Změny ve zdaňování kurzových rozdílů v roce 2024

21. únor 2024

V rámci daňového balíčku byly provedeny změny v zákoně o daních z příjmů týkající se kurzových rozdílů.

V zákoně se změnila ustanovení pro daňové posouzení kurzových rozdílů při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně.

Pro fyzické osoby


Bylo zrušeno osvobození příjmů z kurzového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně v § 4 odst. 1 písm. za). Nově budou příjmy z kurzového zisku při směně měny zdaňovány v režimu ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů, přičemž současně je provedena úprava, v jejímž důsledku budou uvedené příjmy spadat do jednotlivého druhu příjmu podle § 10 odst. 1 písm. q) zákona o daních z příjmů a budou osvobozené, pokud nepřesáhnou s dalšími příjmy spadajícími do tohoto druhu příjmu v úhrnu částku 50 000 Kč za rok. Tj. nehodnotí se jen příjem z kurzového zisku, ale součet s případnými ostatními příjmy spadajícími do citovaného ustanovení. Prakticky se jedná o příjmy, v jiných bodech § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů nevyjmenované.

Uvedené zásady se ale nevztahují na směny peněz z účtu zahrnutého v obchodním majetku. Jedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku, budou se kurzové zisky i nadále zdaňovat v režimu příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů).

Ani dosavadní ustanovení o úplném osvobození, ani nové osvobození do 50 000 Kč za rok se nevztahují na rozdíly z měnových obchodů uskutečňovaných na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterých se obchody s těmito měnami uskutečňují, tj. nevztahuje se na měnové obchody jako finanční investice, zprostředkované bankami nebo internetovými platformami. Ty budou i nadále zdaňovány jako ostatních příjmy (§ 10 zákona o daních z příjmů), ale ne v režimu § 10, odst. 1 písm. q). Nebude se tedy na ně vztahovat osvobození do 50 000 Kč.


Kursový zisk se posuzuje jako příjem a tedy v případě, že bude tento kursový zisk zdaňován (tedy pokud se na druh příjmu neuplatní osvobození), pak kurzové ztráty se mohou uvést jako výdaj, který bude snižovat základ daně ke zdanění.

Příklad

Paní Kurzová měla v roce 2024 více účtu, jeden z nich i vedený v eurech. Během roku 2024 realizovala několik směnných operací z EUR na české koruny a dosáhla celkového kurzového zisku 60 000 Kč. Kromě toho měla paní Kurzová další příjmy ve výši 20 000 Kč, které spadají do kategorie ostatních příjmů dle § 10, odst. 1 písm q.

Všechny uvedené příjmy (80 000 Kč) podléhají zdanění, uvede je do ostatních příjmů.

Jak je to v případě podnikání?


Pokud by paní Kurzová měla své účty zahrnuté v obchodním majetku, v rámci jejího podnikání, situace by se lišila.

To znamená, že pokud paní Kurzová dosáhne kurzových zisků na účtech, které jsou součástí jejího podnikání, tyto zisky budou zahrnuty do základu jejího příjmu z podnikání a zdaněny podle pravidel pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7.

Pro právnické osoby


Nově se stanoví, že se účetní jednotky budou moci rozhodnout, zda budou nerealizované kurzové rozdíly zdaňovat na roční bázi či až v okamžiku realizace. Pokud se poplatník rozhodne pro tento režim nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, je nutno tak učinit pro všechny nerealizované kurzové rozdíly související s veškerým majetkem a všemi závazky. Vstup i případný výstup z tohoto režimu podléhá oznamovací povinnosti a zároveň je stanovena minimální doba setrvání v tomto režimu po dobu dvou období po konci období, ve kterém bylo učiněno oznámení.

Pokud chcete poradit se zdaněním vašich příjmů, neváhejte se na nás obrátit. Naše daňová poradkyně je vám k dispozici.

Chci si domluvit konzultaci