(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Dane pod lupou

15. August 2022

Dane - pojem, ktorý určite počul každý z vás. Čo sú dane, ako nás v živote sprevádzajú a ovplyvňujú? Prečo sa musia platiť a kedy sa dajú získať späť?

Čo sú dane?


Učebnica ekonomiky definuje daň takto:

Je to platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.

Zložité však? Dane však môžu byť aj jednoduché. Keďže my daniam rozumieme, predstavíme vám dane ľudskou rečou. Inak povedané “po lopate”.

Daň môžeme charakterizovať ako platbu štátu, vďaka ktorej sa napĺňa štátna pokladnica. Z nej sú potom financované orgány miestnej samosprávy (mestá a obce), ktoré občanom vybudujú napr. chodníky, kanalizáciu alebo nové ihriská pre deti. Štát prostredníctvom daní dotuje občanov aj vo forme príspevkov, napríklad detské prídavky, dôchodky.

Môžeme teda povedať, že dane, ktoré občan zaplatí štátu, potom štát prerozdelí do potrebných rezortov, aby sa občanovi vrátili v úžitkovej podobe. Napríklad občan zaplatí daň z príjmu, štát peniaze posunie do zdravotníctva a mesto vybuduje cyklochodník, detské ihrisko či kanalizáciu.

Dane v živote daňovníka


Pracujúci človek sa počas života stretne s daňami buď priamo (dane sám platí), alebo nepriamo (platí daň, ktorá je súčasťou ceny napr. DPH). Aké dane ovplyvňujú život daňovníka?

daň z príjmu - zamestnancovi ju strhne zamestnávateľ každý mesiac vo výplate; živnostník raz za rok z príjmov.
daň z nehnuteľnosti - ak daňovník vlastní nehnuteľnosť, musí ju platiť ročne mestu alebo obci.
daň z pridanej hodnoty - platíme ju všetci vo forme tovarov alebo služieb. Je obsiahnutá vo všetkých výrobkoch, ktoré si môžeme kúpiť.
daň z komunálneho odpadu - platíme ju všetci. Vyberá je mestská správa a samospráva (mestá a obce).
daň z motorových vozidiel - vzťahuje sa na používanie automobilu za účelom podnikania. Platia ju živnostníci (podnikatelia) a právnické osoby (firmy). Bežný človek, ktorý nepodniká, túto daň neplatí.
daň za psa - platí ju každý majiteľ psa mestu alebo obci.

Dane môžu byť aj príjemné


Daň z príjmov nie je len o platení daní. Existujú aj daňové odpočty, ktoré znižujú základ dane. Čiže čiastku, z ktorej sa následne vypočíta daň. Medzi daňové odpočty patria:

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka - môže si ju uplatniť každý v závislosti na výške príjmu,
  • odpočet na manžela/manželku - pokiaľ je manžel/manželka bez príjmu alebo s príjmom, ktorý je do 4 186,75 €, je ZŤP alebo sa stará o dieťa do 3 rokov, môže si druhý z partnerov uplatniť odpočet,
  • daňový bonus na deti - mení sa každý rok. Rozlišujeme dve sadzby, a to:
    • na deti do 15 rokov = 70 €/ dieťa,
    • na deti od 15 - 25 rokov = 40 €/dieťa.*

*Maximum, ktorý môže rodič čerpať. Skutočná výška daňového bonusu na dieťa závisí od výšky základu dane.

Môže si ho uplatniť iba jeden z rodičov dieťaťa. Bonus buď zníži daň, alebo vytvorí preplatok, prípadne nárok na daňový bonus.

  • odpočet na príspevok do III. piliera - zníži základ dane max. o 180 €. Môže ho uplatniť každý, kto prispieva do DDS do III. piliera.

Daňové odpočty / zľavy na dani znižujú základ dane a tým aj samotnú daň. Vďaka nim daňovník bude platiť nižšiu daň alebo mu vyjde preplatok.

Ako sa platia dane?


Dane sa platia na základe podania daňového priznania. Daňové priznanie je tlačivo, na ktorom sa uvedie príjem, odvody, daňové odpočty a ďalšie náležitosti, z ktorých sa vypočíta daň. Vypočítaná daň sa potom uhradí na účet daňového úradu.

Druhou možnosťou, ako podať daňové priznanie je, že zamestnávateľ podá za zamestnanca ročné zúčtovanie. Zamestnanec tak nemusí riešiť dane, zamestnávateľ ich zariadi za neho.

Na SR sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A (zamestnanci) alebo B (živnostníci, iné príjmy).

Chcete vedieť o daniach viac? Navštívte náš web a vzdelávajte sa. Články, videá, kvízy, návody a manuály, všetko na jednom mieste.

Chcem sa vzdelávať