Formulár PD U1 (E 301) – Potvrdenie o obdobiach, ktoré sa majú zohľadniť pri priznávaní dávok v nezamestnanosti

14. Február 2022

Čo je formulár PD U1 (E 301), na čo slúži a ako ho získať?

Čo je formulár PD U1 (E 301)?


Formulár PD U1 (bývalý formulár E 301), resp. “Potvrdenie o obdobiach, ktoré sa majú zohľadniť pri priznávaní dávok v nezamestnanosti”, je potvrdením o vašej práci v zahraničí, počas ktorej za vás zamestnávateľ odvádzal príspevky na poistenie v nezamestnanosti. Inak povedané ide o dokument, ktorý potrebujete pri žiadosti o dávky v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia. Zároveň ide o prenosný formulár.

Pojem “Prenosný formulár” znamená, že po návrate zo zahraničia neprídete o svoje doby poistenia získané v zahraničí a z neho vyplývajúci nárok na sociálne dávky, v tomto prípade nárok na dávku v nezamestnanosti. Dá sa preto povedať, že ide o vzájomnú komunikáciu medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia. Prenosný formulár vám teda garantuje určité práva.

Ako zistím, že ide o prenosný formulár?


Prenosný formulár má v ľavom hornom rohu vlajku EÚ. V pravom hornom rohu je označený odkazom na koordináciu sociálneho zabezpečenia a v dolnej časti nájdete názov orgánu, ktorý ho vydal.

Nárok na dávky v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia


Po návrate zo zahraničia máte možnosť uplatniť si v domovskej krajine nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok si uplatňujete na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva "Žiadosť o dávku v nezamestnanosti”. Sociálna poisťovňa môže pri posudzovaní nároku na dávku zohľadniť aj doby poistenia získané v zahraničí (o tom, či budú zohľadnené vaše doby poistenia zo zahraničia rozhoduje aj skutočnosť, či ste počas pobytu v zahraničí mali zároveň zachované bydlisko, rodinné väzby a záujmy vo vašej domovskej krajine). Na preukázanie poistenia získaného v zahraničí je potrebné predložiť sociálnej poisťovni formulár PD U1 (E 301). Uvedený formulár je podkladom na určenie výšky dávky v nezamestnanosti.

Ako získam formulár PD U1 (E 301)?


Pred návratom do domovskej krajiny, resp. po skončení pracovného pomeru je potrebné požiadať príslušnú pobočku zahraničného úradu práce o vystavenie formulára PD U1 (E 301). K žiadosti je potrebné priložiť kópie dokumentov (ktoré sa pre jednotlivé krajiny EÚ môžu líšiť). Spravidla však ide o:

  • potvrdenie o zamestnaní, príp. výplatné pásky,
  • potvrdenie o prihlásení na pobyt
  • ročné zúčtovanie

Žiadosť je možné odoslať e-mailom, alebo poštou. Ak ste nepožiadali o vystavenie formulára ešte počas vášho pobytu v zahraničí, je možné urobiť tak aj po príchode do domovskej krajiny. Formulár vám bude doručený domov v priebehu 6 – 8 týždňov.

Nemáte k dispozícii formulár PD U1 (E 301)? Zabezpečíme vám ho. Stačí vyplniť formulár.

Vyplniť formulár


Čo robiť v prípade straty formulára?


V prípade straty formulára je potrebné informovať o tejto skutočnosti úrad sociálneho zabezpečenia, ktorý tento formulár vydal a postupovať podľa jeho inštrukcií. Inštrukcie sa môžu v jednotlivých krajinách EÚ líšiť. Nemusíte sa však obávať, stratou dokumentu nestrácate svoje práva.

Potrebujete pomôcť so získaním dokumentov, alebo s vybavením dávky v nezamestnanosti, či s vrátením daní zo zahraničia?


Kontaktujte nás