Ročné zúčtovanie: ekvivalent daňového priznania pre zamestnancov

18. August 2022

Spracovanie dane môžu zamestnanci zveriť do rúk zamestnávateľa a odpadne im tak povinnosť podať daňové priznanie. Dane za nich vyrieši ich zamestnávateľ.

V prípade, že zamestnanec nepodniká a nemá žiadny iný príjem okrem závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o tzv. ročné zúčtovanie dane.

Ročné zúčtovanie dane je ekvivalentom daňového priznania. Zamestnanec o jeho spracovanie musí požiadať zamestnávateľa maximálne do 15. 2. za predchádzajúci rok. Ak to do 15. februára nestihne, závisí na zamestnávateľovi, či mu ročné zúčtovanie spracuje alebo nie. Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že po tomto termíne zúčtovanie nevykoná, má zamestnanec povinnosť podať daňové priznanie sám v prípade, ak bol jeho príjem vyšší ako 2 289,63 €.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania


Žiadosť musí byť zamestnávateľovi doručená na predpísanom formulári s názvom Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V žiadosti zamestnanec vyplní všetky potrebné náležitosti:

I. Údaje o zamestnancovi

 • priezvisko
 • meno
 • titul - ak má
 • adresu (ulicu, súpisné a orientačné číslo, PSČ, obec)
 • štát
 • názov a adresu zamestnávateľa
 • údaje o daňovej rezidentúre - tento oddiel vyznačia krížikom iba tí zamestnanci, ktorí sú daňovými rezidentmi inej krajiny ako je SR,
 • údaje o poberaní dôchodku - tento oddiel vyznačia krížikom iba tí zamestnanci, ktorí boli v roku, za ktorý sa vykonáva zúčtovanie, zároveň aj poberateľmi starobného alebo iného dôchodku.

II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

 • na manželku/manžela - s údajmi manželky/manžela (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, počet mesiacov pre uplatnenie tejto položky, príjem manželky/manžela).
 • na daňovníka - na seba. Ak sa zamestnanec stal v priebehu roka dôchodcom, uvedie aj výšku dôchodku.
 • na doplnkové dôchodkové sporenie - uvedie aj výšku príspevkov do DDS (III. pilier)

III. Uplatnenie daňového bonusu na dieťa/deti - uvedie meno a priezvisko dieťaťa/detí, rodné číslo a počet kalendárnych mesiacov, za ktoré si uplatňuje bonus. Zamestnávateľovi predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o štúdiu.

IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky - krížikom sa označí nárok na tento bonus pre tých zamestnancov, ktorí čerpali hypotekárny úver na bývanie. Uvedie sa aj výška zaplatených úrokov.

V. Uplatnenie poistného a príspevkov

VI. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane - krížikom sa vyznačí, ak zamestnanec žiada vystaviť potvrdenie o zaplatení dane.

Žiadosť o ročné zúčtovanie podpíše a doplní aktuálny dátum. K žiadosti priloží prílohy podľa toho, čo všetko si chce uplatniť:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku - potvrdenie o príjme manželky, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch manželky (ak má manželka príjem), potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR (ak je nezamestnaná), potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku z ÚPSVaR, potvrdenie o poberaní materského zo Sociálnej poisťovne;
 • doplnkové dôchodkové sporenie - výpis z DDS;
 • daňový bonus na dieťa - rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o štúdiu;
 • daňový bonus na zaplatené úroky - potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky.

Vyplnenú žiadosť doručí zamestnávateľovi do 15. februára.

Vzor vyplnenej žiadosti o ročné zúčtovanie


Jozef je zamestnanec. Má manželku na rodičovskej dovolenke (manželka poberá rodičovský príspevok, iný príjem nemá) a dieťa vo veku 2 rokov. Má hypotéku na bývanie od roku 2019. Platí si príspevky do DDS vo výške 150 € ročne. Banka od neho požaduje doklad o zaplatení dane.

Ako vyplní žiadosť o ročné zúčtovanie u zamestnávateľa?Ročné zúčtovanie


Keď zamestnávateľ odbrží žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, má povinnosť spracovať ročné zúčtovanie do 31. marca. Ročné zúčtovanie sa vykonáva na predpísanom tlačive vydanom Finančnou správou SR. Zamestnancovi doručí potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane do 30. apríla. Potvrdenie tvorí prvá strana tlačiva ročného zúčtovania.

Ak zamestnanec v žiadosti zaškrtol, že požaduje vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, je povinnosťou zamestnávateľa vystaviť mu toto potvrdenie do 15. apríla. Toto potvrdenie je potrebné pre darovanie 2 % neziskovej organizácii. Zamestnanec sa môže rozhodnúť do 30. apríla, ktorej neziskovke daruje svoje 2 % dane.

Poznámka:Ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, je zamestnávateľ povinný vystaviť zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch najneskôr do 10. marca. Na základe neho si zamestnanec daňové priznanie podá sám.

Rozdiely v ročnom zúčtovaní


Ročné zúčtovanie môže vyjsť tromi spôsobmi:

 1. 0 € - zrazená preddavky na daň sa rovnajú vypočítanej dani z príjmov;
 2. preplatok na dani z príjmov - preddavky na daň sú vyššie ako vypočítaná daň z príjmov;
 3. nedoplatok na dani z príjmov - preddavky na daň sú nižšie ako vypočítaná daň z príjmov.

Preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní


Preplatok, ktorý vznikol po vykonaní ročného zúčtovania, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr v mzde za apríl. Zároveň v tomto termíne vyplatí aj daňový bonus na dieťa, daňový bonus za zaplatené úroky a prípadne zamestnaneckú prémiu.

Nedoplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní


Nedoplatok, ktorý vznikol po vykonaní ročného zúčtovania, zamestnávateľ strhne zo mzdy zamestnanca.

Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok daňovému úradu v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Chcete vedieť o daniach viac? Navštívte náš web a vzdelávajte sa. Články, videá, kvízy, návody a manuály, všetko na jednom mieste.

Chcem sa vzdelávať