(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som zamestnanec a mám dieťa

2. September 2021

Vyplňovanie daňového priznania zamestnanca krok za krokom. Vyplnenie nároku na daňový bonus na dieťa. Ako a kedy podať daňové priznanie? Ako uviesť daňový bonus na dieťa?

Zamestnanec sa s daňou z príjmu stretáva každý mesiac pri zhliadnutí výplatnej pásky. Na nej mesačne vidí, že mu zamestnávateľ zrazil zo mzdy sociálne a zdravotné poistenie a zálohu na daň. Keď zamestnanec požiadal zamestnávateľa o uplatnenie daňového bonusu na dieťa, tento bonus mu vypláca zamestnávateľ mesačne vo výplate. Ak o daňový bonus na dieťa nepožiadal, môže požiadať o zohľadnenie v ročnom zúčtovaní alebo si ho môže uplatniť v daňovom priznaní, ktoré podá zamestnanec sám.

Tri možnosti vysporiadania dane pre zamestnanca


Ak pracovný pomer trvá celý rok, (a zároveň zamestnanec nemá iného zamestnávateľa) spravidla sa zamestnanec nemusí starať o podanie daňového priznania. Zamestnávateľ za neho vykoná ročné zúčtovanie. V ňom môže zamestnávateľ zohľadniť daňový bonus na dieťa. Zamestnanec najneskôr v aprílovej výplate uvidí na výplatnej páske o položku naviac - preplatok/nedoplatok dane po ročnom zúčtovaní. V tejto položke je zohľadnený preplatok na dani prípadne nedoplatok. Preplatok sa pripočíta k výplatenedoplatok strhne zo mzdy.

Ak pracovný pomer trvá po celý rok (a zamestnanec sa rozhodne podať daňové priznanie sám) alebo iba časť roka (pracovný pomer aktuálne netrvá alebo plynie u iného zamestnávateľa), zamestnávateľ spravidla nepodáva ročné zúčtovanie za zamestnanca. V tomto prípade si zamestnanec podáva daňové priznanie sám.

Zamestnanec môže zvoliť aj možnosť podania daňového priznania treťou splnomocnenou osobou alebo si ho nechať spracovať účtovníčkou.

Čo potrebuje zamestnanec k vyplneniu daňového priznania?


K vyplneniu daňového priznania si zamestnanec pripraví:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa (ak mal v priebehu roka viac zamestnávateľov, potrebuje tento doklad od každého z nich)
 • formulár daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A
 • občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa prípadne potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o návšteve školy, ktorú dieťa navštevuje v zahraničí
 • číslo účtu - IBAN v prípade preplatku
 • kalkulačku

Vyplňujeme formulár daňového priznania


Na prvú stranu daňového priznania si zamestnanec vyplní svoje osobné údaje, konkrétne:

 • riadok 01 - DIČ - sem uvedie svoje rodné číslo bez lomítka. To tvorí identifikátor, podľa ktorého na daňovom úrade vedia identifikovať jeho osobu.
 • vo vedľajšom stĺpci označí krížikom druh daňového priznania - ide o riadne priznanie, označí položku daňové priznanie
 • vo vedľajšom stĺpci označí daňový rok - doplní 2021
 • riadok 03 - priezvisko
 • riadok 04 - meno
 • riadok 05 - titul - ak má. Ak nemá, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 06 - ulica - ak zamestnanec býva v obci, kde nie sú označené ulice, tento riadok nechá prázdny
 • riadok 07 - súpisné/orientačné číslo
 • riadok 08 - PSČ
 • riadok 09 - obec
 • riadok 10 - štát
 • riadok 25 - telefón - uvedie telefónne číslo
 • riadok 26 - e-mail - uvedie svoju emailovú adresu pre komunikáciu s daňovým úradom
 • hlavička každej ďalšej strany - DIČ - na každú stranu daňového priznania do hornej časti uvedie svoje rodné číslo bez lomítka

Kontaktné údaje má zamestnanec vyplnené, môže pristúpiť k vyplneniu časti o dieťati. Údaje o dieťati a daňovom bonuse sa vyplňujú v III. oddieli s názvom Údaje na uplatnenie zníženia základu dane na 2. strane daňového priznania typu A.

Zamestnanec vyplní údaje o vyživovaných deťoch, ktoré:

 • s ním žijú v spoločnej domácnosti;
 • má vek do 25 rokov, pričom sa pripravuje na budúce povolanie (študuje) formou denného štúdia.

Daňový bonus a teda údaje o deťoch nemôžu vyplniť obaja rodičia, iba jeden z nich po vzájomnej dohode. Keď sa rodičia nevedia dohodnúť, kto z nich si uplatní daňový bonus na dieťa, nárok na daňový bonus sa uplatňuje v poradí:

 • matka dieťaťa
 • otec dieťaťa
 • iná poverená osoba - napr. opatrovník, starí rodičia

V prípade, že v priebehu roka dôjde k situácii, kedy rodič, ktorý čerpá daňový bonus príde o zamestnanie alebo sa rodičia rozvedú a majú dieťa v striedavej starostlivosti, môže čerpať daňový bonus druhý z rodičov za mesiace, v ktorých daňový bonus nebol vyčerpaný.

V daňovom priznaní uvedie na riadok 31:

 • priezvisko dieťaťa
 • meno dieťaťa
 • rodné čísla dieťaťa
 • nárok na daňový bonus
  • za celý rok - vyznačí krížikom mesiace 1-12
  • za časť roka - vyznačí krížikom mesiace, v ktorých vznikol nárok na daňový bonus

Ak má zamestnanec viac ako 5 detí, označí krížikom riadok 32. Šieste a ďalšie deti uvedie v osobitných záznamoch v XI. oddieli na strane 6.

Údaje o deťoch má zamestnanec vyplnené, môže pokračovať údajmi o príjme podľa potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Príjmy sa uvádzajú na strane 2 daňového priznania v oddieli V. Zamestnanec opíše údaje z potvrdenia. Ak mal viac zamestnávateľov v priebehu roka, musí spočítať sumy vždy z rovnakého riadku z potvrdení od všetkých zamestnávateľov.

Príklad: Jozef mal 3 zamestnávateľov v priebehu roka. U 1. zamestnávateľa zarobil 10 000 €, u 2. 7 000 € a u 3. 500 €. Do celkového príjmu tak uvedie 10 000 + 7 000 + 500, tj. 17 500 €.

Príjmy sa zanesú do oddielu V. takto:

 • riadok 34 - Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov - sem sa uvedie celkový hrubý príjem za rok. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 01 potvrdenia o príjme.
 • riadok 36 - Úhrn povinného poistného - sem sa uvedie súhrn celkového poistného, ktoré sa ďalej rozdelí zvlášť. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 02 potvrdenia o príjme.
 • riadok 37 - úhrn poistného na sociálne poistenie - sem sa uvedie sociálne poistné. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 02a potvrdenia o príjme.
 • riadok 38 - úhrn poistného na zdravotné poistenie - sem sa uvedie zdravotné poistné. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 02b potvrdenia o príjme.
 • riadok 39 - Základ dane - vypočíta sa ako rozdiel riadkov 34 mínus 36.

Pre overenie, či zamestnanec správne opísal predchádzajúce čísla sa riadok 39 v daňovom priznaní a riadok 03 z potvrdenia o príjme musia rovnať.

Každý daňovník má právo odpočítať na seba nezdaniteľnú časť základu dane. Tá je v roku 2021 stanovená na 4 511,43 €. Ak je základ dane (riadok 39) daňovníka v tzv. limite do 19 936,22 €, môže uviesť plnú sumu. Ak je v rozmedzí od 19 936,22 € do 37 981,94 €, táto položka sa kráti takto (9 495,486 € mínus (riadok 39 z daňového priznania delené 4)). Ak je riadok 39 v daňovom priznaní vyšší ako je 37 981.94 €, zamestnanec nemá nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka a do tohto riadku uvedie 0.

Daňové odpočty sa uvádzajú na strane 3 v oddieli VI.

Vyplnia sa tieto riadky:

 • riadok 40 - ods. 2 - na daňovníka - ten je za rok 2021 4 511,43 €, prípadne jeho krátenie podľa vzorca vyššie
 • riadok 43 - odpočty spolu - odpíše sa údaj z riadku 39*

*Za predpokladu, že zamestnanec nemá manželku ani iné odpočítateľné položky.

 • riadok 44 - Základ dane z r. 39 znížený o sumu z r. 43 - rozdiel riadkov 39 mínus 43. Z tohto riadku sa počíta daň.
 • riadok 45 - Daň - suma z riadku 44 × 19 %
 • riadok 56 - Daňová povinnosť - opíše sa údaj z riadku 45
 • riadok 57 - Nárok na daňový bonus - sem sa vypočíta nárok na daňový bonus podľa veku dieťaťa:
Od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021


Vek dieťaťa Výška daňového bonusu
do 6 rokov 46,44 €
nad 6 rokov 23,22 €


Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021


Vek dieťaťa Výška daňového bonusu
do 6 rokov 46,44 €
6 - 15 rokov 39,47 €
nad 15 rokov 23,22 €


Výpočet nároku na daňový bonus

Počet mesiacov × sadzba daňového bonusu podľa veku dieťaťa

 • riadok 58 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - údaj sa vypočíta ako rozdiel riadkov 56 mínus 57

 • riadok 59 - Suma daňového bonusu vyplateného zamestnávateľom - opíše sa riadok 12 Spolu z potvrdenia o príjme

 • riadok 60 - rozdiel riadkov 57 mínus 59. Ak je výsledok záporný, opíše sa nula.
 • riadok 64 - Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus - opíše sa údaj z riadku 58
 • riadok 69 - Úhrn zrazených preddavkov na daň - sem sa uvedú zrazené preddavky na daň, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi strhával zo mzdy každý mesiac. Zamestnanec odpíše čiastku z riadku 04 potvrdenia o príjme.
 • riadok 71 - Daň na úhradu a riadok 72 - Daňový preplatok - vyplňujú sa v závislosti od toho, aké číslo vyjde (kladné alebo záporné). Zamestnanec zadá do kalkulačky hodnotu z riadku 56 mínus riadok 69. Ak vyjde kladná hodnota, vznikla daň na úhradu (daň na zaplatenie) a zapíše sa na riadok 71. Ak vyjde záporná hodnota, vyšiel daňový preplatok a zapíše sa na riadok 72.

Ak chce zamestnanec darovať svoje 2 % neziskovej organizácii, vyplní VIII. oddiel. Ak nechce, označí krížikom do príslušného okienka.

Zostáva vyplniť posledné náležitosti:

 • riadok 87 - Počet príloh - sem sa uvedú všetky prílohy, ktoré sú povinné pre podanie daňového priznania. V prípade zamestnanca s jedným dieťaťom sú to:
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa (ak je viac zamestnávateľov, je potrebné potvrdenie od každého z nich).
 • rodný list, potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o štúdiu (ak tieto dokumenty zamestnanec nedoložil na daňový úrad v minulosti). Ak dieťa navštevuje základnú alebo strednú školu na SR, rodič nemusí prikladať potvrdenie o návšteve školy. Daňový úrad v spolupráci s Ministerstvom školstva SR zistí, či si dieťa plní školskú dochádzku. Ak zamestnancovi vyšiel preplatok alebo preplatok na daňovom bonuse, vyplní aj XI. oddiel so žiadosťou o vrátenie preplatku prípadne daňového bonusu.

Ak zamestnanec tento oddiel nevyplní, preplatok mu nemôže byť vrátený, lebo o neho nepožiadal.

Zamestnanec označí krížikom poslednú možnosť: Žiadam o vrátenie daňového preplatku a vyberie si, akým spôsobom mu daňový úrad vráti preplatok:

 • poštovou poukážkou - preplatok dostane na adresu
 • na účet - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie. Keď je zamestnanec nerezident a na SR nemá účet, uvedie zahraničný IBAN
 • na účet v zahraničí, ktorého nie je zamestnanec majiteľom - pri tejto voľbe doplní aj IBAN nižšie. Zároveň do osobitných záznamov uvedie majiteľa účtu (meno, priezvisko, adresu). Bez uvedenia týchto údajov daňový úrad neodošle vzniknú preplatok ani daňový bonus.

Vybranú možnosť opäť označí krížikom. Do spodnej časti doplní aktuálny dátum a podpíše sa.

Zostáva vyplniť potvrdenie o podaní daňového priznania. Zamestnanec opíše údaje z daňového priznania takto:

 • vyplní údaje o daňovníkovi (o sebe) v riadkoch:
  • priezvisko
  • meno
  • rodné číslo
  • ulica a číslo domu
  • PSČ
 • obec
  • štát
 • vyplní údaje o daňovom priznaní:
  • základ dane z riadku 44
  • daň na úhradu z riadku 71
  • daňový preplatok z riadku 72
 • podpis

Po podaní daňového priznania osobne v podateľni mu daňový úrad potvrdí túto stranu pečiatkou a podpisom zamestnanca, ktorý prevzal daňové priznanie.

Zložité? K vyplneniu daňového priznania dnes už slúžia rôzne online aplikácie, ktoré daňové priznanie vypočítajú za vás. Iba zadáte údaje z potvrdenia o príjmoch a s výpočtom si nemusíte lámať hlavu.

Termín a podanie daňového priznania


Zamestnanec musí podať daňové priznanie so všetkými prílohami do 31. marca:

 • papierovo
  • osobne v podateľni daňového úradu - potvrdením o podaní je potvrdenie poslednej strany daňového priznania
  • poštou doporučene - potvrdením o podaní je podací lístok
 • elektronicky - potvrdením o podaní je potvrdenie o elektronickom podaní

Platba dane a preplatok


Daň je potrebné uhradiť na číslo účtu daňového úradu. Číslo účtu nie je konštantné, každý daňovník má iné a musí si ho sám poskladať.

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane je nasledovný:

 1. do generátora OÚD vložte svoje DIČ alebo rodné číslo;
 2. opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD;

Nevygeneroval sa vám OÚD? Čo robiť v tomto prípade?

 1. OÚD vložte do generátora IBAN;
 2. predčíslie zadajte 500208 pre fyzické osoby;
 3. kliknite na Generuj;
 4. daň uhraďte na číslo účtu, ktorý sa vygeneroval v riadku IBAN v generátore;
 5. variabilný symbol uveďte: 1700992021.

Preplatok vypláca daňový úrad maximálne do 40 dní od posledného možného dňa k podaniu daňového priznania. Zamestnanec ho môže očakávať do 10. mája.

Kedy zamestnanec nemusí podať daňové priznanie?


Keď príjem zamestnanca v roku 2021 neprekročí polovicu nezdaniteľnej položky na daňovníka (4 511,43 €), tj.2 255.72 €, zamestnanec nemusí podať daňové priznanie. Môže však podať dobrovoľne, pretože mu môže vzniknúť preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti.