(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som dohodár a vyplňujem daňové priznanie

28. Júl 2021

Vyplňovanie daňového priznania dohodára krok za krokom. Aké priznanie vypĺňajú pracovníci na dohodu? Kedy majú povinnosť podať daňové priznanie? Ako ho vyplniť?

Dohodár sa podobne ako zamestnanec s daňou z príjmu stretáva každý mesiac pri zhliadnutí výplatnej pásky. Na nej mesačne vidí, že mu zamestnávateľ zrazil zo mzdy sociálne a zdravotné poistenie a zálohu na daň.

Dve možnosti vysporiadania dane pre dohodára


Dohodár si daňové priznanie podáva sám. Vyplní si daňové priznanie k dani z príjmov typu A a podá ho na daňový úrad. Môže zvoliť aj možnosť podania daňového priznania treťou splnomocnenou osobou alebo si ho nechať spracovať účtovníčkou.

Čo potrebuje dohodár k vyplneniu daňového priznania?


K vyplneniu daňového priznania si dohodár pripraví:

Vyplňujeme formulár daňového priznania


Na prvú stranu daňového priznania si dohodár vyplní svoje osobné údaje, konkrétne:

 • riadok 01 - DIČ - sem uvedie svoje rodné číslo. To tvorí identifikátor, podľa ktorého na daňovom úrade vedie identifikovať jeho osobu.
 • vo vedľajšom stĺpci označí krížikom druh daňového priznania - ide o riadne priznanie, označí položku daňové priznanie
 • vo vedľajšom stĺpci označí daňový rok - doplní 2021
 • riadok 03 - priezvisko
 • riadok 04 - meno
 • riadok 05 - titul - ak má. Ak nemá, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 06 - ulica - ak dohodár býva v obci, kde nie sú označené ulice, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 07 - súpisné/orientačné číslo
 • riadok 08 - PSČ
 • riadok 09 - obec
 • riadok 10 - štát
 • riadok 25 - telefón - uvedie telefónne číslo
 • riadok 26 - e-mail - uvedie svoju emailovú adresu pre komunikáciu s daňovým úradom
 • hlavička každej ďalšej strany - DIČ - na každú stranu daňového priznania do hornej časti uvedie svoje rodné číslo

Kontaktné údaje má dohodár vyplnené, môže pristúpiť k vyplneniu príjmu podľa potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Príjmy sa uvádzajú na strane 2 daňového priznania v oddieli V.

Dohodár opíše údaje z potvrdenia. Ak mal viac zamestnávateľov v priebehu roka, musí spočítať sumy vždy z rovnakého riadku z potvrdení od všetkých zamestnávateľov.

Príklad: Jozef mal 3 zamestnávateľov v priebehu roka. U 1. zamestnávateľa zarobil 10 000 €, u 2. 7 000 € a u 3. zamestnávateľa 500 €. Do celkového príjmu tak uvedie 10 000 + 7 000 + 500, tj. 17 500 €.

Príjmy sa zanesú do oddielu V. takto:

 • riadok 35 - Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov mimo pracovný pomer - sem sa uvedie celkový hrubý príjem za rok. Dohodár odpíše čiastku z riadku 01a potvrdenia o príjme.
 • riadok 36 - Úhrn povinného poistného - sem sa uvedie súhrn celkového poistného, ktoré sa ďalej rozdelí zvlášť. Dohodár odpíše čiastku z riadku 02 potvrdenia o príjme.
 • riadok 37 - úhrn poistného na sociálne poistenie - sem sa uvedie sociálne poistné. Dohodár odpíše čiastku z riadku 02a potvrdenia o príjme.
 • riadok 38 - úhrn poistného na zdravotné poistenie - sem sa uvedie zdravotné poistné. Dohodár odpíše čiastku z riadku 02b potvrdenia o príjme.
 • riadok 39 - Základ dane - vypočíta sa ako rozdiel riadkov 25 mínus 36.

Pre overenie, či dohodár správne opísal predchádzajúce čísla sa riadok 38 v daňovom priznaní a riadok 03 z potvrdenia o príjme musia rovnať.

Každý daňovník má právo odpočítať na seba nezdaniteľnú časť základu dane. Tá je v roku 2021 stanovená na 4 511,43 € €. Ak je základ dane (riadok 39) daňovníka v tzv. limite do 19 936,22 €, môže uviesť plnú sumu. Ak je v rozmedzí od 19 936,22 € do 37 981,94 €, táto položka sa kráti takto (9 495,486 € mínus (riadok 39 z daňového priznania delené 4)). Ak je riadok 39 v daňovom priznaní vyšší ako je 37 981.94 €, dohodár nemá nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka a do tohto riadku uvedie 0.

Daňové odpočty sa uvádzajú na strane 3 v oddieli VI.

Vyplnia sa tieto riadky:

 • riadok 40 - ods. 2 - na daňovníka - ten je za rok 2021 4 511,43 €, prípadne jeho krátenie podľa vzorca vyššie
 • riadok 43 - odpočty spolu - odpíše sa údaj z riadku 40*

*Za predpokladu, že dohodár nemá manželku ani iné odpočítateľné položky.

 • riadok 44 - Základ dane z r. 39 znížený o sumu z r. 43 - rozdiel riadkov 39 mínus 43. Z tohto riadku sa počíta daň.
 • riadok 45 - Daň - suma z riadku 44 × 19 %
 • riadok 56 - Daňová povinnosť - opíše sa údaj z riadku 45
 • riadok 58 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - opíše sa údaj z riadku 56*

*Za predpokladu, že dohodár nemá deti, na ktoré by si uplatnil daňový bonus.

 • riadok 64 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - opíše sa údaj z riadku 58
 • riadok 69 - Úhrn zrazených preddavkov na daň - sem sa uvedú zrazené preddavky na daň, ktoré zamestnávateľ dohodárovi strhával zo mzdy každý mesiac. Dohodár odpíše čiastku z riadku 04 potvrdenia o príjme.
 • riadok 71 - Daň na úhradu a riadok 72 - Daňový preplatok - vyplňujú sa v závislosti od toho, aké číslo vyjde (kladné alebo záporné). Dohodár zadá do kalkulačky hodnotu z riadku 56 mínus riadok 69. Ak vyjde kladná hodnota, vznikla daň na úhradu (daň na zaplatenie) a zapíše sa na riadok 71. Ak vyjde záporná hodnota, vyšiel daňový preplatok a zapíše sa na riadok 72.

Ak chce dohodár darovať svoje 2 % neziskovej organizácii, vyplní VIII. oddiel. Ak nechce, tento oddiel označí krížikom do príslušného okienka.

Zostáva vyplniť posledné náležitosti:

 • riadok 87 - Počet príloh - sem sa uvedú všetky prílohy, ktoré sú povinné pre podanie daňového priznania. V prípade dohodára s jedným zamestnávateľom je to potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - jedna príloha, v prípade dohodára s viacerými zamestnávateľmi - sú to potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od každého z nich - uvedie sa počet potvrdení. Ak dohodárovi vyšiel preplatok, vyplní aj XI. oddiel so žiadosťou o vrátenie preplatku.

Ak dohodár tento oddiel nevyplní, preplatok mu nemôže byť vrátený, lebo o neho nepožiadal.

Dohodár označí krížikom poslednú možnosť: Žiadam o vrátenie daňového preplatku a vyberie si, akým spôsobom mu daňový úrad vráti preplatok:

 • poštovou poukážkou - preplatok dostane na adresu
 • na účet - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie
 • na účet v zahraničí - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie

Vybranú možnosť opäť označí krížikom. Do spodnej časti doplní aktuálny dátum a podpíše sa.

Zostáva vyplniť potvrdenie o podaní daňového priznania. To tvorí poslednú stranu daňového priznania.

Dohodár odpíše údaje z daňového priznania takto:

 • vyplní údaje o daňovníkovi (o sebe) v riadkoch:
  • priezvisko
  • meno
  • rodné číslo
  • ulica a číslo domu
  • PSČ
 • obec
  • štát
 • vyplní údaje o daňovom priznaní:
  • základ dane z riadku 44
  • daň na úhradu z riadku 71
  • daňový preplatok z riadku 72
 • podpis

Po podaní daňového priznania osobne v podateľni mu daňový úrad potvrdí túto stranu pečiatkou a podpisom zamestnanca, ktorý prevzal daňové priznanie.

Zložité? K vyplneniu daňového priznania dnes už slúžia rôzne online aplikácie, ktoré daňové priznanie vypočítajú za vás. Iba zadáte údaje z potvrdenia o príjmoch a s výpočtom si nemusíte lámať hlavu.

Termín a podanie daňového priznania


Dohodár musí podať daňové priznanie so všetkými prílohami do 31. marca:

 • papierovo
  • osobne v podateľni daňového úradu - potvrdením po je potvrdenie poslednej strany daňového priznania
  • poštou doporučene - potvrdením o podaní je podací lístok
 • elektronicky - potvrdením o podaní je potvrdenie o elektornickom podaní

Platba dane a preplatok


Daň je potrebné uhradiť na číslo účtu daňového úradu. Číslo účtu nie je konštantné, každý daňovník má iné a musí si ho sám poskladať.

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane je nasledovný:

 1. do generátora OÚD vložte svoje DIČ alebo rodné číslo;
 2. opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD;
 3. OÚD vložte do generátora IBAN;
 4. predčíslie zadajte 500208 pre fyzické osoby;
 5. kliknite na Generuj;
 6. daň uhraďte na číslo účtu, ktorý sa vygeneroval v riadku IBAN v generátore;
 7. variabilný symbol uveďte: 1700992021.

Preplatok vypláca daňový úrad maximálne do 40 dní od posledného možného dňa k podaniu daňového priznania. Dohodár ho môže očakávať do 10. mája.

Kedy dohodár nemusí podať daňové priznanie?


Keď príjem dohodára v roku 2021 neprekročí polovicu nezdaniteľnej položky na daňovníka (4 511,43 €), tj. 2 255.72 €, dohodár nemusí podať daňové priznanie. Môže však podať dobrovoľne, pretože mu môže vzniknúť preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti.