(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som zamestnanec, zároveň pracujem aj na dohodu a vyplňujem daňové priznanie

30. August 2021

Vyplňovanie daňového priznania krok za krokom. Aké priznanie vypĺňajú zamestnanci, ktorí majú popri zamestnaní ešte brigádu na dohodu? Kedy majú povinnosť podať daňové priznanie? Ako ho vyplniť?

Zamestnanec sa s daňou z príjmu stretáva každý mesiac pri zhliadnutí výplatnej pásky. Na nej mesačne vidí, že mu zamestnávateľ zrazil zo mzdy sociálne a zdravotné poistenie a zálohu na daň.

Tri možnosti vysporiadania dane pre zamestnanca, ktorý zároveň pracuje aj na dohodu u iného zamestnávateľa


Ak pracovný pomer trvá celý rok, spravidla sa zamestnanec nemusí starať o podanie daňového priznania. Zamestnávateľovi na hlavný pracovný pomer doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa na dohodu a jeho zamestnávateľ na pracovný pomer za neho podá ročné zúčtovanie. Zamestnanec najneskôr v aprílovej výplate uvidí na výplatnej páske o položku naviac - preplatok/nedoplatok dane po ročnom zúčtovaní. V tejto položke je zohľadnený preplatok na dani prípadne nedoplatok. Preplatok sa pripočíta k výplate a nedoplatok strhne zo mzdy.

Ak pracovný pomer trvá po celý rok (a zamestnanec sa rozhodne podať daňové priznanie sám) alebo iba časť roka (pracovný pomer aktuálne netrvá alebo plynie u iného zamestnávateľa), zamestnávateľ spravidla nepodáva ročné zúčtovanie za zamestnanca. V tomto prípade si zamestnanec podáva daňové priznanie sám.

Zamestnanec môže zvoliť aj možnosť podania daňového priznania treťou splnomocnenou osobou alebo si ho nechať spracovať účtovníčkou.

Čo potrebuje zamestnanec zároveň s príjmom z dohody k vyplneniu daňového priznania?


K vyplneniu daňového priznania si zamestnanec pripraví:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, u ktorého má pracovný pomer (ak mal v priebehu roka viac zamestnávateľov, potrebuje tento doklad od každého z nich)
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa, u ktorého má uzatvorenú dohodu
 • formulár daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A
 • občiansky preukaz
 • číslo účtu - IBAN v prípade preplatku
 • kalkulačku

Vyplňujeme formulár daňového priznania


Na prvú stranu daňového priznania si zamestnanec vyplní svoje osobné údaje, konkrétne:

 • riadok 01 - DIČ - sem uvedie svoje rodné číslo. To tvorí identifikátor, podľa ktorého na daňovom úrade vedia identifikovať jeho osobu.
 • vo vedľajšom stĺpci označí krížikom druh daňového priznania - ide o riadne priznanie, označí položku daňové priznanie
 • vo vedľajšom stĺpci označí daňový rok - doplní 2021
 • riadok 03 - priezvisko
 • riadok 04 - meno
 • riadok 05 - titul - ak má. Ak nemá, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 06 - ulica - ak zamestnanec býva v obci, kde nie sú označené ulice, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 07 - súpisné/orientačné číslo
 • riadok 08 - PSČ
 • riadok 09 - obec
 • riadok 10 - štát
 • riadok 25 - telefón - uvedie telefónne číslo
 • riadok 26 - e-mail - uvedie svoju emailovú adresu pre komunikáciu s daňovým úradom
 • hlavička každej ďalšej strany - DIČ - na každú stranu daňového priznania do hornej časti uvedie svoje rodné číslo

Kontaktné údaje má zamestnanec vyplnené, môže pristúpiť k vyplneniu príjmu podľa potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa z pracovného pomeru aj dohody. Príjmy sa uvádzajú na strane 2 daňového priznania v oddieli V. Zamestnanec opíše údaje z oboch potvrdení. Ak mal viac zamestnávateľov v priebehu roka, musí spočítať sumy vždy z rovnakého riadku z potvrdení od všetkých zamestnávateľov.

Príklad: Jozef mal 3 zamestnávateľov v priebehu roka. U 1. zamestnávateľa zarobil 10 000 €, u 2. 7 000 € a u 3. 500 €. Do celkového príjmu tak uvedie 10 000 + 7 000 + 500, tj. 17 500 €.

Príjmy sa zanesú do oddielu V. takto:

 • riadok 36 - Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov - sem sa uvedie celkový hrubý príjem za rok. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 01 potvrdenia o príjme od zamestnávateľa na hlavný pracovný pomer, ku ktorému pripočíta príjem z dohody (z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa z dohody) z riadku 01a.
 • riadok 36a - Úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - sem uvedie osobitne príjem z dohody z potvrdenia o príjmoch od zamestnávateľa na dohodu z riadku 01a
 • riadok 37 - Úhrn povinného poistného - sem sa uvedie súhrn celkového poistného, ktoré sa ďalej rozdelí zvlášť. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 02 potvrdenia o príjme. Pripočíta aj čiastku z potvrdenia o príjme z dohody z riadku 02.
 • riadok 37 a - úhrn poistného na sociálne poistenie - sem sa uvedie sociálne poistné. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 02a potvrdenia o príjme. Pripočíta aj čiastku z potvrdenia o príjme z dohody z riadku 02a.
 • riadok 37 b - úhrn poistného na zdravotné poistenie - sem sa uvedie zdravotné poistné. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 02b potvrdenia o príjme. Pripočíta aj čiastku z potvrdenia o príjme z dohody z riadku 02b.
 • riadok 38 - Základ dane - vypočíta sa ako rozdiel riadkov 36 mínus 37.

Pre overenie, či zamestnanec správne opísal predchádzajúce čísla sa riadok 38 v daňovom priznaní a riadok 03 z potvrdenia o príjme od zamestnávateľa na pracovný pomer a zamestnávateľa na dohodu musia rovnať.

Každý daňovník má právo odpočítať na seba nezdaniteľnú časť základu dane. Tá je v roku 2021 stanovená na 4 511,43 €. Ak je základ dane (riadok 38) daňovníka v tzv. limite do 19 936,22 €, môže uviesť plnú sumu.

Ak je v rozmedzí od 19 936,22 € - do 37 981,94 €, táto položka sa kráti takto (9 495,486 € mínus (riadok 38 z daňového priznania delené 4)).

Ak je riadok 38 v daňovom priznaní vyšší ako je 37 981.94 €, zamestnanec nemá nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka a do tohto riadku uvedie 0.

Daňové odpočty sa uvádzajú na strane 3 v oddieli VI.

Vyplnia sa tieto riadky:

 • riadok 39 - ods. 2 - na daňovníka - ten je za rok 2021 4 511,43 €, prípadne jeho krátenie podľa vzorca vyššie
 • riadok 43 - odpočty spolu - odpíše sa údaj z riadku 39*

*Za predpokladu, že zamestnanec nemá manželku ani iné odpočítateľné položky.

 • riadok 44 - Základ dane z r. 38 znížený o sumu z r. 43 - rozdiel riadkov 38 mínus 43. Z tohto riadku sa počíta daň.
 • riadok 45 - Daň - suma z riadku 44 × 19 %
 • riadok 56 - Daňová povinnosť - opíše sa údaj z riadku 45
 • riadok 58 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - opíše sa údaj z riadku 56*.

*Za predpokladu, že zamestnanec nemá deti, na ktoré by si uplatnil daňový bonus.

 • riadok 64 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - opíše sa údaj z riadku 58
 • riadok 69 - Úhrn zrazených preddavkov na daň - sem sa uvedú zrazené preddavky na daň, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi na pracovný pomer aj zamestnávateľ na dohodu strhával zo mzdy každý mesiac. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 04 potvrdenia o príjme od zamestnávateľa na pracovný pomer a pripočíta k nemu čiastku z potvrdenia o príjme od zamestnávateľa na dohodu z riadku 04.
 • riadok 71 - Daň na úhradu a riadok 72 - Daňový preplatok - vyplňujú sa v závislosti od toho, aké číslo vyjde (kladné alebo záporné). Zamestnanec zadá do kalkulačky hodnotu z riadku 56 mínus riadok 69. Ak vyjde kladná hodnota, vznikla daň na úhradu (daň na zaplatenie) a zapíše sa na riadok 71. Ak vyjde záporná hodnota, vyšiel daňový preplatok a zapíše sa na riadok 72.

Ak chce zamestnanec darovať svoje 2 % neziskovej organizácii, vyplní VIII. oddiel. Ak nechce, označí krížikom do príslušného okienka.

Zostáva vyplniť posledné náležitosti:

 • riadok 87 - Počet príloh - sem sa uvedú všetky prílohy, ktoré sú povinné pre podanie daňového priznania. V prípade zamestnanca s jedným zamestnávateľom z hlavného pracovného pomeru a jedným zamestnávateľom z dohody sú to dve potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.

Ak zamestnancovi vyšiel preplatok, vyplní aj XI. oddiel so žiadosťou o vrátenie preplatku.

Ak zamestnanec tento oddiel nevyplní, preplatok mu nemôže byť vrátený, lebo o neho nepožiadal.

Zamestnanec označí krížikom poslednú možnosť: Žiadam o vrátenie daňového preplatku a vyberie si, akým spôsobom mu daňový úrad vráti preplatok:

 • poštovou poukážkou - preplatok dostane na adresu
 • na účet - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie
 • na účet v zahraničí - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie

Vybranú možnosť opäť označí krížikom. Do spodnej časti doplní aktuálny dátum a podpíše sa.

Zostáva vyplniť potvrdenie o podaní daňového priznania. To tvorí poslednú stranu daňového priznania.

Zamestnanec opíše údaje z daňového priznania takto:

 • vyplní údaje o daňovníkovi (o sebe) v riadkoch:
  • priezvisko
  • meno
  • rodné číslo
  • ulica a číslo domu
  • PSČ
  • obec
  • štát
 • vyplní údaje o daňovom priznaní:
  • základ dane z riadku 44
  • daň na úhradu z riadku 71
  • daňový preplatok z riadku 72
 • podpis

Po podaní daňového priznania osobne v podateľni mu daňový úrad potvrdí túto stranu pečiatkou a podpisom zamestnanca, ktorý prevzal daňové priznanie.

Zložité? K vyplneniu daňového priznania dnes už slúžia rôzne online aplikácie, ktoré daňové priznanie vypočítajú za vás. Iba zadáte údaje z potvrdenia o príjmoch a s výpočtom si nemusíte lámať hlavu.

Termín a podanie daňového priznania


Zamestnanec musí podať daňové priznanie so všetkými prílohami do 31. marca:

 • papierovo
  • osobne v podateľni daňového úradu - potvrdením o podaní je potvrdenie poslednej strany daňového priznania
  • poštou doporučene - potvrdením o podaní je podací lístok
 • elektronicky - potvrdením o podaní je potvrdenie o elektornickom podaní

Platba dane a preplatok


Daň je potrebné uhradiť na číslo účtu daňového úradu. Číslo účtu nie je konštantné, každý daňovník má iné a musí si ho sám poskladať.

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane je nasledovný:

 1. do generátora OÚD vložte svoje DIČ alebo rodné číslo;
 2. opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD;
 3. OÚD vložte do generátora IBAN;
 4. predčíslie zadajte 500208 pre fyzické osoby;
 5. kliknite na Generuj;
 6. daň uhraďte na číslo účtu, ktorý sa vygeneroval v riadku IBAN v generátore;
 7. variabilný symbol uveďte: 1700992021.

Preplatok vypláca daňový úrad maximálne do 40 dní od posledného možného dňa k podaniu daňového priznania. Zamestnanec ho môže očakávať do 10. mája.

Kedy zamestnanec, ktorý je zároveň dohodár nemusí podať daňové priznanie?


Keď príjem zamestnanca, ktorý je zároveň dohodár v roku 2021 neprekročí polovicu nezdaniteľnej položky na daňovníka (4 511,43 €), tj.2 255.72 €, zamestnanec nemusí podať daňové priznanie. Môže však podať dobrovoľne, pretože mu môže vzniknúť preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti.