárok na dovolenku, resp. 2 pracovné dni mesačne. Po šiestich odpracovaných mesiacoch máte plný nárok na ročnú dovolenku. Ak by ste počas dovolenky ochoreli na viac ako 3 dni, doba práceneschopnosti sa vám nezapočíta do čerpania dovolenky po splnení týchto podmienok:

  • informujete zamestnávateľa o ochorení,
  • ochorenie preukážete zamestnávateľovi lekárskym potvrdením.

Daň z príjmov (Einkommensteuer)


Daň z príjmu za vás odvádza zamestnávateľ v mesačných preddavkoch, ktoré sú rozhodujúce pre ročné zúčtovanie dane, resp. pre daňové priznanie.

Rakúske daňové sadzby pre roky 2022, 2023 a 2024 sú nasledovné:

Ročný príjem v roku 2022Sadzba dane z príjmov r. 2022Ročný príjem v roku 2023Sadzba dane z príjmov r. 2023Ročný príjem v roku 2024Sadzba dane z príjmov r. 2024
do 11 000 €0 %do 11 693 €0 %do 12 816 €0 %
od 11 000 € do 18 000 €20 %od 11 693 € do 19 134 €20 %od 12 816 € do 20 818 €20 %
od 18 000 € do 31 000 €32,5 %od 19 134 € do 32 075 €30 %od 20 818 € do 34 513 €30 %
od 31 000 € do 60 000 €42 %od 32 075 € do 62 080 €41 %od 34 513 € do 66 612 €40 %
od 60 000 € do 90 000 €48 %od 62 080 € do 93 120 €48 %od 66 612 € do 99 266 €48 %
Zdroj: www.finanz.at


Potrebujem vybaviť dane v Rakúsku


Uznávanie diplomov


V závislosti od profesie je možné, že budete musieť požiadať o uznanie kvalifikácie. V prvom rade je potrebné zabezpečiť si preklad dokumentov/certifikátov a ich úradné overenie. Následne môžete požiadať o uznanie kvalifikácie na „Rakúskom národnom úrade pre kvalifikácie”. Do troch mesiacov od podania žiadosti obdržíte uznanie kvalifikácie. Pri špeciálnych profesiách je zamestnávateľ povinný overiť si vaše vzdelanie. Patria sem profesie ako napr. učiteľ, zubár, maliar, záhradník, sociálny pracovník atď.

Potrebujem pomôcť s prekladom dokumentov


Skončenie pracovného pomeru


Skončenie pracovného pomeru výpoveďou - pracovný pomer môže byť ukončený výpoveďou, pričom výpoveď nemusí mať písomnú formu (ak to neudáva kolektívna zmluva) a dokonca môže byť daná aj bez oznámenia dôvodu. Pri výpovedi však musia byť dodržané výpovedné lehoty.

Skončenie pracovného pomeru dohodou - v tomto prípade nie sú stanovené žiadne výpovedné lehoty.

Okamžité zrušenie pracovného pomeru - môže sa uplatniť v prípade, ak na to existujú opodstatnené dôvody. Tieto dôvody sú určené zákonom a spadá sem napr. hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Dôvod na okamžité zrušenie pracovného pomeru nemusí byť oznámený zamestnancovi. Ak by došlo k neoprávnenému zrušeniu pracovného pomeru, je potrebné obrátiť sa na odborové organizácie.

Potrebujete pomôcť s prekladom zmluvy, či s vrátením dane z Rakúska?

Kontaktujte nás